05/19 - 08.04.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2019

konaného dne 08.04.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Špačka

a pana MUDr. Jaroslava Štefka.

 

Usnesení č. 2/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápis z jednání finančního výboru
 4. Závěrečný účet města za rok 2018
 5. Účetní závěrka města k 31. 12. 2018
 6. Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2019
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2019 ke schválení
 8. Dotace z grantových programů
 9. Volba člena kontrolního výboru
 10. Úplatný převod části pozemku p.č. 196/1 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 a části pozemku p.č. 143 v k.ú. Košíkov
 12. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3317 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 13. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 5299, 5302, 5380 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Územní anomálie v k.ú. Pucov a v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 15. Směna pozemku p.č. 1233 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Nabídka na fixaci úroků z úvěrů od Komerční banky, a. s.
 17. Diskuze
 18. Závěr

 

Usnesení č. 3/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 03/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 18.03.2019.

 

Usnesení č. 4/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 5/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2018 k rozvahovému dni 31. 12. 2018 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 6/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města

k 31. 3. 2019.

 

Usnesení č. 7/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 2/2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 8/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1588/19 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 9/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1639/19 ve výši 462.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 10/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš, z.s. z Grantového programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1626/19 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 11/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1637/19 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 12/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rezignaci paní Dany Jirglové na členství v kontrolním výboru ze dne 12.02.2019 a volí členem kontrolního výboru pana Antonína Jízdného.*

 

Usnesení č. 13/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 196/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.670,- Kč. Náklady související s převodem části pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

Usnesení č. 14/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 81 m2 a část pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 17 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 657 58 102, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 44.100,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města pro případ zcizení částí uvedených pozemků. Náklady související s úplatným převodem částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

Usnesení č. 15/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3317 orná půda o výměře 6107 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

Usnesení č. 16/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod pozemků p.č. 5299 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1090 m2, p.č. 5380 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, p.č. 5302 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 vše v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2019*

 

Usnesení č. 17/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš souhlasí se změnou hranice katastrálního území obce a schvaluje dohodu o změně hranic obce tak, že

- u stavby č.e. 95 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 128 v k.ú. Pucov bude p.č. st. 50 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 65 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/5 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 94 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/5 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 66 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/6 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 97 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/6 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 67 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/7 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 98 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/7 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 94 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/3 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 130 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/3 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 97 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/8 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 131 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/8 zahrnuto do k.ú. Pucov,

- u stavby č.e. 2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 204 v k.ú. Pucov budou stavba č.e. 2 i pozemek p.č. 336/2 zahrnuty do k.ú. Pucov

se současným navýšením výměry katastrálního území Pucov o 102 m2 přesunutých z katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše,

se současným navýšením výměry katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše o 86 m2 přesunutých z katastrálního území Pucov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

Usnesení č. 18/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 1233 ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1231 oddělenou geometrickým plánem č. 3079-51/2019 a nově označenou p.č. 1231/2 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s tím, že město na vlastní náklady vybuduje nové oplocení na nově vznikající hranici pozemků, a to včetně oplocení na hranici mezi pozemky p.č. 1231/1 a p.č. 1239/7 v k.ú. Velká Bíteš a bran a branky. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020

 

Usnesení č. 19/5/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatky ke smlouvám o úvěrech č. 99019375156 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,30 %, č. 99015049904 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,40 %, č. 99009227160 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,54 % a č. 99011916427 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,55 % s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2019*