21/17 - 11.12.2017 Usnesení Zastupitelstva města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

                                              Č.j. MÚVB/9282/17/T/KLI 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 21/2017

konaného dne 11.12.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslava Báňu a Ing. Libora Buchtu.

 

Usnesení č. 2/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 a 2020
 4. Rozpočet města na rok 2018
 5. Grantové programy na rok 2018
 6. Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017
 7. Rozpočtové opatření č. 14/2017 ke schválení
 8. Nové názvy ulic ve Velké Bíteši
 9. Úplatné nabytí id. 1/11 p.č. 2357/1, id. 1/13 p.č. 2517/4, 2569/1, 2626/1, 2626/2, 2627, 2628/1, 2628/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
 10. Úplatné nabytí p.č. 1620/7 a části p.č. 1518/5 v k.ú. Březské
 11. Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160, p.č. 5474 v k.ú. Holubí  Zhoř
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 13. Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 14. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 15. Směna id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví
 16. Úplatné nabytí p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí p.č. 466 v k.ú. Košíkov
 18. Diskuze
 19. Závěr

 

Usnesení č. 3/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 4/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje pozastavit činnost lékařské služby první pomoci na Poliklinice Velká Bíteš k 31.12.2017.

 

Usnesení č. 5/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2018 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 01.01.2018

 

Usnesení č. 6/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2018 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 12.12.2017

 

Usnesení č. 7/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2017.

 

Usnesení č. 8/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 14/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 9/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit se vznikem nové ulice na pozemku parc.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš a stanovuje její název „Na Vyhlídce“.

Současně zastupitelstvo města stanovuje, že ulice na pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš se bude nazývat „Sadová“ a ulice na částech pozemků parc.č. 2037/1 a parc.č. 4058 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Sádkách“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 10/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/11 pozemku p.č. 2357/1 trvalý travní porost o výměře 3383 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2517/4 trvalý travní porost o výměře 3221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2569/1 trvalý travní porost o výměře 10214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/1 trvalý travní porost o výměře 4353 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2627 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1302 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 497 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 11/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/7 ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2 a část pozemku p.č. 1518/5 orná půda o výměře cca 221 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 12/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2, p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

c) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 13/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 19/2017, 20/2017 a 21/2017.

 

Usnesení č. 14/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit id. 83/519

- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,

- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,

- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,

- částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 3833 m2

vše v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví města do vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54

za id. 83/519

- pozemku p.č. 599 lesní pozemek o výměře 4805 m2,

- pozemku p.č. 600 trvalý travní porost o výměře 3158 m2

v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54 do vlastnictví města. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany tak, že ½ nákladů uhradí Obec Křoví a z druhé poloviny nákladů uhradí město jejich část ve výši id. 83/519.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 15/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3324 orná půda o výměře 3839 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 16/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 2

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

                                              Č.j. MÚVB/9282/17/T/KLI

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 21/2017

konaného dne 11.12.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslava Báňu a Ing. Libora Buchtu.

 

Usnesení č. 2/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

1.   Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu

2.   Schválení programu zasedání

3.     Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 a 2020

4.     Rozpočet města na rok 2018

5.     Grantové programy na rok 2018

6.     Plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017

7.     Rozpočtové opatření č. 14/2017 ke schválení

8.     Nové názvy ulic ve Velké Bíteši

9.     Úplatné nabytí id. 1/11 p.č. 2357/1, id. 1/13 p.č. 2517/4, 2569/1, 2626/1, 2626/2, 2627, 2628/1, 2628/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš 

10.  Úplatné nabytí p.č. 1620/7 a části p.č. 1518/5 v k.ú. Březské

11.  Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům p.č. 5432, p.č. 5160, p.č. 5474 v k.ú. Holubí  Zhoř

12.  Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

13.  Úplatný převod části pozemku p.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

14.  Zápisy z jednání kontrolního výboru

15.  Směna id. 83/519 pozemků p.č. 592, 591/2 a částí p.č. 593, 594/1 v k.ú. Křoví

16.  Úplatné nabytí p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš

17.  Úplatné nabytí p.č. 466 v k.ú. Košíkov

18.  Diskuze

19.  Závěr

 

Usnesení č. 3/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 4/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje pozastavit činnost lékařské služby první pomoci na Poliklinice Velká Bíteš k 31.12.2017.

 

Usnesení č. 5/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2018 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 01.01.2018

 

Usnesení č. 6/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2018 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 12.12.2017

 

Usnesení č. 7/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.11.2017.

 

Usnesení č. 8/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 14/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 9/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit se vznikem nové ulice na pozemku parc.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš a stanovuje její název „Na Vyhlídce“.

Současně zastupitelstvo města stanovuje, že ulice na pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš se bude nazývat „Sadová“ a ulice na částech pozemků parc.č. 2037/1 a parc.č. 4058 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Sádkách“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Hana Žáková

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 10/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/11 pozemku p.č. 2357/1 trvalý travní porost o výměře 3383 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2517/4 trvalý travní porost o výměře 3221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2569/1 trvalý travní porost o výměře 10214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/1 trvalý travní porost o výměře 4353 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2627 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1302 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 497 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 10,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 11/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/7 ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2 a část pozemku p.č. 1518/5 orná půda o výměře cca 221 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 12/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2, p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků,

c) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 13/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 19/2017, 20/2017 a 21/2017.

 

Usnesení č. 14/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit id. 83/519

- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,

- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,

- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,

- částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 3833 m2

vše v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví města do vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54

za id. 83/519

- pozemku p.č. 599 lesní pozemek o výměře 4805 m2,

- pozemku p.č. 600 trvalý travní porost o výměře 3158 m2

v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54 do vlastnictví města. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany tak, že ½ nákladů uhradí Obec Křoví a z druhé poloviny nákladů uhradí město jejich část ve výši id. 83/519.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 15/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3324 orná půda o výměře 3839 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018

 

Usnesení č. 16/21/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2018