22/18 - 12.02.2018 Usnesení Zastupitelstva města

 

                                             

 

Pozn.

 

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/1257/18/T/KLI

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 22/2018

konaného dne 12.02.2018 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

 

 

 

Usnesení č. 1/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu paní Marii Cahovou a pana Ing. Ing. Bohumila Hejtmánka.

 

 

 

Usnesení č. 2/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 

Program zasedání:

 

1.   Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

 

2.   Schválení programu zasedání

 

3.     Volba člena kontrolního výboru

 

4.     Rozpočtové opatření č. 15/2017 na vědomí

 

5.     Plnění rozpočtu k 31.12.2017 na vědomí

 

6.     Rozpočtové opatření č. 1/2018 ke schválení

 

7.     Grantový program Finanční pomoc postiženým dětem

 

8.     Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019 a 2020

 

9.     Zápis finančního výboru

 

10.  Nové názvy ulic ve Velké Bíteši

 

11.  Směna id. 83/519 pozemků p.č. 597/4, 597/7 v k.ú. Křoví

 

12.  Směna části p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš

 

13.  Úplatný převod pozemku p.č. 53/4 a pozemku  p.č. 53/3, jehož součástí je budova č.p. 645 v k.ú. Velká Bíteš

 

14.  Úplatný převod pozemku p.č. 35 v k.ú. Březka u Velké Bíteše

 

15.  Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

 

16.  Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 5713 v k.ú. Holubí Zhoř

 

17.  Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš

 

18.  Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 544/6 v k.ú. Velká Bíteš

 

19.  Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov

 

20.  Úplatné nabytí částí p.č. 39 a p.č. 40 v k.ú. Velká Bíteš

 

21.  Úplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu

 

22.  Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš

 

23.  Úplatné nabytí id. ½ p.č. 4597/2, části p.č. 4672 a id. 1/32 p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš

 

24.  Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 527/3 v k.ú. Velká Bíteš

 

25.  Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2539/148 v k.ú. Velká Bíteš

 

26.  Úplatné nabytí pozemků p.č. 2974/4, 4530 v k.ú. Velká Bíteš

 

27.  Úplatné nabytí pozemku p.č. 4630 v k.ú. Velká Bíteš

 

28.  Diskuze

 

29.  Závěr

 

 

 

Usnesení č. 3/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem kontrolního výboru Bc. Jiřího Dohnala.*

 

 

 

Usnesení č. 4/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 15/2017.

 

 

 

Usnesení č. 5/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2017.

 

 

 

Usnesení č. 6/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 1/2018.

 

odpovědnost: odbor finanční

 

řešitel: Bc. Věra Pokorná

 

termín: 28.02.2018

 

 

 

Usnesení č. 7/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantový program na rok 2018 Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.

 

odpovědnost: odbor finanční

 

řešitel: Eva Blahová

 

termín: 13.02.2018

 

 

 

Usnesení č. 8/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

 

odpovědnost: odbor finanční

 

řešitel: Bc. Věra Pokorná

 

termín: 28.02.2018

 

 

 

Usnesení č. 9/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 13/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 24.01.2018.

 

 

 

Usnesení č. 10/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit id. 83/519

 

- části pozemku p.č. 597/7 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl

 

„a“ o výměře 187 m2 a

 

- části pozemku p.č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl

 

„b“ o výměře 89 m2

 

vše v k.ú. Křoví z vlastnictví města Velká Bíteš

 

za

 

- id. 83/519 části pozemku p.č. st. 87 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené p.č. 889 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2 v k.ú. Křoví s doplatkem městu ve výši id. 83/519 z částky 1.650,- Kč.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 11/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/1 orná půda o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. V případě rozdílu výměr směňovaných pozemků, uhradí smluvní strana, která bude nabývat výměru větší, druhé smluvní straně za rozdíl výměr pozemků 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 12/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

 

- pozemek p.č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č.p. 646 obč. vyb. v k.ú. a obci Velká Bíteš,

 

- pozemek p.č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

 

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 25594940, Masarykovo náměstí 88, 59501 Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 400.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 13/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města za kupní cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 14/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

 

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

 

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ,

 

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.653,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 15/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 5713 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.03.2018

 

 

 

Usnesení č. 16/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.03.2018

 

 

 

Usnesení č. 17/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 544/6 ostatní plocha, zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.03.2018

 

 

 

Usnesení č. 18/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.03.2018

 

 

 

Usnesení č. 19/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

 

- část pozemku p.č. 39 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 39/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 za cenu 120,- Kč/m

 

- část pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 40/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 za cenu 120,- Kč/m

 

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 20/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt členský podíl v Bytovém družstvu města Velká Bíteš ve výši 350.000,- Kč.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 21/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nepřijmout nabídku úplatného nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům:

 

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

 

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

 

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

 

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

 

- id. 1/28 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 38.000,- Kč,

 

- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,

 

- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,

 

- id. 2/21 pozemku p.č. 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 20.000,- Kč

 

v rámci zákonného předkupního práva města Velká Bíteš jako vlastníka id. 7/21 výše uvedených pozemků.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.03.2018

 

 

 

Usnesení č. 22/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

 

- část pozemku p.č. 4672 orná půda o výměře cca 152 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

 

- id. ½ pozemku p.č. 4597/2 orná půda o výměře 346 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,

 

- id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k,ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

 

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí výše uvedených pozemků a jejich spoluvlastnických podílů.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 23/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/163/2018-BZRM, a to k pozemku parc. č. 527/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 30.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 24/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 25/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 4530 orná půda o výměře 145 m2 a pozemek p.č. 2974/4 vodní plocha, tok přirozený o výměře 216 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

Usnesení č. 26/22/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 4630 orná půda o výměře 319 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

 

odpovědnost: odbor majetkový

 

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

 

termín: 31.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města  

 

 

 

 

 

 

 

Počet listů: 2