28/22 - 25.07.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 28/2022

konaného dne 25.07.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/28/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.

Usnesení č. 2/28/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
  4. Diskuze
  5. Závěr

Usnesení č. 3/28/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví DS Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Na Děkance 2109/1, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 14430894, zastoupené jednatelem společnosti za kupní cenu ve výši 15.070.030 Kč na základě přiložené smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti a o zřízení věcného břemene.*