12/20 - 08.06.2020 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2020

konaného dne 08.06.2020 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.

 

Usnesení č. 2/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Závěrečný účet města za rok 2019
 5. Účetní závěrka města k 31.12.2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2020
 8. Rozpočtová opatření č. 2/2020,3/2020 a 4/2020 na vědomí
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 ke schválení
 10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města SDH Košíkov
 11. Směna pozemků p.č. 4682/1, 4680/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4691 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna části pozemku p.č. 3311 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna části pozemku p.č. 4282/2 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Směna části pozemku p.č. 2440, 3074, části pozemku p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, 4601 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Březské
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4685 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Směna části pozemku p.č. 3286/3 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4692 a pozemku p.č. 3009/63 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 29. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 30. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 31. Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš
 32. Diskuze
 33. Závěr

 

Usnesení č. 3/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí rezignaci pana Aloise Špačka na funkci předsedy a člena kontrolního výboru, rezignaci pana Petra Davida na členství v kontrolním výboru a rezignaci pana Antonína Jízdného na členství v kontrolním výboru,

2. odvolává z funkce člena kontrolního výboru:

pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D.,

pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.,

paní Mgr. Dagmar Macholovou,

pana Mgr. Aleše Koubka,

3. rozhoduje volit předsedu a další členy kontrolního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva města.

 

Usnesení č. 4/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí rezignaci paní Bc. Ilony Kalové na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Petra Vondráka na členství ve finančním výboru, rezignaci pana Ing. Bohumila Hejtmánka na členství ve finančním výboru a rezignaci pana Ing. Lumíra Kresty, CSc. na členství ve finančním výboru,

2. odvolává z pozice člena finančního výboru a  funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Ondřeje Macholu,

3. odvolává z funkce člena finančního výboru:

pana Jaroslava Hofmanna,

pana Ing. Tomáše Kučeru,

4. rozhoduje volit předsedu a další členy finančního výboru na následujícím zasedání zastupitelstva města.

 

Usnesení č. 5/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2020 ze dne 12.02.2020 a č. 15/2020 ze dne 11.03.2020.

 

Usnesení č. 6/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 11/2020 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 27.05.2020.

 

Usnesení č. 7/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 8/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2019 k rozvahovému dni 31.12.2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 9/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021 a 2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 10/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2020.

 

Usnesení č. 11/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 2/2020, 3/2020 a 4/2020 schválená radou města.

 

Usnesení č. 12/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 5/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 13/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dotaci z rozpočtu města Velká Bítše na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2721/20 ve výši 200.000 Kč a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2020*

 

Usnesení č. 14/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 3253 orná půda o výměře 2985 m2 v k.ú. Velká Bíteš a pozemek p.č. 3258 orná půda o výměře 9788 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a pozemek p.č. 4680/1 orná půda o výměře 5298 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem města Velká Bíteš za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 120,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 15/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1337/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2719-61/2018 a nově označenou p.č. 1337/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, které uhradí náklady související s nabytím části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 16/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 96 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 17/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/3 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš a id. 1/6 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

 

Usnesení č. 18/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1180/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 19/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/2 pozemku p.č. 298/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 635 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 20/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 21/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4691 orná půda o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 22/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3269 orná půda o výměře cca 2923 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 23/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře 2216 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3310 orná půda o výměře cca 474 m2 a část pozemku p.č. 3299 orná půda o výměře cca 296 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí veškeré náklady související se směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 24/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit části pozemku p.č. 3266 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3266/3 orná půda o výměře 507 m2, p.č. 3266/2 orná půda o výměře 634 m2, pozemek p.č. 2336/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 30 m2, pozemek p.č. 2335/18 vodní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4680/2 orná půda o výměře cca 1205 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 25/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3324 orná půda o výměře cca 2647 m2, část pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 a pozemek p.č. 3074 orná půda o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2352/1 orná půda o výměře cca 2682 m2, část pozemku p.č. 2354/1 vodní plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 26/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 4687 orná půda o výměře cca 370 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. 1/5), (id. 3/5) a společnosti Kooperacio CZ, ,IČ: 255 57 301, spol. s r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno (id. 1/5)

- část pozemku p.č. 4601 orná půda o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. 4/15), (id. 11/15)

- část pozemku p.č. 1551/1 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Březské ze spoluvlastnictví (id. 4/15), (id. 11/15)

za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 27/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4685 orná půda o výměře cca 1376 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 28/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

b) směnit

- pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 3171 m2 a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu Velká Bíteš bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3292/1 orná půda o výměře cca 1260 m2, část pozemku p.č. 2330/1 trvalý travní porost o výměře cca 531 m2, část pozemku p.č. 3312 orná půda o výměře cca 2418 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město uhradí doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

c) souhlasit

- s nabytím části pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny za podmínky, že město Velká Bíteš na vlastní náklady zajistí změnu druhu pozemku z ostatní plochy, neplodné půdy na ornou půdu.

Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 29/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 23/24/18/ZM a nahradit ho usnesením:

ZM rozhoduje

a) směnit

- část pozemku p.č. 3286/3 orná půda o výměře cca 720 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 231 m2, část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 a pozemek p.č. 2330/5 trvalý travní porost o výměře 37 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 3298 orná půda o výměře cca 423 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 z vlastnictví města s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

b) souhlasit

- s nabytím části pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 451 m2 v k.ú. Velká Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny.

Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 30/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4692 orná půda o výměře cca 435 m2 a pozemek p.č. 3009/63 ostatní plocha, silnice o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

Usnesení č. 31/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.06.2020

 

Usnesení č. 32/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 30.06.2008.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.06.2020

 

Usnesení č. 33/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.06.2020

 

Usnesení č. 34/12/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložené informace a konstatuje, že Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš, schválený Radou města dne 17.10.2011 pod číslem usnesení 35/26/11/RM, není v rozporu s platným právním řádem.