29/22 - 12.09.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 29/2022

konaného dne 12.09.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Vojtěcha Pernicu a pana Aloise Špačka.

Usnesení č. 2/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Přijetí úvěru na financování akce Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš
 4. Činnost finančního výboru a kontrolního výboru ZM
 5. Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2022 schválená RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 11/2022 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu k 31.08.2022
 8. Úplatný převod části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše – otevírání nabídek kupní ceny
 9. Úplatný převod částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše – otevírání nabídek kupní ceny
 10. Úplatný převod části pozemku p.č. 421/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 11. Úplatný převod části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemků p.č. 74/3, 73/2, části pozemku p.č. 72 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 13. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 295/8 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 14. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 295/8, 295/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 15. Směna části pozemku p.č. 4650 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 4607 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/206 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/3 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/204 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí budovy č.e. 43 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
 21. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 881/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatný převod části pozemku p.č. 1058/1 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Diskuze
 25. Závěr

Usnesení č. 3/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 15.000.000,- Kč se splatností 31.12.2026 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,70 % p. a. s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2022*

Usnesení č. 4/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 19/2022 ze dne 07.09.2022.

Usnesení č. 5/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 30/2022 ze dne 21.06.2022 a č. 31/2022 ze dne 12.07.2022.

Usnesení č. 6/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2022 a 10/2022 schválená radou města.

Usnesení č. 7/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 11/2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2022*

Usnesení č. 8/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2022.

Usnesení č. 9/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 421/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 29.150,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.09.2023*

Usnesení č. 10/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 4622 oddělenou geometrickým plánem č. 3339-2578/2022 a nově označenou p.č. 4622/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.500,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.09.2023*

Usnesení č. 11/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) úplatně převést část pozemku p.č. 72 oddělenou geometrickým plánem č. 181-158/2021 a nově označenou p.č. 72/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 a pozemek p.č. 74/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, pozemek p.č. 73/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 34.510,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků

a

b) zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 73/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k.ú Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.09.2023*

Usnesení č. 12/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujezamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 295/8 trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2022*

Usnesení č. 13/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujezamítnout žádost o prodej části pozemku p.č. 295/8 trvalý travní porost o výměře cca 130 m2 a části pozemku p.č. 295/1 trvalý travní porost o výměře cca 120 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2022*

Usnesení č. 14/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujesměnit část pozemku p.č. 4650 orná půda o výměře 1261 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2288/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 548 m2 a část pozemku p.č. 4651 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2022*

 

Usnesení č. 15/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nevyužít věcného předkupního práva vázaného k pozemku p.č. 4607 orná půda o výměře 1865 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a nenabývat úplatně do vlastnictví města předmětný pozemek za kupní cenu ve výši 5.222.000,- Kč při převodu vlastnického práva k němu na CROSS INVEST LK, s.r.o., IČ: 090 76 727, se sídlem Ševčenkova 659/11, Bosonohy, 642 00 Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2022*

Usnesení č. 16/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 276/3 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5480/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5480/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.425.260,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.09.2023*

Usnesení č. 17/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujenepřijmout nabídku na úplatný převod id. 83/519 budovy č.e. 43 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 564/6 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov do vlastnictví města Velká Bíteš za poměrnou část kupní ceny v požadované výši 890.000,- Kč a nevyužít svého předkupního práva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2022*

Usnesení č. 18/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 na úplatný převod z jejího vlastnictví

- id. 1/18 pozemku p.č. 2477 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 27,50 Kč/m2,

- id. 1/18 pozemku p.č. 2476/1 trvalý travní porost o výměře 9079 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 30,86 Kč/m2,

- id. 1/18 pozemku p.č. 2478/1 trvalý travní porost o výměře 15289 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 30,86 Kč/m2,

- id. 1/18 pozemku p.č. 2483 trvalý travní porost o výměře 5866 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 30,86 Kč/m2,

- id. 1/18 pozemku p.č. 2640 trvalý travní porost o výměře 548 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 30,86 Kč/m2,

- id. 1/18 pozemku p.č. 2476/2 trvalý travní porost o výměře 1629 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 30,86 Kč/m2

do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2022*

Usnesení č. 19/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt část pozemku p.č. 881/1 orná půda o výměře cca 40 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující.

do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.09.2023*

Usnesení č. 20/29/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést část pozemku p.č. 1058/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.430,- Kč. Náklady související s nabytím části pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.09.2023*