10/19 - 09.12.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

                                            

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019

konaného dne 09.12.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.

 

Usnesení č. 2/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 15/2019 ke schválení
 4. Plnění rozpočtu města k 30.11.2019
 5. Zápis č. 09/2019 z jednání finančního výboru
 6. Rozpočet města na rok 2020
 7. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 8. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
 10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
 11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš
 12. Zápis č. 12/2019 z jednání kontrolního výboru
 13. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3007/14, p.č. 3007/15 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Pořádání Bítešské akademie v sále ZUŠ
 15. Diskuze
 16. Závěr

 

Usnesení č. 3/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 15/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 4/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11. 2019.

 

Usnesení č. 5/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 09/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 6/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2020 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2020*

 

Usnesení č. 7/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje, že materiál střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021-2022 bude projednán na řádném zasedání zastupitelstva města v únoru 2020.

 

Usnesení č. 8/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/120 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

 

Usnesení č. 9/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

 

Usnesení č. 10/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

 

Usnesení č. 11/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

 

Usnesení č. 12/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí písemný materiál zpracovaný majetkovým odborem Městského úřadu Velká Bíteš dne 01.11.2019 ve věci pořízení sochy J. A. Komenského a bude poskytnut členům Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 13/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2019 ze dne 13.11.2019.

 

Usnesení č. 14/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje a rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/5013/2019-BZRM, a to k pozemkům parc. č. 3007/14 a parc. č. 3007/15 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

 

Usnesení č. 15/10/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš souhlasí s bezúplatným poskytováním prostor sálu budovy základní umělecké školy pro pořádání přednášek a besed v rámci Bítešské akademie a to za podmínky, že to neodporuje zřizovací listině základní umělecké školy a že o tomto poskytování bude mezi Základní uměleckou školou Velká Bíteš a Kolpingovou rodinou uzavřena písemná smlouva.