17/21 - 12.04.2021 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 17/2021

konaného dne 12.04.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.

 

Usnesení č. 2/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
 4. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš
 5. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-23
 6. Schválení účetní závěrky města k 31.12.2020
 7. Závěrečný účet města za rok 2020
 8. Plnění rozpočtu města k 31.03.2021
 9. Rozpočtové opatření č. 3/2021 ke schválení
 10. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 11. Poskytnutí daru z rozpočtu města
 12. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/3 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/4 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/6 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/201 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/202 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/204 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/205 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/206 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/201 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/206 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Směna části p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí 2538/4, 2537/7 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna částí pozemků p.č. 349/4, 352/1 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Volba člena osadního výboru Jindřichov
 27. Zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová
 28. Diskuze
 29. Závěr

 

Usnesení č. 3/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešvydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.04.2021

 

Usnesení č. 4/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ruší usnesení č. 13/13/16/ZM ze dne 26.09.2016, kterým bylo schváleno Zadání Územního plánu Velká Bíteš a rozhoduje, že bude zpracován nový návrh Zadání Územního plánu Velká Bíteš.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.04.2021*

 

Usnesení č. 5/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešschvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2022 a 2023.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

Usnesení č. 6/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešschvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2020 k rozvahovému dni 31. 12. 2020 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

Usnesení č. 7/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešschvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

Usnesení č. 8/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2021.

 

Usnesení č. 9/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 3/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

Usnesení č. 10/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1821/21 ve výši 1.000.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 11/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1088/21 ve výši 520.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 12/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1231/21 ve výši 830.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 13/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. 8077/21 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 14/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/3 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7200/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7200/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.377.460,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 15/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/4 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7870/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7870/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.366.010,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 16/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/6 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6490/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6490/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.338.330,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 17/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/201 v budově č.p. 283, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7840/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7840/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.334.590,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 18/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/202 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7820/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7820/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.375.950,- Kč se splatnostní kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 19/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/204 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7800/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.397.950,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 20/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/205 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6680/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6680/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.342.170,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 21/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 283/206 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7100/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7100/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.373.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 22/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 281/201 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 23/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 281/206 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města Velká Bíteš na dobu 7 let od nabytí vlastnického práva k uvedené bytové jednotce pro případ zcizení uvedené bytové jednotky do vlastnictví třetího subjektu za kupní cenu ve výši 1.209.240,- Kč. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 24/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou p.č. 2263/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 267 m2 a část pozemku p.č. 2265/2 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou p.č. 2265/7 orná půda o výměře 934 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 25/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujesměnit část pozemku p.č. 2539/93 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2539/83 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/288 orná půda o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí pozemků uhradí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 26/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2538/4 trvalý travní porost o výměře 3448 m2 a p.č. 2537/7 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to

- id. 1/8,

- id. 1/8,

- id. 3/32,

- id. 1/8

za cenu 500,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 27/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 7 m2 a část pozemku p.č. 352/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za část pozemku p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví společnosti EG.D, a.s., IČ: 28085400, se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.04.2022*

 

Usnesení č. 28/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem osadního výboru v části města Jindřichov pana Pavla Prchala.

 

Usnesení č. 29/17/21/ZM

Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informace o kapacitních a organizačních důvodech, které brání zřízení přípravné třídy v ZŠ Velká Bíteš na ulici Sadová.