16/21 - 08.02.2021 Usnesení zastupitelstva města

                                            

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 16/2021

konaného dne 08.02.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana Ing. Josefa Jelínka.

Usnesení č. 2/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu města k 31.12.2020
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 5. Zřízení přípravné třídy na ZŠ Sadová
 6. Úplatný převod části pozemku p.č. 2729/18 a pozemku p.č. 2729/24 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 7. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 39/87 a části pozemku p.č. 39/149 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 8. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 9. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/204 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/205 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 12. Jednací řád zastupitelstva města
 13. Volba člena finančního výboru
 14. Volba členů kontrolního výboru
 15. Diskuze
 16. Závěr

Usnesení č. 3/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí materiál příjmy a financování, výdaje rozpočtu města k 31.12.2020.

Usnesení č. 4/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 2/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2021*

Usnesení č. 5/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš ukládá majetkovému odboru a odboru investic a rozvoje ve spolupráci s ředitelkou Základní školy Sadová prověřit možnosti zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová.*

Usnesení č. 6/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2729/18 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 2390 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.250,- Kč/m2 a pozemek p.č. 2729/24 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 770,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

Usnesení č. 7/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt část pozemku p.č. 39/87 orná půda o výměře 9 m2 a část pozemku p.č. 39/149 orná půda o výměře 0,19 m2 vše v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město uhradí náklady související s nabytím uvedených částí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

Usnesení č. 8/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 281/2 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5540/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5540/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2022*

Usnesení č. 9/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/204 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5830/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5830/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.247.820,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2022*

Usnesení č. 10/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/205 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5840/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.246.650,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2022*

Usnesení č. 11/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 281/3 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5610/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5610/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.207.620,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2022*

Usnesení č. 12/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešvydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: starosta

termín: 01.03.2021

Usnesení č. 13/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru paní Ing. Marii Šabackou.

Usnesení č. 14/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru pana Bohumila Jirgla.

Usnesení č. 15/16/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru paní Mgr. Miladu Oplatkovou.