23/22 - 21.02.2021 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2022

konaného dne 21.02.2022 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana Ing. Josefa Jelínka.

Usnesení č. 2/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 15/2021 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu města k 31.12.2021
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2022 ke schválení
 6. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 7. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce – JV obchvat
 9. Úplatný převod částí pozemků p.č. 226/1, 231/1 v k.ú. Košíkov
 10. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Informace o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Projednání činnosti výborů ZM
 13. Diskuze
 14. Závěr

Usnesení č. 3/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2021 schválené radou města dne 20.12.2021.

Usnesení č. 4/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města

k 31.12.2021.

Usnesení č. 5/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2022 dle rozpočtového opatření města č. 1/2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2022*

Usnesení č. 6/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 629/22 ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2022*

Usnesení č. 7/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2022 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 383/22 ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce a při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2022*

Usnesení č. 8/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 254 m2, příp. jeho části v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.02.2023*

Usnesení č. 9/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.02.2023*

Usnesení č. 10/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 226/1 zahrada o výměře 211 m2 a část pozemku p.č. 231/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví AG FOODS Group a.s., IČ: 056 51 531, se sídlem Škrobárenská 506/2, Trnitá, 617 00 Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 927,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.02.2023*

Usnesení č. 11/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 24/17/21/ZM a nahradit ho usnesením:

ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3322-10/2022 a nově označenou p.č. 2263/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 347 m2 a části pozemku p.č. 2265/2 oddělené geometrickým plánem č. 3322-10/2022 a nově označené p.č. 2265/8 orná půda o výměře 333 m2 a p.č. 2265/9 orná půda o výměře 17 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.02.2023*

Usnesení č. 12/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zveřejnění záměru úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.718,- Kč/m2 včetně DPH formou elektronické aukce.

Usnesení č. 13/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis č. 17/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 08.12.2021.

Usnesení č. 14/23/22/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 24/2021 konaného dne 14.12.2021 a zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 25/2022 konaného dne 25.01.2022.