19/21 - 13.09.2021 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*
- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 19/2021
konaného dne 13.09.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Usnesení č. 1/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Zdeňka Mazánka.

Usnesení č. 2/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Návrh člena dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
4. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 a 8/2021 schválená RM na vědomí
5. Rozpočtové opatření č. 9/2021 ke schválení
6. Plnění rozpočtu města k 31.08.2021
7. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Základní školy
8. Dotace z rozpočtu města
9. Projednání činnosti výborů ZM
10. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/5 v k.ú. Velká Bíteš
11. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/206 v k.ú. Velká Bíteš
12. Úplatný převod pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Košíkov
13. Úplatný převod pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Velká Bíteš
14. Úplatný převod části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
15. Úplatný převod pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4616, p.č. 4630/2 v k.ú. Velká Bíteš
17. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5101 včetně stavby, p.č. 5688, p.č. 5687 v k.ú. Holubí Zhoř
18. Směna části pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
19. Program regenerace městské památkové zóny
20. Diskuze
21. Závěr

Usnesení č. 3/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš navrhuje pana Zdeňka Řezáče jako zástupce města Velká Bíteš za člena dozorčí rady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o..*

Usnesení č. 4/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 a 8/2021 schválená radou města.

Usnesení č. 5/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 9/2021 ve znění protinávrhu Ing. Tomáše Kučery.
odpovědnost: odbor finanční
termín: 30.09.2021*

Usnesení č. 6/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2021.

Usnesení č. 7/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje doplněk přílohy zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, který nahrazuje doplněk přílohy zřizovací listiny této příspěvkové organizace schválený dne 11.11.2019.
odpovědnost: odbor finanční
termín: 30.09.2021*

Usnesení č. 8/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 4741/21 ve výši 350.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční
termín: 30.09.2021*

Usnesení č. 9/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 14/2021 a 15/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Usnesení č. 10/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 18/2021, 19/2021 a 20/2021 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

Usnesení č. 11/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/5 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.284.980,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 12/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/206 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5500/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5500/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.294.630,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 13/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 24/1 zahrada o výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 124.180,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 14/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1513/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 14.440,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 15/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1695/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3287-113/2021 a nově označenou p.č. 1695/23 orná půda o výměře 99 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 55.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 16/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Společenství vlastníků domu 294, IČ: 26304121, se sídlem Velká Bíteš, U Stadionu 294, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 96.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 17/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt části pozemku p.č. 4616 a pozemku p.č. 4630/2 oddělené geometrickým plánem č. 3266-73/2021 a nově označené p.č. 4616/4 orná půda o výměře 8 m2 p.č. 4616/5 orná půda o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 06778828, se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 72.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 18/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 5101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek p.č. 5688 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2, pozemek p.č. 5687 orná půda o výměře 1494 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu ve výši 900.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 19/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků bude uhrazen městem Velká Bíteš doplatek ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12.09.2022*

Usnesení č. 20/19/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje
termín: 30.10.2021*