23/18 - 09.04.2018 Usnesení Zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

                                             Č.j. MÚVB/2572/18/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 23/2018

konaného dne 09.04.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu pana Karla Navrátila a pana Vojtěcha Pernicu.

 

Usnesení č. 2/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2018
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 5. Dotace z grantového programu
 6. Závěrečný účet města za rok 2017
 7. Účetní závěrka města k 31. 12. 2017
 8. Zápis z finančního výboru
 9. Směna části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Směna pozemku p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 11. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 41, 43 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
 12. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4442 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4473/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/88 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Souhlas s dispoziční změnou společných prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 18. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 19. Vydání Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 20. Diskuze
 21. Závěr

 

Usnesení č. 3/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2018.

 

Usnesení č. 4/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 2/2018.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 5/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1834/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 6/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1857/18 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č.7/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1866/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem. odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 8/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 839/18 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 9/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 10/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2017 k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 31.05.2018

 

Usnesení č. 11/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 14/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 19.03.2018.

 

Usnesení č. 12/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4471 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4471/2 orná půda o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 orná půda o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem městu ve výši 1.000,- Kč/m2 za rozdíl výměr směňovaných pozemků. Náklady na úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 13/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda o výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda o výměře 42 m2 v k.ú. Košíkov do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.920,- Kč ze strany města s tím, že město uhradí náklady související se směnou výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 14/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 41 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků,

- část pozemku p.č. 43 trvalý travní porost o výměře cca 152 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků.

Náklady související s úplatným nabytím výše uvedených částí pozemků uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 15/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4442 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 16/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4473/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4473/3 orná půda o výměře 718 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 17/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.061 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č.18/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 24/22/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.450,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části výše uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 19/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nesouhlasit s dispoziční změnou sklepních prostor v domě U Stadionu 275, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 20/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu uvedeného pozemku,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2019

 

Usnesení č. 21/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Krátká“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 22/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a na části pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Babinci“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 23/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na pozemku parc.č. 2539/97, pozemku parc.č. 2539/99 a pozemku parc.č. 2539/92 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Sadová“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 24/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na částech pozemků parc.č. 1326/3, pozemku parc.č.1335/2, pozemku parc.č.1338/2, pozemku parc.č. 1339/16 a parc.č.1339/14 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 25/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 4609/1 v k.ú, Velká Bíteš ponese název „Lomená“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 30.04.2018

 

Usnesení č. 26/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

1. bere na vědomí informaci pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy

2. souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v přílohách č.5a a č. 5b opatření obecné povahy č.1/2018

3. vydává Změnu č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v předloženém návrhu.

odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 09.05.2018

 

Ing. Milan Vlček

 

starosta města

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera

 

místostarosta města

 

  

 

Počet listů: 2