03/23 - 13.02.2023 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 3/2023

konaného dne 13.02.2023 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Aloise Koukolu, CSc. a pana Ing. Tomáše Kučeru.

Usnesení č. 2/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu města k 31.12.2022
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2023 ke schválení
 5. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2788 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2787 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 285 v k.ú. Košíkov
 8. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 78/66, p.č. 78/33 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 5708, pozemku p.č. 5065 v k.ú. Holubí Zhoř
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 348/3, pozemku p.č. 3025/5 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, p.č. 4601 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Březské
 12. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 1845/3 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Projednání činnosti výborů ZM
 15. Zveřejňování záznamů zastupitelstva města
 16. Poskytovaní materiálů rady města zastupitelům
 17. Diskuze
 18. Závěr

Usnesení č. 3/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2022.

Usnesení č. 4/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2023 dle rozpočtového opatření města č. 1/2023.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2023*

Usnesení č. 5/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2788 lesní pozemek o výměře 62 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2023*

Usnesení č. 6/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2787 lesní pozemek o výměře 52 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2023*

Usnesení č. 7/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 285 orná půda o výměře 77 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2, a to bez jakéhokoliv omezení vlastnického práva. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.02.2024*

Usnesení č. 8/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 78/66 orná půda o výměře 80 m2 a část pozemku p.č. 78/33 orná půda o výměře 15 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.02.2024*

Usnesení č. 9/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 5708 zahrada o výměře 67 m2 a pozemek p.č. 5065 ostatní plocha, silnice o výměře 94 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 80 Kč/m2 se současným zrušením služebnosti spoluužívání části pozemku p.č. 5708 v k.ú. Holubí Zhoř a jejím výmazem z katastru nemovitostí. Náklady související s nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.02.2024*

Usnesení č. 10/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 348/3 trvalý travní porost o výměře cca 860 m2 a pozemek p.č. 3025/5 koryto vodního toku přirozené nebo umělé o výměře 230 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.02.2024*

Usnesení č. 11/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 4687 orná půda o výměře 370 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 4601 orná půda o výměře 74 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 1551/1 orná půda o výměře 257 m2 v k.ú. a obci Březské

za cenu 120 Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.02.2024*

Usnesení č. 12/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujezamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1845/3 orná půda o výměře 204 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2023*

Usnesení č. 13/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 748/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 460 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2023*

Usnesení č. 14/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí činnost výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Usnesení č. 15/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje, že úředníci mají zpracovat podklady ke zveřejňování záznamů zastupitelstva.

Usnesení č. 16/3/23/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešukládá starostovi města zajistit, aby veškeré materiály pro jednání rady města, nejedná-li se o záležitost, u které to není možné, byly poskytovány všem zastupitelům stejně jako radním. Dále zastupitelstvo města ukládá starostovi města zajistit, aby zápisy z jednání rady města byly následující den po jejich podpisu starostou města zpřístupněny všem zastupitelům ve složce s podkladovými materiály k projednání rady města.