08/19 - 09.09.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2019

konaného dne 09.09.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje, že z důvodu technických problémů na standardním záznamovém zařízení bude pořizován audiovizuální záznam prostřednictvím mobilního telefonu referenta správního odboru s rizikem případného přerušení záznamu během zasedání zastupitelstva.

 

Usnesení č. 2/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Františka Melichara a pana Zdeňka Mazánka.

 

Usnesení č. 3/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis č. 07/2019 z jednání finančního výboru
 4. Přijetí úvěru na refinancování úvěru od ČS na revitalizaci ZŠ
 5. Dodatek ke smlouvě o úvěru s KB na revitalizaci ZŠ – prodloužení splatnosti
 6. Rozpočtová opatření č. 7 a 8/2019 schválená RM na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 9/2019 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu města k 31.08.2019
 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/22 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/13 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Revokace usnesení č. 21/6/19/ZM
 13. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3286/1, p.č. 2334, 2330/3, 2335/16, 2346/27 a části pozemku p.č. 3304 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace
 15. Zápis č. 09/2019 z jednání kontrolního výboru
 16. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1217 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Diskuze
 18. Závěr

 

Usnesení č. 4/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 07/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 28.08.2019.

 

Usnesení č. 5/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 30 mil. Kč se splatností 30. 9. 2020 s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,19% p. a. s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

Usnesení č. 6/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí dodatku ke smlouvě o investičním úvěru – municipálním ve výši 15 mil. Kč s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,06% p. a., kterým se prodlužuje splatnost do 30. 9. 2020, s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít dodatek k této Smlouvě o úvěru dle podmínek stanovených tímto dodatkem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

Usnesení č. 7/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu města roku 2019 dle rozpočtových opatření města č. 7 a 8/2019 schválených radou města dne 31.07. a 26.08.2019.

 

Usnesení č. 8/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 9/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2019*

 

Usnesení č. 9/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2019.

 

Usnesení č. 10/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje radu města a finanční odbor vypracováním materiálu s návrhem odměn licencovaných trenérů sportovních klubů působících na území města Velká Bíteš v roce 2019.

 

Usnesení č. 11/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/22 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 12/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 13/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 21/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč se zřízením časově omezeného věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího s kupní cenou 10.000,- Kč na dobu do:

- kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci

nebo

- kolaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21 v k.ú. Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci a jejího předání investorem do vlastnictví města Velká Bíteš na základě písemného předávacího protokolu, příp. smlouvou

nebo

- zániku prodávajícího. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 14/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 3286/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2481-175/2017 a nově označenou p.č. 3286/4 orná půda o výměře 2296 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3286/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2481-175/2017 a nově označenou p.č. 3286/3 orná půda o výměře 4648 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3304 orná půda o výměře cca 146 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2335/16 vodní plocha, nádrž umělá o výměře 63 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2334 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 674 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2330/3 trvalý travní porost o výměře 384 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2346/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 za cenu 120,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 15/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle žádosti ředitele uvedené organizace.

 

Usnesení č. 16/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 09/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 07.08.2019.

 

Usnesení č. 17/8/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1217 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s bezúplatným nabytím uvedené části pozemku včetně součástí a příslušenství, zejména včetně úpravy sjezdu na předmětné části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*