09/19 - 11.11.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 9/2019

konaného dne 11.11.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Tomáše Pelána a pana Vojtěcha Pernicu.

 

Usnesení č. 2/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje doplnění zápisu č. 08/2019 z jednání finančního výboru do programu zasedání jako bod 3.

 

Usnesení č. 3/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis č. 08/2019 z jednání finančního výboru
 4. Ukončení členství města Velká Bíteš v destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.
 5. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na 35 mil. Kč – prodloužení splatnosti
 6. Rozpočtová opatření č. 10-13/2019 schválená RM na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 14/2019 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019
 9. Účetní závěrka města k 30. 9. 2019 na vědomí
 10. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace (předání movitého majetku pořízeného při revitalizaci ZŠ k hospodaření)
 11. Poskytnutí daru SDH Košíkov
 12. Dotace z rozpočtu města
 13. Rozhodnutí ve věci pořízení Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš
 14. Vydání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 16. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 118 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2180/25 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1239/1, části pozemku p.č. 1220/1, části pozemku p.č. 3011/32 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna pozemku p.č. 580/6 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1606 v k.ú. Březské
 23. Směna pozemku p.č. 187/8 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod částí pozemku p.č. 2115/1 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí budovy č.e. 15 v k.ú. Níhov
 26. Odpis pohledávky
 27. Zápis č. 10/2019, 11/2019 z jednání kontrolního výboru
 28. Diskuze
 29. Závěr

 

Usnesení č. 4/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 08/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 5/9/19/ZM:

1. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruny Vysočiny, z.s., IČ 044 15 868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, a to ke dni 31.12.2019.

2. Zastupitelstvo města Velká Bíteš ukládá Ing. Milanu Vlčkovi, starostovi města, odeslat písemné oznámení o vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., IČ 044 15 868, se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, předsedovi této destinační společnosti.

 

Usnesení č. 6/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 99023719700 ve výši 35 mil. Kč, kterým se mění výše úrokové sazby na 1,67 % p. a. a doba splácení na 9 let s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle podmínek stanovených v dodatku.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 7/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtových opatření města č. 10, 11, 12 a 13 roku 2019 schválených na radě města.

 

Usnesení č. 8/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 14/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 9/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 10. 2019.

 

Usnesení č. 10/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30. 9. 2019.

 

Usnesení č. 11/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje předat Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, k hospodaření majetek města Velká Bíteš vymezený v doplňku přílohy zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace ke dni 11. 11. 2019.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 11.11.2019

 

Usnesení č. 12/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov finanční dar na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 6106/19 ve výši 51.300 Kč a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 13/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7499/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 14/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z rozpočtu města na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7247/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 15/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 7245/19 ve výši 150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 16/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš na základě požadavků krajského úřadu na zpracování variantního řešení a dokumentace posouzení vlivů na ŽP (SEA) u některých podnětů do Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš rozhoduje nepořídit Změnu č. 10 ÚP města Velká Bíteš s tím, že podněty uplatněné do změny č. 10 budou na základě požadavku města Velká Bíteš prověřeny v rámci řešení pořizovaného „nového“ Územního plánu Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: 11.01.2020*

 

Usnesení č. 17/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí zprávu pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy

2. souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v příloze č. 6 b) opatření obecné povahy č. 1/2019

3. rozhoduje o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dle přílohy č. 6 a) opatření obecné povahy č.1/2019

4. vydává Změnu č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy č. 1/2019, jak je obsaženo v předloženém návrhu

5. ukládá odboru výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš zajištění:

- zpracování čistopisu Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš

- vyhotovení úplného znění Územního plánu města Velká Bíteš po provedené změně územního plánu.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 18/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

odpovědnost: tajemnice

termín: 31.12.2019

 

Usnesení č. 19/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 118 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 20/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2180/25 o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 21/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 55 m2, části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2, části pozemku p.č. 3011/32 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 22/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2538/5 o výměře cca 1150 m2, příp. o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 23/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městem Velká Bíteš ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 24/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 3.120,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

Usnesení č. 25/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1606 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 107 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví Obce Březské, IČ: 00489468, Březské 55, 594 53 za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 26/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 zastavěná plocha o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš se závazkem města zajistit na vlastní náklady přeložku plynové přípojky nacházející se na pozemku p.č. 187/7 v k.ú. Velká Bíteš do 30.06.2020. Do doby přeložení plynové přípojky ji město strpí na stávajícím místě tak, aby nebyly žádným způsobem narušeny dodávky plynu k budově č.p. 155, objekt k bydlení, jenž je součástí pozemku p.č. 184 v k.ú. a obci Velká Bíteš vyjma nezbytné doby k realizaci přeložky plynové přípojky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

Usnesení č. 27/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 21.030,- Kč,

- část pozemku p.č. 2115/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 49.070,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

Usnesení č. 28/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod budovy č.e. 15 stavba pro rodinnou rekreaci na p.č. 1046 v k.ú. Níhov, obec Níhov za cenu 400.000,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš a vzdát se tím zákonného předkupního práva k jejímu nabytí do vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 29/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 45.565,00 Kč spolu s příslušenstvím z účetnictví města za dlužné nájemné a náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2019*

 

Usnesení č. 30/9/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2019 ze dne 18.09.2019 a č. 11/2019 ze dne 9.10.2019.