24/18 - 11.06.2018 Usnesení Zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 24/2018

konaného dne 11.06.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana MUDr. Svatopluka Horka a pana Ing. Aloise Koukolu, CSc..

 

Usnesení č. 2/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2018 na vědomí
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2018 ke schválení
 4. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2018
 5. Zápis finančního výboru
 6. Nový název ulice ve Velké Bíteši
 7. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a bývalé silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 8. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 37/5 v k.ú. Košíkov
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 88 v k.ú. Košíkov
 10. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1620/8 a části pozemku p.č. 1518/7 v k.ú. Březské
 11. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3236 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1620/13 v k.ú. Březské
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 463, p.č. 464 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 469 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/89 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/90 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/91 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Směna částí pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Směna části pozemku p.č. 53/2 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Odpis pohledávky
 20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“
 21. Zápis kontrolního výboru
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3289 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Vodovodní řad Sadová
 24. Mlynářská pouť 2018
 25. Diskuze
 26. Závěr

 

Usnesení č. 3/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 3/2018 schválené radou města dne 23.04.2018.

 

Usnesení č. 4/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 4/2018.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2018*

 

Usnesení č. 5/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.05.2018.

 

Usnesení č. 6/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 15/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného ve dnech 23. a 30.05.2018.

 

Usnesení č. 7/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Luční“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

Usnesení č. 8/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt bývalou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš. Současně ZM souhlasí se zařazením uvedené bývalé silnice do sítě místních komunikací města Velká Bíteš, kategorie III. třídy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 9/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 37/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 10/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 11/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/8 ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2 a část pozemku p.č. 1518/7 orná půda o výměře cca 123 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 12/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt části pozemku p.č. 3236 orná půda o výměře cca 48 m2 a cca 251 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 1620/13 ostatní plocha, silnice o výměře cca 20 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 13/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 463 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 463/2 zahrada o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 464 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 464/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 14/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 469 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 469/2 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 15/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.225 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny ve výši 1.051 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 16/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.235 Kč/m2 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny ve výši 1.225 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 17/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 750 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny čtyři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 750 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.255 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny

ve výši 1.212 Kč/m2,

ve výši 1.042 Kč/m2,

ve výši 1.225 Kč/m2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 18/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit části pozemku p.č. 2282 oddělené geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označené p.č. 2282/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2 a p.č. 2282/8 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označenou p.č. 2283/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství, zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy, s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2018*

 

Usnesení č. 19/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 53/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 53/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš za pozemek p.č. 1342/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2 v a pozemek p.č. 1342/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 vše k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš s tím, že rozdíl výměr pozemků bude městu uhrazen cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 489.600,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 20/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 20.489,00 Kč po zemřelém.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2018*

 

Usnesení č. 21/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*

 

Usnesení č. 22/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2018 konaného dne 29.01.2018, č. 23/2018 konaného dne 09.04.2018 a č. 24/2018 konaného dne 09.05.2018.

 

Usnesení č. 23/24/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3289 orná půda o výměře cca 231 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2019*