25/18 - 24.09.2018 Usnesení Zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 25/2018

konaného dne 24.09.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.

 

Usnesení č. 2/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtová opatření č. 5/2018, 6/2018, 7/2018 a 8/2018 schválená RM na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2018 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2018
 6. Dotace z rozpočtu města
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/1, p.č. 2538/11, p.č. 2539/84, p.č. 2539/85 a pozemku p.č. 2539/63 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2469/1 a p.č. 2473/6 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. st. 459 a části pozemku p.č. 461 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4693 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 599 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Revokace usnesení č. 10/24/18/ZM
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Směna části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Zamítnutí úplatného převodu částí pozemků p.č. 65, 66, 67 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 17. Nevyhovění žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 18. Směna části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Směna části pozemku p.č. 23 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 275/3 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Návrh úplatného převodu spoluvlastnického podílu města Velká Bíteš k bytovému domu č.p. 282 na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši
 22. Žádost o schválení převodu majetku
 23. Diskuze
 24. Závěr

 

Usnesení č. 3/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 5/2018 schválené radou města dne 25.06.2018, č. 6/2018 schválené radou města dne 02.07.2018, č. 7/2018 schválené radou města dne 16.07.2018 a č. 8/2018 schválené radou města dne 27.08.2018.

 

Usnesení č. 4/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 9/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2018*

 

Usnesení č. 5/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.08.2018.

 

Usnesení č. 6/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4573/18 ve výši 105.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2018*

 

Usnesení č. 7/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4506/18 a doplnění ze dne 24.09.2018 ve výši 385.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2018*

 

Usnesení č. 8/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3777/18 ve výši 236.450 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.10.2018*

 

Usnesení č. 9/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 16/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 10.09.2018.

 

Usnesení č. 10/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 2539/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2,

- část pozemku p.č. 2538/11 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře 273 m2,

- část pozemku p.č. 2539/84 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou díl „a“ o výměře 217 m2,

- část pozemku p.č. 2539/85 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou díl „b“ o výměře 152 m2,

- pozemek p.č. 2539/63 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2

vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že město uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 11/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně převést část pozemku p.č. 2469/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označenou p.č. 2469/4 ostatní plocha o výměře 22 m2 a části pozemku p.č. 2473/6 oddělené geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označené p.č. 2473/10 trvalý travní porost o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 12/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. st. 459 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 4742 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a část pozemku p.č. 461 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 461/2 zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 13/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4693 orná půda o výměře cca 704 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 14/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 599 zahrada o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části uvedeného pozemku uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 15/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 10/24/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město na vlastní náklady zajistí a vybuduje na nově vznikající hranici pozemků nové oplocení, a to betonový taras, kovové sloupky a dřevěné laťky včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 16/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 486 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 372,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 17/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemky p.č. p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 2942/8 trvalý travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1.500,- Kč/m2. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků by byl doplacen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou smluvní strany uhradí rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 18/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 65 orná půda o výměře cca 700 m2, části pozemku p.č. 66 orná půda o výměře cca 540 m2 a části pozemku p.č. 67 orná půda o výměře cca 365 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*

 

Usnesení č. 19/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) nevyhovět žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše,

b) uzavřít dohodu o vrácení smluvní pokuty ve výši 127.600,- Kč v případě, že na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše dokončí výstavbu rodinného domu do 29.09.2021 a v domě bude k tomuto datu přihlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2018*

 

Usnesení č. 20/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 84 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2538/26 trvalý travní porost o výměře 316 m2 a část pozemku p.č. 2539/94 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 21/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4599 orná půda o výměře cca 121 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a pozemku p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 i části pozemků p.č. 4595 orná půda o výměře cca 20 m2, p.č. 4594 orná půda o výměře cca 92 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr pozemků ze strany města ve výši 120,- Kč/m2. Náklady na směnu pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 22/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id. 82/1000

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 23/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje RM k zahájení přípravy kroků směřujících k předložení návrhu úplatného převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 48922366/64048780 k pozemku p.č. 2996, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova v ulici Jihlavská č.p. 282, byt. dům, včetně spoluvlastnických podílů ve výši id. 359/470 ke každé bytové jednotce č. 282/1-282/28 v k.ú. a obci Velká Bíteš zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí o něm.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2019*

 

Usnesení č. 24/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek umístěný v objektu Letná 130 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace dle předloženého soupisu majetku a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedenou příspěvkovou organizací.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2018*