01/22 - 24.10.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2022

konaného dne 24.10.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma a paní Mgr. Markétu Burešovou.

Usnesení č. 2/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program ustavujícího zasedání takto:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členy zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Volba starosty a místostarosty
  • 5.1 Určení počtu místostarostů
  • 5.2 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
  • 5.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • 5.4 Volba starosty
  • 5.5 Volba místostarosty
 6. Volba členů rady města
  • 6.1 Určení počtu členů rady města
  • 6.2 Určení způsobu volby dalších členů rady města
  • 6.3 Volba dalších členů rady města
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • 7.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • 7.2 Volba předsedy finančního výboru
  • 7.3 Volba předsedy kontrolního výboru
  • 7.4 Volba dalších členů finančního výboru
  • 7.5 Volba dalších členů kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Rozhodnutí o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
 10. Diskuze
 11. Závěr

Usnesení č. 3/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 4/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města uvolněn a funkci místostarosty bude člen zastupitelstva města vykonávat jako neuvolněný.

Usnesení č. 5/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí starostkou města Velká Bíteš paní Ing. Markétu Lavickou.*

Usnesení č. 6/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí místostarostou města Velká Bíteš pana Ing. et Ing. Františka Matušinu.*

Usnesení č. 7/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje počet členů rady města sedm.

Usnesení č. 8/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje hlasovat o zbývajících pěti členech rady města jedním usnesením.

Usnesení č. 9/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem Rady města Velká Bíteš:

pana Ing. Ladislava Vojtěcha, MBA,

pana Ing. Tomáše Pelána,

pana Ing. Ondřeje Macholu,

paní Mgr. Markétu Burešovou,

pana Jana Vrbu.*

Usnesení č. 10/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budoudevítičlenné.

Usnesení č. 11/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou finančního výboru pana Ing. Tomáše Kučeru.*

Usnesení č. 12/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Pavla Holánka.*

Usnesení č. 13/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru:

paní Janu Procházkovou,

pana Oldřicha Macháta,

pana Petra Urbánka,

pana Ing. Lubomíra Vlčka,

pana Jana Brychtu,

pana Ing. Jana Smolíka,

pana Bc. Jiřího Dohnala,

pana Jana Vrbu.*

Usnesení č. 14/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru:

pana Ing. Karla Smolíka,

paní Mgr. Miladu Oplatkovu,

pana Ing. Bc. Josefa Chytku,

pana Ing. Ondřeje Blahu,

pana Milana Smejkala,

pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D.,

pana Ing. Petra Maška,

pana Mgr. Aleše Koubka.*

Usnesení č. 15/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje vyvolat dohodovací řízení o výši odměny pro neuvolněného místostarostu.

Usnesení č. 16/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svému neuvolněnému členu za výkon funkce místostarosty města odměnu za měsíc 30.000 Kč, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.

Usnesení č. 17/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena zastupitelstva města odměnu za měsíc 1.600 Kč, odměna bude poskytovaná ode dne složení slibu.

Usnesení č. 18/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena rady města odměnu za měsíc 5.000 Kč, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.

Usnesení č. 19/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady města odměnu za měsíc 3.300 Kč, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

Usnesení č. 20/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje, že odměna bude poskytována předsedovi výboru zastupitelstva města a předsedovi komise rady města v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru zastupitelstva města nebo komise rady města a jehož se předseda výboru zastupitelstva města nebo předseda komise rady města zúčastnil.

Usnesení č. 21/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města a člena komise rady města odměnu za měsíc 1.100 Kč, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

Usnesení č. 22/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje, že odměna bude poskytována členu výboru zastupitelstva města a členu komise rady města v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru zastupitelstva města nebo komise rady města a jehož se člen výboru zastupitelstva města nebo člen komise rady města zúčastnil.

Usnesení č. 23/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy osadního výboru zastupitelstva města odměnu za měsíc 4.000 Kč, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

Usnesení č. 24/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

Usnesení č. 25/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje, že při souběhu výkonu více neuvolněných funkcí se výše odměn sčítá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 26/1/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým neuvolněným i uvolněným členům tato plnění:

příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města ve výši pojistného dle platné pojistné smlouvy o odpovědnosti uzavřené městem a hrazené z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým uvolněným členům tato plnění:

příspěvek na stravování ve stejné výši a za stejných podmínek jako zaměstnancům města dle „Směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města“, tj. částečně z rozpočtu města a částečně ze sociálního fondu.