21/21 - 13.12.2021 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 21/2021

konaného dne 13.12.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana MUDr. Jaroslava Štefka.

 

Usnesení č. 2/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Účetní závěrka města k 30.09.2021 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu města k 30.11.2021
 5. Rozpočtová opatření č. 10, 11, 12 a 13/2021 schválená RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 14/2021 ke schválení
 7. Rozpočet města na rok 2022
 8. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 a 2024
 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 10. Rozvojový plán města Velká Bíteš
 11. Smlouva o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům, na kterých bude umístěna stavba „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská“
 12. Nový název ulice v lokalitě U Stadionu
 13. Úplatný převod částí pozemků p.č. 62,63,64,65 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše – otevírání nabídek kupní ceny
 14. Úplatný převod částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše - otevírání nabídek kupní ceny
 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 16. Dohoda o zrušení věcného předkupního práva – p.č. 84/14, 84/15 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Směna části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov – otevírání nabídek kupní ceny
 19. Úplatný převod pozemků p.č. 130, 139 v k.ú. Košíkov
 20. Úplatný převod části pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Budoucí úplatný převod pozemků p.č. 2575/2, 2576, 2577, 2578 a částí p.č. 2568, částí p.č. 2621/1 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Zpevnění cesty na p.č. 5477, 5475, 5473, 5476, 5474 v k.ú. Holubí Zhoř, p.č. 2660 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, p.č. 6106 v k.ú. Tasov
 23. Směna části pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Směna části pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna části pozemku p.č. 2933/2 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/203 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/1 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 2592 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4616, 4630/2, 4610/1 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Projednání činnosti výborů ZM
 31. Diskuze
 32. Závěr

Usnesení č. 3/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2021.

 

Usnesení č. 4/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města

k 30.11.2021.

 

Usnesení č. 5/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2021, 11/2021, 12/2021 a 13/2021 schválená radou města.

 

Usnesení č. 6/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 14/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2021*

 

Usnesení č. 7/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2022 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2022*

 

Usnesení č. 8/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2023 a 2024.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2022*

 

Usnesení č. 9/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

odpovědnost: tajemnice

termín: 16.12.2021

 

Usnesení č. 10/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje předložený „Rozvojový plán města Velká Bíteš“, kterým se nahrazuje původní Rozvojový plán města Velká Bíteš z roku 2008.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 22.12.2021*

 

Usnesení č. 11/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucím majetkoprávním vypořádání k pozemkům se společností OC HRADBY s.r.o., K Terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469 týkající se stavby „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská”.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 28.02.2022*

 

Usnesení č. 12/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na částech pozemků parc.č. 4606/1, parc.č. 4609/3 a parc.č. 4609/11 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Pod Kotelnou“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.01.2022*

 

Usnesení č. 13/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometrickým plánem č. 92-102/2021 a nově označenou p.č. 84/17 orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 45.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 14/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/14 zahrada a pozemku p.č. 84/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 25, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 15/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje směnit část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometrickým plánem č. 94-143/2021 a nově označenou p.č. 84/18 orná půda o výměře 791 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 84/14 oddělenou geometrickým plánem č. 94-143/2021 a nově označenou p.č. 84/19 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že uhradí městu Velká Bíteš doplatek za rozdíl cen směňovaných částí pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 670.650,- Kč a náklady související se směnou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 16/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 327.150,- Kč, bylo doručeno 5 nabídek kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny

s nabízenou kupní cenou 1.203.000 Kč,

s nabízenou kupní cenou 805.000 Kč,

s nabízenou kupní cenou 401.000 Kč,

s nabízenou kupní cenou 455.100 Kč,

s nabízenou kupní cenou 451.000 Kč,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov a obci Velká Bíteš za cenu 1.203.000 Kč, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 17/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeúplatně převést pozemky p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 52.670,- Kč. Náklady související s nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 18/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeúplatně převést část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3210-171/2020 a nově označenou p.č. 691/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 64.820,- Kč. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující a současně rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod nezaplocené části pozemku p.č. 691/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Velká Bíteš nacházející se mezi pozemkem p.č. 541/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 45 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a tělesem komunikace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 19/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeuzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě týkající se budoucího úplatného převodu pozemků p.č. 2575/2 trvalý travní porost o výměře 709 m2, p.č. 2576 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 612 m2, p.č. 2577 trvalý travní porost o výměře 1263 m2, p.č. 2578 trvalý travní porost o výměře 617 m2, části pozemku p.č. 2568 lesní pozemek o výměře cca 600 m2 a části pozemku p.č. 2621/1 lesní pozemek o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem za účelem výstavby vodní nádrže s platností smlouvy 10 let ode dne jejího uzavření.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 20/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujepodat společnou žádost s Obcí Ruda, IČ: 00842567, Ruda č.p. 32 o zpevnění komunikace na p.č. 1195 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí, p.č. 6106 v k.ú. Tasov, p.č. 5473, p.č. 5474, p.č. 5475, p.č. 5476, p.č. 5477 vše v k.ú. Holubí Zhoř, p.č. 2660, p.č. 2677 v k.ú Ruda u Velkého Meziříčí, a to na základě dokončených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holubí Zhoř, Ruda u Velkého Meziříčí, Tasov, Lhotka u Velkého Meziříčí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

Usnesení č. 21/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujesměnit část pozemku p.č. 524/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3310-163/2021 a nově označenou p.č. 524/6 orná půda o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 524/2 oddělenou geometrickým plánem č. 3310-163/2021 a nově označenou p.č. 524/7 zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 551.280,- Kč a pozemek p.č. 524/6 nebude na hranici s p.č. 524/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš oplocován. Dále se nabyvatelé smluvně zaváží, že pokud bude město státem nuceno uhradit mu cenu pozemku p.č. 524/1 orná půda o výměře 873 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš stanovenou podle cenového předpisu platného k 02.05.2012 v případě změny územního nebo regulačního plánu nebo v případě nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby iniciované nabyvatelem nebo jeho právním nástupcem, uhradí tuto částku městu, jinak může město od směnné smlouvy odstoupit.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 22/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujesměnit část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3309-166/2021 a nově označenou p.č. 691/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 125 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/2 oddělenou geometrickým plánem č. 3309-166/2021 a nově označenou p.č. 538/14 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že uhradí městu Velká Bíteš doplatek za rozdíl cen částí pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 97.280,- Kč a náklady související s jejich směnou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 23/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeuzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě týkající se budoucí směny části pozemku p.č. 2933/2 orná půda o výměře cca 240 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do spoluvlastnictví (id. 1/3), (id. 9/24) a (id. 7/24) za část pozemku p.č. 2933/1 orná půda o výměře cca 240 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. 1/3), (id. 9/24) a (id. 7/24) do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 24/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/203 v budově č.p. 283 na pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7850/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7850/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.489.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 25/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 276/1 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.288.460,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

Usnesení č. 26/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujezamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 2592 lesní pozemek o výměře 52 m2 včetně stavby v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

Usnesení č. 27/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhodujeúplatně nabýt části pozemků p.č. 4616, p.č. 4630/2, p.č. 4610/1 oddělené geometrickým plánem č. 3303-168/2021 o výměře 49 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 32.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.12.2022*

 

Usnesení č. 28/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis č. 16/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 29/21/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí zápis č. 21/2021, 22/2021 a 23/2021 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.