16/17 - 13.02.2017

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/1228/17/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 16/2017

konaného dne 13.02.2017 v Kulturním domě Velká Bíteš od 17:00 hodin

Usnesení č. 1/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu p. Karla Navrátila  a p. Ing. Ondřeje Macholu.

Usnesení č. 2/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 13/2016 na vědomí
 4. Plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 ke schválení
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou    v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 8. Směna části pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4596 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 11. Zřízení Městské policie Velká Bíteš – informace o výběrovém řízení
 12. Diskuze
 13. Závěr

 

Usnesení č. 3/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 13/2016.

 

Usnesení č. 4/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31.12.2016.

 

Usnesení č. 5/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 1/2017.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 28.02.2017

 

Usnesení č. 6/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 9/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 25.01.2017.

 

Usnesení č. 7/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

odpovědnost: odbor správní

řešitel: Darina Burianová

termín: 28.02.2017

 

Usnesení č. 8/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označenou p.č. 187/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za části pozemku p.č. 182 oddělené GP č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 182/5 zahrada o výměře 9 m2 a p.č. 182/6 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem. *

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 9/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4596 orná půda o výměře cca 36 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2017

 

Usnesení č. 10/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předloženou analýzu advokáta p. Mgr. Filipa Ledera o legálnosti pořizování a zveřejňování audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš, které je v souladu s platnou právní úpravou.

 

Usnesení č. 11/16/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informaci starosty o výběrovém řízení na obsazení 4 míst strážníků Městské policie Velká Bíteš od 01.07.2017.

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 1