20/17 - 20.11.2017 Usnesení Zastupitelstva města

                                              Č.j. MÚVB/8513/17/T/KLI

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 20/2017

konaného dne 20.11.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Ing. Miloše Zdubu, MBA.

 

Usnesení č. 2/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Účetní závěrka města k 30. 9. 2017 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu města k 31. 10. 2017
 5. Rozpočtové opatření č. 12/2017 schválené v RM na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 13/2017 ke schválení
 7. Přijetí úvěrů na Revitalizaci ZŠ Tišnovská 115
 8. Přijetí úvěru na vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa
 9. Zápis z jednání finančního výboru
 10. Zamítnutí žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. 1/5 p.č. 2685, 4722, 3035/1, id. 1/3  p.č. 2629/9 a pozemků p.č. 2287/4, 2641/7, 3339, 3512, 3574, 3587, 4661 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4611 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí částí p.č.  3296, 2345/1, 4671 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/171 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/173 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/174 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/167 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/169 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 20. Diskuze
 21. Závěr

 

Usnesení č. 3/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30. 9. 2017.

 

Usnesení č. 4/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.10.2017.

 

Usnesení č. 5/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 12/2017.

 

Usnesení č. 6/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 13/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 7/20/17/ZM: Zastupitelstvo města rozhoduje uzavřít smlouvy o přijetí úvěrů na realizaci revitalizace ZŠ Tišnovská č. 115 ve Velké Bíteši č. 10224/17/LCD a č. 10225/17/LCD s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova č.p. 1929, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

 

Usnesení č. 8/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na financování vybudování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa a dodatek  ke smlouvě o úvěru č. 99015049904 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 11.12.2017

 

Usnesení č. 9/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 08.11.2017.

 

Usnesení č. 10/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 11/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/5 pozemku p.č. 2685 trvalý travní porost o výměře 3180 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 4722 trvalý travní porost o výměře 2271 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/5 pozemku p.č. 3035/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo umělé o výměře 1706 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- id. 1/3 pozemku p.č. 2629/9 trvalý travní porost o výměře 1279 m2 za cenu 10,- Kč/m2,

- p.č. 2287/4 trvalý travní porost o výměře 627 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 2641/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- p.č. 3339 orná půda o výměře 4006 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3512 orná půda o výměře 2481 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3574 orná půda o výměře 6363 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- p.č. 3587 orná půda o výměře 99 m2 za cenu 25,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 300 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část p.č. 4661 orná půda o výměře 2744 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 12/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4611 orná půda o výměře cca 60 m2,

- část pozemku p.č. 4613 orná půda o výměře cca 230 m2,

- část pozemku p.č. 4614 orná půda o výměře cca 230 m2,

- část pozemku p.č. 4615 orná půda o výměře cca 360 m2,

- část pozemku p.č. 4616 orná půda o výměře cca 440 m2,

- část pozemku p.č. 4617 orná půda o výměře cca 115 m2,

- část pozemku p.č. 4618 orná půda o výměře cca 700 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., IČ: 46962816, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za dohodnutou cenu 10.000,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 13/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 11/19/17/ZM a nahrazuje ho novým usnesením:

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4844 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 14/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 4671 orná půda o výměře cca 9 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3296 orná půda o výměře cca 950 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 2345/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 671 m2 za cenu 120,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 15/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od:

- ve výši 1.221,48 Kč/m2,

- ve výši 1.326 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.326 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 16/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od  ve výši 1.201 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 17/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od  ve výši 1.602 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.602 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

Usnesení č. 18/20/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny tři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od

- ve výši 1.451 Kč/m2,

- ve výši 1.702 Kč/m2,

- ve výši 1.563 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.702 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2018

 

 

Ing. Milan Vlček

 

starosta města

 

 

 

Ing. Tomáš Kučera

 

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2