17/17 - 10.04.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/2856/17/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 17/2017

konaného dne 10.04.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš

Usnesení č. 1/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Tomáše Pelána a p. Vojtěcha Pernicu.

 

Usnesení č. 2/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva
 4. Změna č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2017 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2017
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2017 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z grantových programů
 9. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 10. Závěrečný účet města za rok 2016
 11. Účetní závěrka města za rok 2016
 12. Zápis z jednání finančního výboru
 13. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 185 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3314, 3321 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4679 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí spol. podílů pozemků p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 2285 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4675 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod části pozemku p.č. 89/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 21. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 23. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017
 24. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 25. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš
 26. Diskuze
 27. Závěr

Usnesení č. 3/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje neměnit stávající Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš.

 

Usnesení č. 4/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje upravit znění návrhu zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak, že předmětem bude dílčí změna ÚP spočívající ve změně způsobu využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost Ov dosud v ÚP vymezené v lokalitě Za Loukama převážně na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš na funkční plochu zeleň sídelní Zs s možností umístění parkovišť nebo odstavných ploch pro osobní automobily, komunikací, cyklostezek, chodníků, sítí TI, vodních prvků a zařízení pro volnočasové aktivity. Současně bude řešeno přeřazení části plochy pro dopravu, kterou je v ÚP řešeno dopravní napojení této plochy přes mostní objekt nad potokem Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 30.06.2017

 

Usnesení č. 5/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 2/2017.

 

Usnesení č. 6/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.03.2017.

 

Usnesení č. 7/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 3/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 8/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2001/17 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 9/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1556/17  ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 10/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2042/17 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 11/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2063/17 ve výši 975.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 12/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Sokol Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2032/17 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 13/17/17/ZM: Zastupitelstvo města rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8056/16 ve výši 23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 14/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 15/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2016 k rozvahovému dni 31. 12. 2016 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Ivana Zemanová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 16/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 10/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 20.03.2017.

Usnesení č. 17/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 185 oddělenou geometrickým plánem č. 2328-129/2016 a nově označenou p.č. 185/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

 

Usnesení č. 18/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3314 orná půda o výměře cca 1101 m2 a část pozemku p.č. 3321 orná půda o výměře cca 4339 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Usnesení č. 19/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4679 orná půda o výměře cca 2162 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

 

Usnesení č. 20/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům:

- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,

- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,

- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:

- id. 1/7,

- id. 1/7,

- id. 1/21

za cenu 25,- Kč/m2.

Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

Usnesení č. 21/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 2285 orná půda o výměře 1213 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

 

Usnesení č. 22/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca 2025 m2 , a to id. 3/4 a id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

Usnesení č. 23/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca 2025 m2, a to id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, jakmile dojde k výmazu zástavního práva vázáného k tomuto spoluvlastnickému podílu z katastru nemovitostí. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.03.2018

 

Usnesení č. 24/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, a s ujednáním věcného předkupního práva města Velká Bíteš k předmětnému pozemku za cenu 300,- Kč/m2 pro případ, že by kupující chtěl pozemek zcizit. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

Usnesení č. 25/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od ve výši 1.462 Kč/m2 a od ve výši 1.701,50 Kč/m2,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.701,50 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.03.2018

 

Usnesení č. 26/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informace o zahájení I. etapy výstavby technické a dopravní infrastruktury a schvaluje změnu rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého zákresu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.04.2017

 

Usnesení č. 27/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 finanční prostředek ve výši 285 tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš a 150 tis. Kč na opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 28/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném ve výši 28.206 Kč.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Dana Lipavská, DiS.

termín: 30.04.2017

 

Usnesení č. 29/17/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.04.2017

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

Počet listů: 3