04/19 - 25.02.2019 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

                                            

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 4/2019

konaného dne 25.02.2019 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Vojtěcha Pernicu a pana Zdeňka Řezáče.

 

Usnesení č. 2/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 4. Zápis z jednání finančního výboru
 5. Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
 6. Informace o úplatném převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši
 7. Jednací řád zastupitelstva města, jednací řád výborů zastupitelstva města
 8. Rozpočtové opatření č. 14/2018 na vědomí
 9. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2019 ke schválení
 11. Rozhodnutí o odměně předsedy osadního výboru
 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 5306 v k.ú. Holubí Zhoř
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 1239/1 a části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/1 a pozemku p.č. 1620/5 v k.ú. Březské, pozemků p.č. 3009/66, p.č. 3244 a p.č. 57, jehož součástí je budova č.p. 97 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 16. Věcné předkupní právo – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Vypořádání spoluvlastnictví a směna ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540 a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Vyúčtování hodů 2018
 19. Diskuze
 20. Závěr

 

Usnesení č. 3/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy č. 1/2018, č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 4/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 02/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 5/4/19/ZM:

1. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje zřízení služby senior taxi a její zajištění prostřednictvím Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

2. Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 01.04.2019

 

Usnesení č. 6/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš doporučuje Bytovému družstvu Města Velká Bíteš změnu čl. 24 odst. 4 stanov tak, že členem představenstva může být člen družstva, způsobilý být členem orgánu právnické osoby v souladu s právními předpisy.

 

Usnesení č. 7/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění doplněný o dvě změny, které byly upřesněny na dnešním zasedání zastupitelstva.

odpovědnost: tajemnice

termín: 28.02.2019

 

Usnesení č. 8/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: tajemnice

termín: 28.02.2019

 

Usnesení č. 9/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 8/4/19/ZM tak, že vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění s vypuštěním slov „Alois Špaček předseda výboru“.

odpovědnost: tajemnice

termín: 28.02.2019

 

Usnesení č. 10/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 14/2018 schválené radou města.

 

Usnesení č. 11/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2018.

 

Usnesení č. 12/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 1/2019.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 28.02.2019

 

Usnesení č. 13/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy/předsedkyně osadního výboru odměnu za měsíc ve výši 5.100 Kč. Odměna bude poskytovaná ode dne 25.02.2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.03.2019*

 

Usnesení č. 14/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 520,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětné části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 15/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 5036 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.530,- Kč. Náklady související s nabytím pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 16/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 130 m2 a pozemek p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 186.370,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětných pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 17/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část p.č. 1518/1 orná půda o výměře cca 1572 m2 v k.ú. Březské, obec Březské

- p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské, obec Březské

- p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

- p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

- p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97 rodinný dům v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

za cenu 3.300.000,- Kč. Náklady související s nabytím výše uvedených nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2019*

 

Usnesení č. 18/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod pozemku p.č. 84/11 zahrada o výměře 638 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 192.676,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

Usnesení č. 19/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, p.č. 2563/3, p.č. 2563/4 včetně směny částí pozemků p.č. 2540 a p.č. 2563/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to takto:

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 1747 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/38 trvalý travní porost o výměře 87 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/39 trvalý travní porost o výměře 136 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2539/40 trvalý travní porost o výměře 409 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/41 trvalý travní porost o výměře 74 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „a“ o výměře 226 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „c“ o výměře 251 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označené díl „b“ o výměře 44 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „a“, „b“, „c“ se slučují do p.č. 2563/3 trvalý travní porost o 521 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/14 trvalý travní porost o výměře 801 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „ch“ o výměře 770 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „j“ o výměře 472 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „i“ o výměře 42 m2 sloučeny do p.č. 2563/15 trvalý travní porost o výměře 1284 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „r“ o výměře 32 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „t“ o výměře 36 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „s“ o výměře 7 m2 sloučeny do p.č. 2563/16 trvalý travní porost o výměře 75 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „e“ o výměře 2118 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „g“ o výměře 1477 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označená díl „f“ o výměře 214 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „e“, „f“, „g“ se slučují do p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3809 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/17 trvalý travní porost o výměře 795 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2540 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2540/1 trvalý travní porost o výměře 514 m2 převádí město Velká Bíteš do výlučného vlastnictví,

- spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2563/3, p.č. 2563/4, 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš budou vypořádány formou finanční náhrady ve výši 110.000,- Kč, které uhradí město Velká Bíteš po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

a

b) zamítnout žádost na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, p.č. 2563/3, p.č. 2563/4 včetně směny částí pozemků p.č. 2540 a p.č. 2563/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to takto:

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 809 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/37 trvalý travní porost o výměře 939 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/38 trvalý travní porost o výměře 87 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/39 trvalý travní porost o výměře 128 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2539/40 trvalý travní porost o výměře 414 m2 připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č.2538/41 trvalý travní porost o výměře 76 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „a“ o výměře 184 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „c“ o výměře 301 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označené díl „b“ o výměře 36 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „a“, „b“, „c“ se slučují do p.č. 2563/3 trvalý travní porost o 521 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/14 trvalý travní porost o výměře 801 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „ch“ o výměře 1155 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „j“ o výměře 869 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „i“ o výměře 68 m2 sloučeny do p.č. 2563/15 trvalý travní porost o výměře 2092 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „r“ o výměře 22 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „t“ o výměře 36 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „s“ o výměře 4 m2 sloučeny do p.č.2563/16 trvalý travní porost o výměře 62 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,

- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „e“ o výměře 1785 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „g“ o výměře 1825 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označená díl „f“ o výměře 198 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „e“, „f“, „g“ se slučují do p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3808 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,

- část pozemku p.č. 2540 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2540/1 trvalý travní porost o výměře 514 m2 převádí město Velká Bíteš do výlučného vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

Usnesení č. 20/4/19/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí vyúčtování hodů 2018 předložené ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.