20/21 - 22.11.2021 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 20/2021

konaného dne 22.11.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/20/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Jelínka a pana Vojtěcha Pernicu.

Usnesení č. 2/20/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Úplatný převod pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
  4. Zadání Územního plánu Velká Bíteš
  5. Diskuze
  6. Závěr

Usnesení č. 3/20/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje zrušit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“

za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14.01.2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny

se závazkem kupujícího:

- Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.

- Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města, a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.

- Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30.11.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

- Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

- Zahájení výstavby objektu na převáděném pozemku nejpozději do 31.05.2023. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.

- Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.

- Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.

- Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.

- Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.

- Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.

- Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“

a současně vyzývá zastupitele k zaslání seznamu subjektů, které mají být osloveny po zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku, a to do 26.11.2021.

Usnesení č. 4/20/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu se zákonem o obcích Zadání Územního plánu Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 10.12.2021*