19/17 - 09.10.2017 Usnesení Zastupitelstva města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

                                              Č.j. MÚVB/7338/17/T/KLI

 

 

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 19/2017

konaného dne 09.10.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

 

 

Usnesení č. 1/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem Rady města Velká Bíteš Ing. Libora Buchtu.*

 

Usnesení č. 2/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Aloise Špačka a p. Jana Vrbu.

 

Usnesení č. 3/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

Zahájení, volba člena rady města, schválení ověřovatelů zápisu

Schválení programu zasedání

Informace o stavu přípravy OC NIMIRU na ulici Vlkovská

Rozpočtová opatření č. 7/2017, č. 8/2017,  č. 9/2017, č. 10/2017 na vědomí

Plnění rozpočtu k 30. 09. 2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017 ke schválení

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace

Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení

Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3238 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 3237 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemku p.č. 3241 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemku p.č. 3320 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1518/3 v k.ú. Březské

Úplatné nabytí id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemků části p.č. 1518/2, p.č. 1620/6 v k.ú. Březské a p.č. 3243 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3300 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3301 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemků id. 1/20 p.č. 2346/12 a p.č. 940/4, id. 1/40 p.č. 940/5 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemku p.č. 2295/20 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemků p.č. 2346/21, 2346/22 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatné nabytí pozemků p.č. 724/1, p.č. 727/8 , p.č. 2294/41  a p.č. 724/3, jehož součástí je budova bez čp/če garáž v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod pozemku  p.č. 849/25 v k.ú. Velká Bíteš

Úplatný převod id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 a p.č. 1149/2 v k.ú. Vlkov u Velké Bíteše

Směna části pozemku p.č. 880/33 v k.ú. Velká Bíteš

Směna pozemků  p.č. 2539/80, p.č. 2539/81, p.č. 2539/82 v k.ú. Velká Bíteš

Směna pozemků p.č. 1326/3, 1328/6, 1328/4 v k.ú. Velká Bíteš

Směna pozemků p.č. 2977/2, 2539/163 a části p.č. 3000/24 v k.ú. Velká Bíteš

Dohoda o zrušení věcného předkupního práva – p.č. 84/13, p.č. 84/16 a č.p. 26 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše

Bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. Velká Bíteš

Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“

Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/83 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/172 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/166 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/168 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/153 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/152 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek

Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš

Zápis finančního výboru

Zápisy kontrolního výboru

Diskuze

Závěr

 

Usnesení č. 4/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 7/2017, č. 8/2017, č. 9/2017  a č. 10/2017 schválená radou města.

 

Usnesení č. 5/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.09.2017.

 

Usnesení č. 6/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č.11/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 7/19/17/ZM: Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace  v předloženém znění.

odpovědnost: starosta města

termín: 30.10.2017  

 

Usnesení č. 8/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít, za pronájem bytu, předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.01.2018

 

Usnesení č. 9/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš zamítá žádost o úplatný převod pozemku p.č. 168 ostatní plocha, zeleň o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 10/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3238 orná půda o výměře cca 1085 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 11/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4895 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k uvedenému pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 12/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3241 orná půda o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 13/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2,

- část pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 2724 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 14/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1518/3 orná půda o výměře cca 476 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 15/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 16/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 1518/2 o výměře cca 1054 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2

- pozemek p.č. 1620/6 o výměře 665 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 216 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 17/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 orná půda o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 18/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3300 orná půda o výměře cca 57 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 19/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p. č. 3301 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 20/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/20 pozemku p.č. 940/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2,

- id. 1/40 pozemku p.č. 940/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2,

- id. 1/20 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů k výše uvedeným pozemkům.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 21/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje a uzavírá předloženou kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/BZR/2838/2017-BZRM na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 2295/20 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, za cenu 41.000,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 22/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- pozemek p.č. 2346/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  za cenu 120,- Kč/m2,

- pozemek p.č. 2346/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2.

Kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 23/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- část p.č. 2539/158 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „k“ o výměře 13 m2,

- část p.č. 2539/159 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „j“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/160 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „i“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/161 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „h“ o výměře 20 m2,

- část p.č. 2539/162 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „g“ o výměře 22 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 1.460,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků a podmínkou, že prodávající na vlastní náklady vybuduje na předmětných částech pozemků zpevněné plochy pro stání vozidel, která bezúplatně převede do vlastnictví kupujícího nejpozději do doby kolaudace rodinných domů na p.č. 2539/158, 2539/159, 2539/160, 2539/161, 2539/162 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 24/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje

a) úplatně nabýt pozemky p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš o celkové výměře cca 25.200 m2 za cenu 1.300,- Kč/m2, přičemž kupní cena bude hrazena v pěti ročních splátkách ve výši 6.552.000,- Kč/kalendářní rok s tím, že první splátka bude prodávajícímu uhrazena kupujícímu v r. 2018, náklady související s výkupem pozemků hradí kupující,

b) odmítnout nabídku na úplatné nabytí pozemku p.č. 336/8 trvalý travní porost o výměře 2678 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem pozemku hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 25/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt:

- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,

- pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez čp/če garáž,

- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,

- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

za cenu 1.400,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 26/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 849/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou ve výši 50.000,- Kč. Ve prospěch města bude zřízeno věcné předkupní právo, jehož předmětem bude závazek kupujícího nabídnout uvedený pozemek za cenu 50.000,- Kč nejprve prodávajícímu v případě, že by chtěl kupující uvedený pozemek v budoucnu jakýmkoliv způsobem zcizit. Náklady související s vkladem vlastnického práva i věcného předkupního práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 27/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 lesní pozemek o výměře 86 m2 a p.č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,

140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 35.080,- Kč. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 28/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit:

- část pozemku p.č. 880/33 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/49 orná půda o výměře 642 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš

za

- část pozemku p.č. 880/40 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/54 orná půda o výměře 431 m2,

- část pozemku p.č. 880/40 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/53 orná půda o výměře 59 m2

v k.ú. a obci Velká Bíteš,

do vlastnictví města Velká Bíteš

a

- část pozemku p.č. 880/39 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/52 orná půda výměře 111 m2,

- část pozemku p.č. 880/35 oddělená geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou p.č. 880/51 orná půda o výměře 44 m2 vše

v k.ú. a obci Velká Bíteš,

do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 29/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemky

- p.č. 2539/80 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- p.č. 2539/81 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- p.č. 2539/82 orná půda o výměře 1018 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 2.500.000,- Kč za id. 2/11 pozemku p.č. 1846 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3428 m2 a id. 2/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou uvedených spoluvlastnických podílů ve výši 86.497,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že rozdíl hodnot pozemků ve výši 2.413.503,- Kč bude městu uhrazen před podpisem směnné smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 30/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 1326/3 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou

p.č. 1326/5 orná půda o výměře 63 m2,

- část p.č. 1328/4 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č.

1328/4 trvalý travní porost o výměře 13 m2,

- část p.č. 1328/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č.

1328/10 trvalý travní porost o výměře 12 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš

za

- část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou

p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 31/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 3000/16 oddělenou geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označenou p.č. 3000/36 o výměře 221 m2,

- pozemek p.č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2,

- pozemek p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1173 m2 vzniklý sloučením p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 m2 a částí p.č. 2539/70 oddělených geometrickým plánem č. 2445-105/2017 a nově označených díly „a“ o výměře 36 m2, „c“ o výměře 9 m2 a „e“ o výměře 5 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš

za

- pozemek p.č. 3000/23 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 331 m2,

- část pozemku p.č. 3000/24 oddělené geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označené p.č. 3000/37 o výměře 704 m2

z vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že spol. LABARA CABLES s.r.o. uhradí městu Velká Bíteš doplatek ve výši 761.870,- Kč. Náklady související s vkladem do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 32/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 14/18/17/ZM ze dne 12.06.2017 a nahradit ho novým zněním:

ZM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 zahrada a pozemku p.č. 84/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 26, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 33/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2301-212/2016 a nově označené:

- p.č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2,

- p.č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2,

- p.č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2,

- p.č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2,

- p.č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2,

- p.č. 3015/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2,

- p.č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Město uhradí náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 34/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 35/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 36/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.151.000 Kč,

- ve výši 1.057 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.151.000 Kč, tj. 1.112 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 37/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.311 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.311 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 38/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.478 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.478 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 39/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny tři nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.527 Kč/m2,

- ve výši 1.664 Kč/m2,

- ve výši 1.502.017 Kč, tj. 1.609.90 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.664 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 40/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.461 Kč/m2,

- ve výši 1.606 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.606 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 41/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:

- ve výši 1.606 Kč/m2,

- ve výši 1.504 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.606 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 42/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.603 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.603 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 43/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2378-211/2017 a nově označenou p.č. 2539/183 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ze dne 27.04.2017 ve výši 12.600,- Kč. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.09.2018

 

Usnesení č. 44/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 11/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 20.09.2017.

 

Usnesení č. 45/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložené zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš z období 2016 a 2017.

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

  

Počet listů: 5