14/20 - 14.12.2020 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2020

konaného dne 14.12.2020 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka a pana Vojtěcha Pernicu.

Usnesení č. 2/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Záměr plánované výstavby vysokorychlostní trati Praha – Brno
 4. Volba člena rady města
 5. Účetní závěrka města k 30.09.2020 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu města k 30.11.2020 na vědomí
 7. Rozpočtová opatření č. 11/2020,12/2020,13/2020,14/2020 a 15/2020 na vědomí
 8. Rozpočtové opatření č. 16/2020 ke schválení
 9. Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 10. Smlouva o úvěru na financování Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86
 11. Rozpočet města na rok 2021
 12. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-2023
 13. Úplatné nabytí p.č. 4606/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Směna částí p.č. 2146/1, p.č. 2146/2, p.č. 2146/3, p.č. 2920/1 a pozemku p.č. 4445/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 15. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1351/2, p.č. 177/9, p.č. 1342/25, bezúplatné nabytí pozemků 3014/11, 3014/7, 3014/4, 3014/10, 3015/14, 3015/15, 3017/11, 3017/12, 3017/10, 3015/10, 3015/17, 3015/13, 3015/11, 3014/12, 3014/13, 3014/20. 3014/14, 3014/21, 3014/22, 3014/16, 3014/17, 3014/18, 3014/19, 3011/28, 3017/9, 3014/15 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod částí p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 17. Úplatný převod částí p.č. 4624, 4625, 4622, 4623 a části p.č. 2293/4 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/205 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/203 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/202 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/204 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/6 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/4 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/3 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/2 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/1 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/201 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/203 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/2 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/4 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2022/1 v k.ú. Velká Bíteš
 32. Volba člena finančního výboru
 33. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
 34. Diskuze
 35. Závěr

Usnesení č. 3/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem Rady města Velká Bíteš pana Bc. Jiřího Dohnala.*

Usnesení č. 4/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešbere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2020.

Usnesení č. 5/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2020.

Usnesení č. 6/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření roku 2020 č. 11, 12, 13, 14 a 15 schválená radou města.

Usnesení č. 7/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 16/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2020*

Usnesení č. 8/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje hlasovat o realizaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ po jménech.

Usnesení č. 9/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš s ohledem na nepotvrzení realizace akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ při hlasování na dnešním zasedání nebude projednávat bod Smlouva o úvěru na financování Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86.

Usnesení č. 10/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2021 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2021*

Usnesení č. 11/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2022 a 2023.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2020*

Usnesení č. 12/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně nabýt pozemek p.č. 4606/1 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 588.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2021*

Usnesení č. 13/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2146/1 o výměře 846 m2, část pozemku p.č. 2146/2 o výměře 125 m2, část pozemku p.č. 2146/3 o výměře 677 m2, část pozemku p.č. 2920/1 o výměře 15 m2 m2 oddělených geometrickým plánem č. 3190-35/2020 a nově označených p.č. 2146/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1663 m2 a pozemku p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví České republiky-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava za budovu č.p. 307 jiná stavba na pozemku p.č. 2729/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví České republiky-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2021*

Usnesení č. 14/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje bezúplatně převést z vlastnictví města Velká Bíteš jako dárce do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako obdarovaného pozemky p.č. 1351/2 ostatní plocha, silnice o výměře 285 m2, p.č. 177/9 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a p.č. 1342/25 ostatní plocha, silnice o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, přičemž obdarovaný uhradí náklady související s nabytím uvedených pozemků do svého vlastnictví

a

b) rozhoduje bezúplatně nabýt z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako dárce do vlastnictví města Velká Bíteš jako obdarovaného pozemky

p.č. 3014/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2,

p.č. 3014/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2,

p.č. 3014/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2,

p.č. 3014/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2,

p.č. 3015/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 73 m2,

p.č. 3015/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2,

p.č. 3017/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2,

p.č. 3017/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2,

p.č. 3017/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2,

p.č. 3015/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2,

p.č. 3015/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2,

p.č. 3015/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2,

p.č. 3015/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m2,

p.č. 3014/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2,

p.č. 3014/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2,

p.č. 3014/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43 m2,

p.č.3014/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2,

p.č. 3014/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2,

p.č. 3014/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2,

p.č. 3014/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2,

p.č. 3014/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2,

p.č. 3014/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2,

p.č. 3014/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2,

p.č. 3011/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2,

p.č. 3017/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2,

p.č. 3014/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, přičemž obdarovaný uhradí náklady související s nabytím uvedených pozemků do svého vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2021*

Usnesení č. 15/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje hlasovat o úplatném převodu částí p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš po jménech.

Usnesení č. 16/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš přijímá usnesení, že záměr se odkládá a ukládá radě města, aby dopřipravila materiály, zejména aby oslovila nejméně 5 zájemců, které provozují tento typ služeb a požádala je o zaslání nabídky.

Usnesení č. 17/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zrušit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Usnesení č. 18/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu částí pozemků p.č. 4624, 4625, 4622, 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4624 orná půda o výměře 4193 m2 a části pozemku p.č. 2293/4 oddělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 2293/7 trvalý travní porost o výměře 679 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.860,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nejpozději však do 30.06.2021 za účelem výstavby rodinných domů, příp. řadových rodinných domů byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od uchazeče PZ Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 08675406,

c) rozhoduje úplatně převést části pozemků p.č. 4624, 4625, 4622, 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 4624 orná půda o výměře 4193 m2 a části pozemku p.č. 2293/4 oddělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 2293/7 trvalý travní porost o výměře 679 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 2.110 Kč/m2 do vlastnictví společnosti PZ Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 08675406 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nejpozději však do 30.06.2021 za účelem výstavby rodinných domů, příp. řadových rodinných domů a náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

Usnesení č. 19/14/20/ZM:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést bytovou jednotku č. 276/205 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5690/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5690/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240.990,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/203 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5580/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5580/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.211.780,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/202 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5840/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.195.970,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/204 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5310/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5310/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.186.110,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/6 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 6320/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6320/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.277.730,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/4 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5470/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5470/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.200.660,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/3 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5430/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5430/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.189.260,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/2 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5730/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5730/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.201.870,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/1 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5910/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5910/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.205.900,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/201 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 6370/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6370/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 277/203 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5900/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5900/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.235.370,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/2 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 6090/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6090/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.224.030,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 276/4 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 6020/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6020/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.237.440,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2021

Usnesení č. 20/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešrozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2022/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2021*

Usnesení č. 21/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje provést volbu zbývajícího člena finančního výboru na řádném zasedání zastupitelstva města v únoru 2021.

Usnesení č. 22/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Libora Kotačku, PhD.

Usnesení č. 23/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru pana Ing. Milana Dvořáka.

Usnesení č. 24/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru pana Zdeňka Blažka.

Usnesení č. 25/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.

Usnesení č. 26/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru pana Jana Hotárka.

Usnesení č. 27/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru paní Mgr. Dagmar Macholovou.

Usnesení č. 28/14/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje provést volbu zbývajícího člena kontrolního výboru na řádném zasedání zastupitelstva města v únoru 2021.