06/19 - 10.06.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 6/2019

konaného dne 10.06.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Jana Vrbu

a pana Mgr. Pavla Holánka.

 

Usnesení č. 2/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis z jednání kontrolního výboru
 4. Zápisy z jednání finančního výboru
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2019
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Věcný dar pro SDH Košíkov
 10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 1033/2 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 1636 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod části p.č. 2539/99 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části p.č. 373 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2538/7, 2538/24, 2538/34 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod bytové jednotky č. 280/14 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Budoucí darovací smlouva – SZ obchvat
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 352/1 a části pozemku p.č. 2262 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 1220/1 a p.č. 1239/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2295/13 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3250 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4445 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí pozemku p.č. 104 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Revokace usnesení č. 22/25/18/ZM
 26. Úplatné nabytí stavby na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Směna pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Směna části pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatný převod id. 359/470 bytových jednotek č. 282/1-28
 30. Směna bytové jednotky č. 275/4 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Dohoda o splácení dluhu za nájemné
 32. Diskuze
 33. Závěr

 

Usnesení č. 3/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 06/2019 ze dne 13.05.2019.

 

Usnesení č. 4/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 04/2019 ze dne 29.04.2019 a č. 05/2019 ze dne 20.05.2019.

 

Usnesení č. 5/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené radou města dne 23.04.2019.

 

Usnesení č. 6/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 4/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2019*

 

Usnesení č. 7/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2019.

 

Usnesení č. 8/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2535/19 ve výši 239.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019*

 

Usnesení č. 9/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov věcný dar na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. 3183/19 a uzavřít darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2019*

 

Usnesení č. 10/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.06.2019

 

Usnesení č. 11/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1033/2 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 110.210,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 12/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1636 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 22.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 13/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/99 oddělenou GP č. 3059-17/2019 a nově označenou p.č 2539/281 orná půda o výměře 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.890,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 14/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést části pozemku p.č. 1580/1 oddělených geometrickým plánem č. 1541-15/2007 a nově označené p.č. 1580/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2 a p.č. 1580/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 54.590,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 15/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 373 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 467 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 467/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 16/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2538/7 o výměře cca 55 m2, část pozemku p.č. 2538/24 o výměře cca 4 m2 a části pozemku p.č. 2538/34 o výměře cca 19 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím částí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 17/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 280/14 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 5780/71884,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši id. 5780/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 968.700,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 18/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít budoucí darovací smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako budoucím obdarovaným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako budoucím dárcem, jejímž předmětem bude stavba silnice II/379 v úseku od napojení připravovaného SZ obchvatu po napojení na silnici II/602 včetně všech součástí a příslušenství, stavba silnice III/3791 v úseku od napojení na SZ obchvat po napojení na silnici II/379 včetně všech součástí a příslušenství, stavební objekty vybudované v rámci stavby II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat – 2. stavba“ označené v projektové dokumentaci jako připojení budoucí vyřazené silnice III/3791 od kruhového objezdu směr Velká Bíteš, SO 105 napojení polní cesty km 1,352, SO 118 propust v km 0,132, PC SO 105, SO 117 propust v km 0,060 PC SO 105, SO 106 napojení na sil. II/379 v km 1,845, SO 108 rekonstrukce hospodářských sjezdů sil. II/379, SO 119 spolu s SO 106 a SO 107 napojení polní cesty v km 1,921 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 19/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 352/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2924-456/2018 a nově označenou p.č. 352/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.000,- Kč a část pozemku p.č. 2262 oddělenou geometrickým plánem č. 2925-457/2018 a nově označenou p.č. 2262/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 28.000,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 280 85 400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice se zakotvením práva města odstoupit od kupní smlouvy v případě, že by na předmětných částech pozemků nebyly vybudovány trafostanice do 5-ti let od jejich nabytí. Náklady související s koupí uvedených pozemků hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 20/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1220/1 ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a části pozemku p.č. 1239/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 14 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 21/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělené geometrickým plánem č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč s uzavřením kupní smlouvy po předložení potvrzení banky, že se vzdává zástavního práva k převáděné části pozemku. Kupující uhradí náklady související s nabytím uvedené části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 22/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2. Město uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 23/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4445 oddělenou geometrickým plánem č. 3091-91/2019 a nově označenou p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.410.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 24/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 104 zahrada o výměře 224 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.300,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 25/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 22/25/18/ZM a nahrazuje ho usnesením ve znění:

ZM rozhoduje

a) úplatně převést

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 400.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 23.09.2019 a zbývající část kupní ceny ve výši 432.160,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.12.2024. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

b) uzavřít zástavní smlouvu, kterou se zřídí zástavní právo k

- bytové jednotce č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

k zajištění pohledávky města Velká Bíteš ve výši 432.160,- Kč na dobu do uhrazení plné výše pohledávky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 26/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) rozhoduje úplatně nabýt stavbu garáže na části pozemku p.č. 10 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 36.600,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím nemovitosti.

a

b) rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 10 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 27/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4630 oddělenou GP č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 4630/2 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno za dle GP č. 3041-89/2019 nově vznikající pozemek p.č. 4618/5 orná půda o výměře cca 3581 m2 a nově vznikající pozemek p.č. 4611/4 orná půda o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ze strany města Velká Bíteš ve výši 10.000,- Kč. Město uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 28/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést:

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/1 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1642650/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1642650/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 538.500,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/2 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2495700/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2495700/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/3 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2512150/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2512150/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/6 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2530480/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2530480/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 901.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/7 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2486770/64048780,

- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2486770/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/8 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1652050/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1652050/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 549.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/9 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2516380/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2516380/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/10 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2492880/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2492880/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/11 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1585780/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1585780/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 542.320,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/12 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2519670/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2519670/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 851.670,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/13 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2545990/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2545990/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 878.400,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/14 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2534710/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2534710/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 870.770,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/15 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1715500/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1715500/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 530.860,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/16 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2588760/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2588760/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 855.490,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/17 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2597690/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2597690/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 863.130,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/19 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2503220/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2503220/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 866.950,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/21 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2536590/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2536590/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/23 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2599570/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2599570/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 893.680,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/24 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2593930/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2593930/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 882.220,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/25 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 1660040/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 1660040/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 557.600,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/26 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 908.960,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/27 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2603330/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2603330/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 912.780,- Kč,

 

- id. 359/470 bytové jednotky č. 282/28 v bytovém domě č.p. 282 na p.č. 2996,

- spoluvlastnický podíl na společných částech bytového domu čp. 282 ve výši id. 2608970/64048780,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 2996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 471 m2 ve výši id. 2608970/64048780 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 920.410,- Kč

 

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Bytového družstva Města Velká Bíteš, IČ: 263 05 402, se sídlem Masarykovo náměstí 87j, 595 01 Velká Bíteš se splatností kupní ceny do 30-ti dnů ode dne doručení vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 29/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 91/1000

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 915.330,- Kč z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2295/14 orná půda o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš, IČ: 70817910, se sídlem Kostelní 71, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 40.480,- Kč. Rozdíl výše uvedených cen směňovaných nemovitostí stanovených znaleckými posudky bude uhrazen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

Usnesení č. 30/6/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s bývalým nájemcem bytu dohodu o splácení dluhu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*