13/20 - 14.09.2020 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020

konaného dne 14.09.2020 v kulturním domě ve Velké Bíteši

Usnesení č. 1/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana

Ing. Josefa Jelínka a pana Zdeňka Mazánka.

Usnesení č. 2/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
 4. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
 5. Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš
 6. Rozpočtová opatření č. 6/2020,7/2020,8/2020 a 9/2020 na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 10/2020 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu města k 31.08.2020
 9. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 10. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 3319, 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4602, 1058/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části p.č. 2163 a části p.č. 2165/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Směna části p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Směna p.č. 3253/1, 3250, 3254/1, 3257/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části p.č. 4657 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 16. Úplatný převod p.č. 3008/11, 3008/57 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod id. 83/519 p.č. 1608/4, 1608/5 v k.ú. Březské
 18. Úplatný převod p.č. 130/3, p.č. 132/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 19. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
 20. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
 21. Diskuze
 22. Závěr

Usnesení č. 3/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložené informace

a konstatuje, že odstoupení 4 členů Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu 2020 není v rozporu s platným právním řádem.

Usnesení č. 4/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedkyní finančního výboru

paní Mgr. Markétu Burešovou.*

Usnesení č. 5/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bítešbude hlasovat jednotlivě

o členech finančního výboru.

Usnesení č. 6/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru pana

Bc. Jiřího Dohnala.*

Usnesení č. 7/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členkou finančního výboru paní

Janu Procházkovou.*

Usnesení č. 8/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru pana

Ing. Lubomíra Vlčka.*

Usnesení č. 9/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru

pana Jaroslava Hofmanna.*

Usnesení č. 10/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru pana

Ing. Ondřeje Macholu.*

Usnesení č. 11/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bude opakovaně hlasovat o nominaci pana Ing. Tomáše Kučery na post člena finančního výboru.

Usnesení č. 12/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje, že volba zbývajícího člena finančního výboru se uskuteční na příštím zasedání zastupitelstvu města.

Usnesení č. 13/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložené informace

a konstatuje, že odstoupení 3 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš v červnu

2020 není v rozporu s platným právním řádem.

Usnesení č. 14/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje, že volba předsedy kontrolního výboru a zbývajících členů kontrolního výboru se uskuteční na následujícím zasedání zastupitelstva města.

Usnesení č. 15/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění se třemi změnami přednesenými panem Mgr. Alešem Koubkem

a rozhoduje zrušit s účinností od 01.10.2020 usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 16/12/12/ZM ze dne 13.02.2012.

odpovědnost: starosta

termín: 01.10.2020

Usnesení č. 16/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 6/2020, 7/2020, 8/2020 a 9/2020 schválená radou města.

Usnesení č. 17/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 10/2020 včetně zařazení 200.000 Kč na pronájem kontejnerových sanitárních sestav.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

Usnesení č. 18/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města

k 31.08.2020.

Usnesení č. 19/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeposkytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jehožádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4277/20 ve výši 241.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2020*

Usnesení č. 20/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 3319 oddělenou geometrickým plánem č. 3185-98/2020 a nově označenou p.č. 3319/2 orná půda o výměře 453 m2 a id. ½ částí pozemku p.č. 3237 oddělených geometrickým plánem č. 3184-97/2020

a nově označených p.č. 3237/2 orná půda o výměře 1923 m2 a p.č. 3237/4 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 21/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1058/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2 a pozemek p.č. 4602 orná půda o výměře 258 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 Brno s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 22/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 2163 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 33.800,- Kč,

- část pozemku p.č. 2165/1 zahrada o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.640,- Kč.

Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 23/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujesměnit část pozemku p.č. 2293/4 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 700 zahrada o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš zřídí bezúplatně ve prospěch pozemku p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš věcné břemeno spočívající v právu průchodu a průjezdu přes části pozemků p.č. 2293/4, p.č. 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 24/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemky p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2, p.č. 3253/1 orná půda o výměře 1417 m2, p.č. 3254/1 orná půda o výměře 931 m2, p.č. 3257/1 orná půda o výměře 451 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3262 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3262/3 orná půda o výměře 1673 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš zřídí ve prospěch První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš bezúplatně věcné břemeno za účelem umístění, zřízení, provozu, údržby, opravy a odstranění kanalizace na pozemku p.č. 3262/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš a zajistí na vlastní náklady připoložení chráničky DN 200. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 25/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujesměnit část pozemku p.č. 4657 orná půda o výměře cca 8870 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3294/1 oddělené geometrickým plánem č. 3179-86/2020 a nově označené p.č. 3294/6 o výměře 980 m2 a p.č. 3294/7 orná půda o výměře 1870 m2, pozemky p.č. 2492/3 trvalý travní porost o výměře 174 m2, p.č. 3407 orná půda o výměře 2951 m2, p.č. 3725/1 orná půda o výměře 2405 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 26/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést pozemek p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 a pozemek p.č. 3008/57 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 27/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést id. 83/519 pozemku p.č. 1608/4 ostatní plocha, silnice o výměře 551 m2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k pozemkům.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

Usnesení č. 28/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhodujeúplatně převést pozemky p.č. 130/3 lesní pozemek o výměře 1990 m2 a p.č. 132/7 lesní pozemek o výměře 4668 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš včetně lesních porostů z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí s.r.o., IČ: 634 87 977, se sídlem č.p. 46, 595 01 Březské za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 87.960,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

Usnesení č. 29/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace v předloženém znění.

odpovědnost: starosta

termín: 30.09.2020

Usnesení č. 30/13/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.09.2020