15/20 - 25.01.2021 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.*

- upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 15/2021

konaného dne 25.01.2021 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu a pana Bc. Jiřího Dohnala.

Usnesení č. 2/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

  1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
  2. Schválení programu zasedání
  3. Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
  4. Přijetí investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč
  5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
  6. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2538/1 a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš
  7. Úplatné nabytí pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Velká Bíteš
  8. Úplatné nabytí pozemku p.č. 912/3 v k.ú. Velká Bíteš
  9. Diskuze
  10. Závěr

Usnesení č. 3/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje realizovat projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 28.02.2021*

Usnesení č. 4/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 60.000.000,00 Kč se splatností 31. 12. 2030 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,06 % p. a. s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO: 45317054 a schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.02.2021*

Usnesení č. 5/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 1/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.01.2021*

Usnesení č. 6/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt pozemky p.č. 2538/1 trvalý travní porost o výměře 6001 m2 a p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 3.000.100,- Kč. Náklady související s nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

Usnesení č. 7/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt pozemek p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 za cenu 18.000,- Kč. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

Usnesení č. 8/15/21/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt pozemek p.č. 912/3 orná půda o výměře 4200 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*