02/18 - 03.12.2018 Usnesení zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 2/2018

konaného dne 03.12.2018 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

 

Usnesení č. 1/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.

 

Usnesení č. 2/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

1.Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

2.Schválení programu zasedání

3.Zřízení osadních výborůčástech města

3.1. Určení počtu členů osadních výborů

3.2. Volba předsedů a dalších členů osadních výborů

4.    Delegování zástupců města na valné hromady:

4.1. Lesního družstva svazu obcí s.r.o.

4.2. Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

4.3. Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

5.   Rozpočtová opatření č. 10/2018,11/2018 a 12/2018 schválená RM na vědomí

6.   Rozpočtové opatření č. 13/2018 ke schválení

7.   Plnění rozpočtu k 31.10.2018

8.   Účetní výkazy k 30.09.2018 na vědomí

9.   Úvěr na revitalizaci ZŠ Tišnovská 115

10. Zápis z jednání finančního výboru

11. Rozpočet města na rok 2019

12. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2021

13. Grantové programy na rok 2019

14. Dotace z rozpočtu města

15. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

16. Rozhodnutí o peněžitých plněních za výkon funkce členů výborů a komisí

17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemků p.č. 139, p.č. 140 v k.ú. Košíkov

18. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 376 v k.ú. Velká Bíteš

19. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

20. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

21. Úplatný převod části pozemku p.č. 2667/1 v k.ú. Velká Bíteš

22. Úplatný převod části pozemku p.č. 1673 v k.ú. Velká Bíteš

23. Úplatný převod pozemku p.č. 1397 a částí pozemků p.č. 1396, 1398 v k.ú. Velká Bíteš

24. Směna pozemku p.č. 580/9 v k.ú. Velká Bíteš

25. Dodatek č. 2 Smlouvy o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce „II/379 Velká  

     Bíteš – SZ obchvat“

26. Diskuze

27. Závěr

 

Usnesení č. 3/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov. Osadní výbor v Bezděkově bude tříčlenný, ve Březce sedmičlenný, v Holubí Zhoři pětičlenný, v Jáchymově sedmičlenný, v Jestřabí tříčlenný, v Jindřichově sedmičlenný, v Košíkově sedmičlenný, v Ludvíkově pětičlenný, v Pánově tříčlenný.

 

Usnesení č. 4/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov pana Petra Vondráka a členy tohoto výboru: pana Petra Kopáčka, DiS. a pana Jiřího Křikavu.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Březka paní Mgr. Markétu Burešovou a členy tohoto výboru: pana Ing. Pavla Janšty, pana Ing. Josefa Šilhana, pana Ing. Josefa Kozu, pana Jiřího Báňu, pana Radka Suchánka, a pana Petra Dvořáčka.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov pana Jaromíra Rybníčka a členy tohoto výboru: pana Pavla Hampla, pana Vlastimila Březinu, pana Pavla Kotlana, paní Pavlínu Březinovou, paní Ing. Renatu Ševčíkovou a pana Roberta Hladíka.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí paní Ivu Svobodovou a členy tohoto výboru: paní Dagmar Doubkovou a paní Miluši Prokešovou.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov pana Radomíra Holíka a členy tohoto výboru: paní Blanku Malátovou, pana Jaroslava Krupičku, paní Michaelu Markovou, pana Rudolfa Bryma, Ing. Jana Karáska a pana Martina Koláčného.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov pana Martina Bryma a členy tohoto výboru: pana Petra Kalinu, pana Radka Bednáře, pana Jiřího Rybníčka, pana Dušana Bryma, pana Ladislava Rybníčka a pana Petra Čecha.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov pana Libora Žáka a členy tohoto výboru: paní Bc. Ilonu Kalovou, pana Ing. Petra Dobšoviče, paní Hanu Miklicovou a pana Bohuslava Buriana.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Pánov Mgr. Lucii Habánovou a členy tohoto výboru: pana Zdeňka Jeřábka a pana MUDr. Stanislava Voborného.*

 

Usnesení č. 5/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř pana Ing. Josefa Lose, Ph.D. a členy tohoto výboru: paní Markétu Bártovou, paní Marcelu Ondráčkovou, pana Vojtěcha Šabackého a paní Mgr. Evu Širokou.*

 

Usnesení č. 6/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje pana Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní JUDr. Alenu Malou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*

 

Usnesení č. 7/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 10/2018, č. 11/2018 a č. 12/2018 schválená radou města.

 

Usnesení č. 8/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018

dle rozpočtového opatření města č. 13/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018*

 

Usnesení č. 9/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.10.2018.

 

Usnesení č. 10/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2018.

 

Usnesení č. 11/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 15 mil. Kč na profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018*

 

Usnesení č. 12/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 01/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 14.11.2018.

 

Usnesení č. 13/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2019 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.01.2019*

 

Usnesení č. 14/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2020 a 2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.12.2018*

 

Usnesení č. 15/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2019 Sport a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost a Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 05.12.2018*

 

Usnesení č. 16/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7691/18  ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.12.2018*

 

Usnesení č. 17/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 8245/18 ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.12.2018*

 

Usnesení č. 18/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8343/18  ve výši 300.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.12.2018*

 

Usnesení č. 19/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon jednotlivých funkcí odměny za měsíc takto:

1.)   předseda komise rady města 2.900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

2.)   člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 2.500 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

3.)   člen komise rady města 2.500 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.01.2019*

 

Usnesení č. 20/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:

1.)   předseda komise rady města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 2.800 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

2.)   člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

3.)   člen komise rady města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

4.)   předseda osadního výboru zastupitelstva města 3.600 Kč měsíčně, peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

5.)   člen osadního výboru zastupitelstva města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou peněžité plnění poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.01.2019*

 

Usnesení č. 21/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019*

 

Usnesení č. 22/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 376 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 197 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019*

 

Usnesení č. 23/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019*

 

Usnesení č. 24/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2019*

 

Usnesení č. 25/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.800,- Kč. Kupující uhradí náklady související s úplatným převodem části předmětného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

Usnesení č. 26/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240,- Kč. Náklady související s koupí části uvedeného pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

Usnesení č. 27/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést za ceny stanovené znaleckým posudkem:

- část pozemku p.č. 1396 lesní pozemek o výměře cca 10 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1398 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 22 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 146 m2 za cenu 600,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s úplatným nabytím předmětných pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

Usnesení č. 28/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/2 zahrada o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 120,- Kč/m2 ze strany města. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s výše uvedenou směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*

 

Usnesení č. 29/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2019*