24/22 - 11.04.2022 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 24/2022

konaného dne 11.04.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.

Usnesení č. 2/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení účetní závěrky města k 31.12.2021
 4. Plnění rozpočtu města k 31.03.2022
 5. Rozpočtová opatření č. 2/2022 a 3/2022 na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2022 ke schválení
 7. Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bítešza rok 2021
 8. Smlouvy ke stavbě „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská“: revokace usnesení č. 11/21/21/ZM ze dne 13.12.2021, uzavření Smlouvy o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům a Smlouvy o převodu vlastnictví stavebních objektů
 9. Úplatné nabytí id. 1/5 pozemku p.č. 2346/12 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí id. 1/20 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/203 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/5 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/205 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/203 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 33/3, p.č. 92 v k.ú. Košíkov
 16. Úplatný převod částí pozemků p.č. 62,63,64,65 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše – otevírání nabídek kupní ceny
 17. Úplatný převod částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše - otevírání nabídek kupní ceny
 18. Úplatný převod části pozemku p.č. 2347/1 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 1064/18 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna části pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna pozemku p.č. 4607 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Směna části pozemku p.č. 5299 v k.ú. Holubí Zhoř
 23. Směna části pozemku p.č. 5278 v k.ú. Holubí Zhoř
 24. Zrušení věcného předkupního práva k pozemkům p.č. 360/2, p.č. 360/7 v k.ú. Košíkov
 25. Směna částí pozemků p.č. 3849, 2748 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí p.č. 876/1, 875/1, 2346/24 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Projednání činnosti výborů ZM
 28. Diskuze
 29. Závěr

Usnesení č. 3/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2021 k rozvahovému dni 31. 12. 2021 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2022*

Usnesení č. 4/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2022.

Usnesení č. 5/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2/2022 a 3/2022 schválená radou města.

Usnesení č. 6/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 4/2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2022*

Usnesení č. 7/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2021.

Usnesení č. 8/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje:

a) revokovat usnesení č. 11/21/21/ZM ze dne 13.12.2021 a rozhodnout uzavřít Smlouvu o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 týkající se stavby "Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš - ul. Vlkovská",

b) uzavřít Smlouvu o převodu vlastnictví stavebních objektů mezi společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469, Městem Velká Bíteš, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 a Vodárenskou akciovou společností a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČ: 494 55 842, týkající se stavebních objektů SO 09 - Prodloužení řadu splaškové kanalizace a SO 31 - Prodloužení vodovodního řadu stavby "Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš - ul. Vlkovská".

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 13.04.2022*

Usnesení č. 9/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) úplatně nabýt id. 1/5 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 za cenu 130,- Kč/m2 z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 do vlastnictví města Velká Bíteš, nabyvatel uhradí náklady související s nabytím spoluvlastnických podílů a

b) nepřijmout nabídku společnosti VIAGEM a.s., IČ: 04817320, se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8 na úplatný převod z jejího vlastnictví

- id. 2/25 pozemku p.č. 102 lesní pozemek o výměře 41016 m2 v k.ú. Pánov, obec Velká Bíteš za cenu 22,- Kč/m2

- id. 1/5 pozemku p.č. 3351 orná půda o výměře 1827 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu cenu 130,- Kč/m2

- id. 1/10 pozemku p.č. 4711 trvalý travní porost o výměře 13083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 27,50,- Kč/m2

- id. 1/10 pozemku p.č. 3035/4 vodní plocha o výměře 493 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 27,50 Kč/m2 do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 10/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/20 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s nabytím spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 11/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/203 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6080/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6080/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.426.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 12/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/5 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5450/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.382.630,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 13/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/205 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5670/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5670/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.420.810,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy do vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 14/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.409.880,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 15/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt z vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

- pozemek p.č. 33/3 orná půda o výměře 247 m2 v k.ú. Košíkov,

- pozemek p.č. 92 orná půda o výměře 1773 m2 v k.ú. Košíkov

- automatická tlaková stanice Košíkov

- vodovod (dn90)

- 2 studny

- přípojka NN el. měr. do čerpací stanice

- přípojka NN z čerpací stanice do studny

- oplocení prameniště Košíkov

do vlastnictví města Velká Bíteš. Obdarovaný uhradí poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 16/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 vznikajícího dělením pozemků p.č. 65, p.č. 64, p.č. 63, p.č. 62 dle geometrického plánu č. 93-127/2021 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš

za

- nejvyšší nabídnutou kupní cenu min. za 1.133.000,- Kč,

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

- s kaucí 50.000,- Kč uhrazenou před podáním nabídky kupní ceny,

- se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku,

- se zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu

byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 64 orná půda o výměře 1318 m2 vznikající dělením pozemků p.č. 65, p.č. 64, p.č. 63, p.č. 62 dle geometrického plánu č. 93-127/2021vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 1.187.518,- Kč,

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,

- se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví k dokončení výstavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 200,- Kč/m2 předmětného pozemku,

- se zřízením věcného předkupního práva za kupní cenu, za kterou bude pozemek převeden do vlastnictví kupujícího, pro případ, že by se kupující, popř. jeho právní nástupce, do 7 let od data jeho nabytí rozhodl převést vlastnické právo k pozemku na další osobu,

- náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 17/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2347/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3297-172/2021 a nově označenou díl „a“ o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu dle znaleckého posudku ve výši 13.740,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 18/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1064/18 oddělenou geometrickým plánem č. 3294-130/2021 a nově označenou p.č. 1064/24 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.840,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 19/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 373/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 373/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 20/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 4607 orná půda o výměře 1865 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 912/2 orná půda o výměře 2724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš

- s doplatkem ve výši 3.260.720,- Kč městu Velká Bíteš,

- se zřízením věcného předkupního práva k pozemku p.č. 4607 v k.ú. Velká Bíteš ve prospěch města Velká Bíteš za kupní cenu 5.222.000,- Kč na dobu 5-let od jeho nabytí pro případ jeho převodu do vlastnictví třetího subjektu,

- se smluvní sankcí ve výši 588,- Kč/m2 pro případ, že by na pozemku nebyla do 5-let od jeho nabytí zahájena výstavba hlavního stavebního objektu v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 21/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 5299 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za pozemek p.č. 5292 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 38 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 22/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje směnit část pozemku p.č. 5278 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 318 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 5283 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 318 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků

a současně

b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 5278 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1847 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 23/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., IČ: IČ: 00009971, se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov o uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva k pozemkům p.č. 360/2, p.č. 360/7 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.05.2022*

Usnesení č. 24/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře 264 m2 a část pozemku p.č. 2748 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3849 orná půda o výměře 421 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí za rozdíl výměr směňovaných pozemků 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2023*

Usnesení č. 25/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí dosavadní kroky uskutečněné majetkovým odborem Městského úřadu Velká Bíteš pro úplatné nabytí pozemků p.č. 876/1, 875/1, 2346/24 v k.ú. Velká Bíteš.

Usnesení č. 26/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis č. 18/2022 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 30.03.2022.

Usnesení č. 27/24/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 26/2022 konaného dne 22.02.2022 a zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 27/2022 konaného dne 22.03.2022.