01/18 - 05.11.2018 Usnesení Zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

Souhrn usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 1/2018

konaného dne 05.11.2018 v kulturním domě ve Velké Bíteši

 

 

Usnesení č. 1/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma a paní Mgr. Markétu Burešovou.

 

Usnesení č. 2/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program ustavujícího zasedání takto:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu členy zastupitelstva
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu zasedání
 5. Volba starosty a místostarosty
  1. Určení počtu místostarostů
  2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
  3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. Volba starosty
  5. Volba místostarosty
 6. Volba členů rady města
  1. Určení počtu členů rady města
  2. Určení způsobu volby dalších členů rady města
  3. Volba dalších členů rady města
 7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. Volba předsedy finančního výboru
  3. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. Volba dalších členů finančního výboru
  5. Volba dalších členů kontrolního výboru
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Rozhodnutí o plněních pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
 10. Delegování zástupce města na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
 11. Diskuze
 12. Závěr

 

 

Usnesení č. 3/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

 

Usnesení č. 4/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje, že pro výkon funkce starosty

a místostarosty budou členové zastupitelstva města uvolněni.

 

Usnesení č. 5/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje veřejnou volbu po jménech.

 

Usnesení č. 6/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí starostou města Velká Bíteš pana

Ing. Milana Vlčka.*

 

Usnesení č. 7/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí místostarostkou města Velká Bíteš

paní JUDr. Alenu Malou.*

 

Usnesení č. 8/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje počet členů rady města sedm.

 

Usnesení č. 9/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem Rady města Velká Bíteš:

pana Ing. Josefa Jelínka,

pana Zdeňka Řezáče,

pana Aloise Špačka,

pana MUDr. Jaroslava Štefka,

pana Jana Vrbu.*

 

Usnesení č. 10/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.

Oba výbory budou sedmičlenné.

 

Usnesení č. 11/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou finančního výboru pana

Ing. Ondřeje Macholu.*

 

Usnesení č. 12/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou kontrolního výboru pana

Aloise Špačka.*

 

Usnesení č. 13/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem finančního výboru:

pana Ing. Bohumila Hejtmánka,

pana Jaroslava Hofmanna,

paní Bc. Ilonu Kalovou,

pana Petra Vondráka,

pana Ing. Lumíra Krestu,

pana Ing. Tomáše Kučeru.*

 

Usnesení č. 14/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru:

pana Petra Davida,

paní Danu Jirglovou,

pana Ing. Libora Kotačku, Ph.D.,

pana Ing. Aloise Koukolu, CSc.,

paní Mgr. Dagmar Macholovou,

pana Mgr. Aleše Koubka.*

 

Usnesení č. 15/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena zastupitelstva města odměnu ve výši 1.500 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne složení slibu.

 

Usnesení č. 16/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena rady města odměnu ve výši 5.000 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.

 

Usnesení č. 17/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města odměnu ve výši 2.900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.

 

Usnesení č. 18/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš stanovuje, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát neuvolněného člena zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí člena rady města, předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce. Při souběhu výkonu více neuvolněných funkcí se výše odměn sčítá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 19/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým neuvolněným i uvolněným členům tato plnění: příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města ve výši 294 Kč na osobu a rok z rozpočtu města.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým uvolněným členům tato plnění:

příspěvek na stravování ve stejné výši a za stejných podmínek jako zaměstnancům města dle „Směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města“, tj. částečně z rozpočtu města a částečně ze sociálního fondu.

 

Usnesení č. 20/1/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní JUDr. Alenu Malou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.*