02/22 - 12.12.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2022

konaného dne 12.12.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Jiřího Dohnala a pana Mgr. Pavla Holánka.Usnesení č. 2/2/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zřízení osadních výborů v částech města
  • 3.1 Určení počtu členů osadních výborů
  • 3.2 Volba předsedů a dalších členů osadních výborů
 4. Delegování zástupců města na valné hromady:
  • 4.1 Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
  • 4.2  Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
  • 4.3 Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
  • 4.4 Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
 5. Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš
 6. Účetní závěrka města k 30.09.2022 na vědomí
 7. Plnění rozpočtu města k 30.11.2022
 8. Rozpočtová opatření č. 12, 13, 14 a 15/2022 schválená RM na vědomí
 9. Rozpočtové opatření č. 16/2022 ke schválení
 10. Rozpočet města na rok 2023
 11. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 a 2025
 12. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 13. Peněžitá plnění pro nečleny ZM za výkon funkce členů výborů a komisí
 14. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace
 15. Nový název ulice v lokalitě nového obchodního centra ve Velké Bíteši
 16. Úplatný převod části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše – otevírání nabídek kupní ceny
 17. Úplatný převod částí pozemků p.č. 66 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše – otevírání nabídek kupní ceny
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2788 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod pozemku p.č. 2787 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/4 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí id. 7/20 p.č. 2346/12 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Směna částí pozemků p.č. 1328/4, 1328/6, 1328/8, 633, 631/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Sportovní areál Vlkovská, Velká Bíteš
 24. Projednání činnosti výborů ZM
 25. Stížnost
 26. Diskuze
 27. Závěr

Usnesení č. 3/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov. Osadní výbor v Bezděkově bude tříčlenný, ve Březce sedmičlenný, v Holubí Zhoři pětičlenný, v Jáchymově tříčlenný, v Jestřabí tříčlenný, v Jindřichově sedmičlenný, v Košíkově sedmičlenný, v Ludvíkově tříčlenný, v Pánově tříčlenný.

Usnesení č. 4/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov pana Petra Vondráka a členy tohoto výboru: pana Petra Kopáčka, DiS. a pana Jiřího Křikavu.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Březka paní Mgr. Markétu Burešovou a členy tohoto výboru: pana Jiřího Báňu, pana Pavla Buriana, pana Petra Dvořáčka, pana Ing. Pavla Janštu, pana Ing. Josefa Kozu a pana Ondřeje Suchánka.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř pana Ing. Josefa Lose, Ph.D. a členy tohoto výboru: paní Markétu Bártovou, pana Luboše Pospíšila, pana Vojtěcha Šabackého a paní Mgr. Evu Širokou.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov pana Jaromíra Rybníčka a členy tohoto výboru: pana Vlastimila Březinu a pana Pavla Kotlana.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí paní Ivu Svobodovou a členy tohoto výboru: paní Dagmar Doubkovou a pana Radka Prokeše.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov pana Radomíra Holíka a členy tohoto výboru: paní Blanku Malátovou, pana Jaroslava Krupičku, paní Michaelu Markovou, pana Rudolfa Bryma, pana Ing. Jana Karáska a pana Ing. Pavla Prchala.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov pana Martina Bryma a členy tohoto výboru: pana Petra Kalinu, pana Dušana Bryma, pana Radka Bednáře, pana Jiřího Rybníčka, pana Ladislava Rybníčka a pana Petra Čecha.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov paní Ilonu Kalovou a členy tohoto výboru: paní Zdeňku Pelánovou a pana Vojtěcha Řezníčka.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Pánov paní Mgr. Lucii Habánovou a členy tohoto výboru: pana Zdeňka Jeřábka a pana MUDr. Stanislava Voborného.*

Usnesení č. 5/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Markétu Lavickou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

Usnesení č. 6/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní Ing. Markétu Lavickou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

Usnesení č. 7/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje pana Ing. et Ing. Františka Matušinu jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

Usnesení č. 8/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní Ing. Markétu Lavickou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

Usnesení č. 9/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje pana Ing. et Ing. Františka Matušinu zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

Usnesení č. 10/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2022.

Usnesení č. 11/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2022.

Usnesení č. 12/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12/2022, 13/2022, 14/2022 a 15/2022 schválená radou města.

Usnesení č. 13/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 16/2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2022*

Usnesení č. 14/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2023 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2023*

Usnesení č. 15/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2024 a 2025.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2023*

Usnesení č. 16/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6524/22 ve výši 245.800 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2022*

Usnesení č.17/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:

1. předsedovi komise rady města nebo výboru zastupitelstva města stanovuje peněžité plnění ve výši 100 Kč a peněžité plnění bude navýšené o 3.200 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise nebo výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva města, kterým peněžité plnění stanovilo.

2. členovi komise rady města nebo výboru zastupitelstva města stanovuje peněžité plnění ve výši 100 Kč a peněžité plnění bude navýšené o 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva města, kterým peněžité plnění stanovilo.

3. předsedovi osadního výboru zastupitelstva města stanovuje peněžité plnění ve výši 3.950 Kč, peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva města, kterým peněžité plnění stanovilo.

4. členovi osadního výboru zastupitelstva města stanovuje peněžité plnění ve výši 100 Kč a peněžité plnění bude navýšené o 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva města, kterým peněžité plnění stanovilo.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 16.01.2023*

Usnesení č. 18/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje předat Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš, k hospodaření majetek města Velká Bíteš vymezený v doplňku přílohy zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke dni 12.12. 2022.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2022

Usnesení č. 19/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se:

- na částech pozemků parc.č. 4622, parc.č. 4611/4, parc.č. 4616/3, parc.č. 4616/4, parc.č. 4630/1, parc.č. 4616/5, parc.č. 4618/5, parc.č. 2295/21 a parc.č. 3009/35 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Dolině“ - na části pozemku parc.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Za Uličkami.“

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.01.2023*

Usnesení č. 20/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeodsunout body 18 a 19 na příští jednání zastupitelstvo města.

Usnesení č. 21/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujezamítnout žádost o úplatný převod bytové jednotky č. 281/4 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6140/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6140/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.483.480 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2022*

Usnesení č. 22/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt

- id. 1/5 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 za cenu 120 Kč/m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- id. 3/20 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 za cenu 120 Kč/m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

do vlastnictví města Velká Bíteš. Nabyvatel uhradí náklady související s nabytím spoluvlastnických podílů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.12.2023*

Usnesení č. 23/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujesměnit

- část pozemku p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 7 m2, část pozemku p.č. 1328/4 trvalý travní porost o výměře 7 m2, část pozemku p.č. 1328/6 trvalý travní porost o výměře 29 m2 z vlastnictví města Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 633/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 43 m2, část pozemku p.č. 631 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 634 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 8 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš

s doplatkem městu ve výši rozdílu cen obvyklých směňovaných částí pozemků ve výši 130.500 Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.12.2023*

Usnesení č. 24/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí projekční rozpracovanost a přípravu majetkoprávního vypořádání pozemků sportovního areálu Vlkovská za fotbalovým stadionem a rozhoduje pokračovat v projekčním řešení. Současně pověřuje starostku jednáním o výkupu pozemků p.č. 875/1 zahrada o výměře 2811 m2, p.č. 876/1 ovocný sad o výměře 4135 m2, p.č. 874/1 ovocný sad o výměře 3378 m2, p.č. 2346/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš od jejich majitelů za účelem možného budoucího rozšíření stávajícího sportovního areálu.

Usnesení č. 25/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2022 ze dne 09.11.2022 a č. 2/2022 ze dne 30.11.2022.

Usnesení č. 26/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje projednávat bod programu „Stížnost“ dnes.

Usnesení č. 27/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí vysvětlení Ing. Milana Vlčkak prvním dvěma bodům žádosti a to, že netrvá na písemném vysvětlení. Zastupitelstvo města pověřuje radu města vyřízenímtřetího bodužádosti, týkající se užívání pozemku vedle domu č.p. 385 jako zahrádky a využívání příslušenství okolo domu.*

Usnesení č. 28/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit bod „Určený zastupitel nového Územního plánu Velká Bíteš“ na program dnešního zasedání zastupitelstva města před diskuzi.

Usnesení č. 29/2/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešustanovuje místostarostu Ing. et Ing. Františka Matušinu „určeným zastupitelem“ ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš, který nahradí stávajícího určeného zastupitele Ing. Milana Vlčka.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2022*