11/20 - 10.02.2020 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2020

konaného dne 10.02.2020 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Jana Vrbu.

 

Usnesení č. 2/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Rozpočtové opatření č. 16/2019 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 9. Poskytnutí daru z rozpočtu města
 10. Směna části pozemku p.č. 3317 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. 1/42 pozemku p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 12. Dodatek č. 1 kupní smlouvy – prodloužení termínu k vybudování oplocení
 13. Revokace usnesení č. 12/8/19/ZM
 14. Diskuze
 15. Závěr

 

Usnesení č. 3/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí kompletní zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2019 ze dne 11.12.2019.

 

Usnesení č. 4/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 10/2020 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 29.01.2020.

 

Usnesení č. 5/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 16/2019 schváleného radou města dne 16.12.2019.

 

Usnesení č. 6/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12. 2019.

 

Usnesení č. 7/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 1/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

Usnesení č. 8/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 595/20 ve výši 1.500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

Usnesení č. 9/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 609/20 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

Usnesení č. 10/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 616/20 ve výši 700.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

Usnesení č. 11/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. 8170/19 ve výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

Usnesení č. 12/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 3317 orná půda o výměře cca 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 3322 orná půda o výměře 3078 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Veškeré náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 09.02.2021*

 

Usnesení č. 13/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/42 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

Usnesení č. 14/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 19.10.2018 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako kupujícím a jako prodávajícími části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov s prodloužením lhůty k plnění závazku města Velká Bíteš spočívajícího ve vybudování nového oplocení, a to betonového tarasu, kovových sloupků a dřevěných latěk včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby do 31.12.2020 se stanovením smluvní pokuty pro případ nedodržení uvedeného termínu ve výši 2000,- Kč za každých započatých 30 dnů prodlení.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

Usnesení č. 15/11/20/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 12/8/19/ZM a nahradit ho usnesením:

ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.09.2020*