07/19 - 22.07.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 7/2019

konaného dne 22.07.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Josefa Jelínka.

 

Usnesení č. 2/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zastupování města při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš
 4. Zápis č. 05/2019, 07/2019, 08/2019 z jednání kontrolního výboru
 5. Zápis č. 06/2019 z jednání finančního výboru
 6. Přijetí úvěru na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
 7. Rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM na vědomí
 8. Rozpočtové opatření č. 6/2019 ke schválení
 9. Plnění rozpočtu města k 30.06.2019
 10. Úplatný převod části pozemku p.č. 5315 v k.ú. Holubí Zhoř
 11. Bezúplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Velká Bíteš a v k.ú. Křoví
 12. Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení uzavřené s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 3991 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Revokace usnesení č. 28/6/19/ZM
 15. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/5 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/18 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/4 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/22 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod id. 359/470 bytové jednotky č. 282/20 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu bytových jednotek – č.p. 282 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 23. Diskuze
 24. Závěr

 

Usnesení č. 3/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje paní JUDr. Alenu Malou zastupováním města Velká Bíteš při výkonu funkce předsedy představenstva Bytového družstva Města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. září 2019 do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

 

Usnesení č. 4/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 05/2019, 07/2019, 08/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 5/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 06/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 6/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 35 000 000,00 Kč se splatností 31.12.2020 s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,19% p.a. s Komerční bankou , a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.08.2019*

 

Usnesení č. 7/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené radou města dne 08.07.2019.

 

Usnesení č. 8/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 6/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019*

 

Usnesení č. 9/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.06.2019.

 

Usnesení č. 10/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 5.270,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku

a

b) rozhoduje zamítnout návrh na směnu části pozemku p.č. 5315 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za část pozemku p.č. 5304 zahrada o výměře cca 15 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 11/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava pozemky:

- p.č. 3013/11 ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2,

- p.č. 2471/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2,

- p.č. 2473/12 trvalý travní porost o výměře 102 m2,

- p.č. 2432/4 ostatní plocha, silnice o výměře 38 m2,

- p.č. 2432/5 ostatní plocha, silnice o výměře 613 m2,

- p.č. 2428/4 ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2,

- p.č. 2427/2 ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2,

- p.č. 2436/5 ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2,

- p.č. 2436/6 ostatní plocha, silnice o výměře 225 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- p.č. 585/5 ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2,

- část p.č. 585/2 oddělenou geometrickým plánem č. 424-6817/2017 a nově označenou p.č. 585/4

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 vše v k.ú. a obci Křoví,

- stavbu vyřazeného úseku silnice II/379 včetně SO 102.1 cesty k zahrádkám km 0,760 v úseku od původního mostu ev. č. 379-001 (km 2867 původního provozního staničení) směrem k zahrádkám

a stavbu původního mostu ev. č. 379-001 na pozemcích p.č. 2432/4, p.č. 3013/11 v k.ú. Velká

Bíteš a na pozemcích p.č. 585/5 a p.č. 585/4 v k.ú. Křoví a stavbu hospodářského sjezdu SO 109

na pozemcích p.č. 2471/2 a p.č. 3013/11 v k.ú. Velká Bíteš.

Obdarovaný uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 12/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení uzavřené dne 04.02.2003 s Bytovým družstvem Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 59 501 Velká Bíteš spočívající ve zkrácení 20-ti leté lhůty, na kterou se účastníci dohody zavázali nezřídit k budově č.p. 282, která je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš zástavní právo a pronajímat byty zvláštního určení zásadně zdravotně postiženým osobám bez jakékoliv jejich finanční spoluúčasti na pořízení bytu nebo na uzavření nájemní smlouvy, na dobu 15 let.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 13/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 3991 orná půda o výměře 586 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví Moravského rybářského svazu, z.s., pobočného spolku Velká Bíteš IČ: 005 57 358, se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.500,- Kč. Náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 14/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 28/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

ZM rozhoduje

a) úplatně převést:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

b) úplatně převést

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž pokud Bytové družstvo města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš nevyužije svého zákonného předkupního práva ke koupi id. 359/470 uvedených nemovitostí v rámci jednání své nejbližší členské schůze, tak úplatně nabýt

- id. 111/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 166.500,- Kč se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 15/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/5 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2532830/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 16/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve

výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/18 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1577790/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 534.680,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 17/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/4 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1582960/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 519.400,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 18/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/22 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1702810/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 569.050,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 19/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve

výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy za podmínky, že se Bytové družstvo Města Velká Bíteš vzdá zákonného předkupního práva k výše uvedenému spoluvlastnickému podílu na své nejbližší konané členské schůzi. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

Pokud se Bytové družstvo Města Velká Bíteš na své nejblíže konané členské schůzi nerozhodne o vzdání se svého předkupního práva, rozhoduje zastupitelstvo města úplatně převést:

id. 359/470

- bytové jednotky č. 282/20 v bytovém domě č.p. 282 na pozemku p.č. 2996 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

-spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2520610/64048780 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 874.590,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 26305402, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny na výzvu města před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s koupí spoluvlastnického podílu hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 20/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zastavit následující nemovité věci v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřením zástavní smlouvy s Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha:

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780,

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 21/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě jeho ceny stanovené znaleckým posudkem ve výši 1.860.000,- Kč za pozemky p.č. 3295/5 orná půda o výměře 346 m2 a p.č. 3297/2 orná půda o výměře 650 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 120,- Kč/m2. Rozdíl hodnot směňovaných nemovitostí ve výši 1.740.480,- Kč uhradí městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou uvedených pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem

a

b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 orná půda o výměře 1180 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

Usnesení č. 22/7/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2263/6 oddělené geometrickým plánem č. č. 2531-194/2017 a nově označené p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 690.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 690.222 Kč, náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*