26/22 - 13.06.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 26/2022

konaného dne 13.06.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Jiřího Dohnala a pana Jana Vrbu.

Usnesení č. 2/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Závěrečný účet města za rok 2021
 4. Plnění rozpočtu města k 31.05.2022
 5. Rozpočtová opatření č. 5 a 6/2022 na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 8/2022 ke schválení
 7. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 8. Smlouva o prodeji projektové dokumentace – SZ obchvat
 9. Úplatný převod pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov – otevírání nabídek kupní ceny
 10. Úplatný převod pozemku p.č. 369/15 a části pozemku p.č. 369/24 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 11. Směna části pozemku p.č. 2539/249 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Směna části pozemku p.č. 280 v k.ú. Košíkov
 13. Zamítnutí směny části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí budovy č.e. 42 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky
 15. Projednání činnosti výborů ZM
 16. Diskuze
 17. Závěr

Usnesení č. 3/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2022*

Usnesení č. 4/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2022.

Usnesení č. 5/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2022 a 6/2022 schválená radou města.

Usnesení č. 6/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 8/2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2022*

Usnesení č. 7/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 3654/22 ve výši 1.300.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2022*

Usnesení č. 8/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 3614/22 ve výši 700.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2022*

Usnesení č. 9/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou smlouvu o prodeji projektové dokumentace k akci „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2022*

Usnesení č. 10/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš

-       za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. za 353.600,- Kč,

-       se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

-       s uhrazením kauce ve výši 50.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny,

-       s bezúplatným zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího pro případ, že se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu

byly doručeny tři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny

ve výši 527.200,- Kč,

ve výši 413.403,- Kč,

ve výši 652.000,- Kč,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 652.000 Kč

-       se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

-       s bezúplatným zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího pro případ, že se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu,

-       s úhradou nákladů souvisejících s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí kupujícím,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.06.2023*

Usnesení č. 11/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 369/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 a část pozemku p.č. 369/24 oddělenou geometrickým plánem č. 105-6/2022 a nově označenou p.č. 369/25 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 14.410,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.06.2023*

Usnesení č. 12/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje směnit část pozemku p.č. 2539/249 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2539/83 zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí žadatel.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.06.2023*

Usnesení č. 13/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje směnit část pozemku p.č. 280 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 182/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.06.2023*

Usnesení č. 14/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujezamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 1060 za část pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2022*

Usnesení č. 15/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujenepřijmout nabídku na úplatný převod id. 83/519 budovy č.e. 42 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 564/9 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov do vlastnictví města Velká Bíteš za poměrnou část kupní ceny v požadované výši 1.000.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2022*

Usnesení č. 16/26/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 29/2022 ze dne 17.05.2022.