25/22 - 16.05.2022 Usnesení zastupitelstva města

 

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 25/2022

konaného dne 16.05.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.

Usnesení č. 2/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Úplatný převod pozemku p.č. 369/17 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 5. Úplatný převod pozemku p.č. 369/15 a části pozemku p.č. 369/25 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 6. Úplatné nabytí id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 7. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 8. Rozpočtové opatření č. 7/2022 ke schválení
 9. Obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš o nočním klidu
 10. Projednání činnosti výborů ZM
 11. Diskuze
 12. Závěr

Usnesení č. 3/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 369/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.380,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2023*

Usnesení č. 4/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s nabytím spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

Usnesení č. 5/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2653/22 ve výši 800.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2022*

Usnesení č. 6/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 7/2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2022*

Usnesení č. 7/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešvydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš o nočním klidu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 23.05.2022

Usnesení č. 8/25/22/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 28/2022 a finančního výboru č. 19/2022 ze dne 20.04.2022.