27/22 - 22.06.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 27/2022

konaného dne 22.06.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/27/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Jelínka a pana Zdeňka Mazánka.

Usnesení č. 2/27/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
  4. Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
  5. Diskuze
  6. Závěr

Usnesení č. 3/27/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4078/22 ve výši 100. 000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.       

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2022*

Usnesení č. 4/27/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ruší záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu, že nebyla podána žádná nabídka splňující podmínky záměru.