18/21 - 14.06.2021 Usnesení zastupitelstva města

                                            

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 18/2021

konaného dne 14.06.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

Usnesení č. 1/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Jiřího Dohnala a MUDr. Svatopluka Horka.

 

Usnesení č. 2/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu města k 31.05.2021
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 ke schválení
 5. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 6. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1777/6 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Velká Bíteš
 8. Zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 9. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 1235/1,p.č.1235/2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 10. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 787 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2022/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úprava veřejného prostranství v lokalitě Pod Babincem
 15. Zápis z jednání finančního výboru
 16. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 17. Diskuze
 18. Závěr

 

Usnesení č. 3/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2021.

 

Usnesení č. 4/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 4/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

Usnesení č. 5/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2999/21 ve výši 245.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2021*

 

Usnesení č. 6/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje bezúplatně nabýt pozemek p.č. 1777/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Nabyvatel uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 7/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje bezúplatně nabýt z vlastnictví spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 47910721, č. p. 197, 671 71 Skalice do vlastnictví města Velká Bíteš:

- pozemek p.č. 4609/1 orná půda o výměře 2257 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- pozemek p.č. 4609/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1310 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- pozemek p.č. 4609/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- alejové stromy na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,

- vsakovací nádrž na p.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš,

- asfaltová komunikace na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,

- parkoviště na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,

- veřejné osvětlení na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,

- sjezd na pozemku p.č. 857/8 v k.ú. Velká Bíteš

se závazkem převodce nést po dobu 2 let od převodu vlastnického práva ke stavbám záruku za jejich provedení. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 8/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje zamítnout žádost spoluvlastníků pozemku p.č. 84/11 zahrada v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na tomto pozemku o dalších pět let do 29.09.2026.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 9/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha o nádvoří o výměře 226 m2 a pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18395 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 10/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 787 ostatní plocha, zeleň o výměře 881 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 11/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2022/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 12/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujezamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 13/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 281/1 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6400/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6400/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.234.320,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.06.2022*

 

Usnesení č. 14/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí informace o připravované studii „Úprava veřejného prostranství v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši“ na pozemcích parc.č. 1339/2, 1339/11, 2538/1, 2538/5 a 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš a doporučuje pokračovat ve výkupech spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 2538/4 a p.č. 2537/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) konstatuje, že směna části pozemku p.č. 4657 v k.ú. a obci Velká Bíteš byla realizována v souladu s platnými právními předpisy.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje, odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

 

Usnesení č. 15/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 13/2021 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 26.05.2021.

 

Usnesení č. 16/18/21/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) ukládá kontrolnímu výboru přepracovat zápis č. 16/2021 z 20.04.2021 z důvodu uvedení nepřesných údajů v tomto zápisu,

b)odkládá projednání zápisu kontrolního výboru č. 17/2021 ze dne 18.05.2021 z důvodu nutnosti ověření skutkového stavu údajů uvedených v zápisu.