15/16 - 12.12.2016

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/9094/16/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 15/2016

konaného dne 12.12.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Usnesení č. 1/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Bohumila Hejtmánka a MUDr. Svatopluka Horka.

 

Usnesení č. 2/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:


Program zasedání:
 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 11/2016 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2016 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 30. 11. 2016
 6. Rozpočet na rok 2017
 7. Grantové programy na rok 2017
 8. Schválení zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš
 9. Směna části pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Velká  Bíteš
 10. Směna části pozemku p.č. 2282 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Směna části pozemku p.č. 540 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Košíkov
 13. Úplatné nabytí id. 1/11 pozemků p.č. 1847 a p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/127 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/163 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 16. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 17. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/176 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 18. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/177 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 19. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/151 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 20. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1198/3 a p.č. 1064/16 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 22. Videozáznamy ze zasedání zastupitelstva města
 23. Diskuze
 24. Závěr

 

Usnesení č. 3/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 11/2016 schváleného radou města dne 21.11.2016.

 

Usnesení č. 4/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 12/2016.

Usnesení č. 5/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 30.11.2016.

 

Usnesení č. 6/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš města schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2017 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.01.2017

 

Usnesení č. 7/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Grantové programy na rok 2017 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní zájmová činnost v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 13.12.2016

Usnesení č. 8/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 1239/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označenou p.č. 1239/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1270/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označenou p.č. 1270/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 9/15/16/ZM: ZM rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2282 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 trvalý travní porost o výměře cca  50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství (zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy) s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

Usnesení č. 10/15/16/ZM: ZM rozhoduje směnit část pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/1 orná půda o výměře cca  25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. V případě rozdílu výměr směňovaných pozemků, uhradí smluvní strana, která bude nabývat výměru větší, druhé smluvní straně za rozdíl výměr pozemků 120,- Kč/m2. Současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části nově oddělovaného pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem provozování, údržby a oprav kanalizace včetně práva vstupu a vjezdu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 11/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 42/3 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/14 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. 1/4 části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ¾ části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 37 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/10 zahrada o výměře 217 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- části pozemku p.č. 36/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/9 ovocný sad o výměře 227 m2 a p.č. 541/22 ovocný sad o výměře 44 m2 a části pozemku p.č. 542/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/31 orná půda o výměře 86 m2 a p.č. 541/21 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda výměře 42 m2 v v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 86 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/11 ovocný sad výměře 140 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 84 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/12 ovocný sad výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 79/1 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/16 ovocný sad výměře 85 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,

- část pozemku p.č. 44 oddělenou geometrickým plánem č. 231-37/2008 a nově označenou p.č. 44/2 zahrada výměře 79 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství

za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 12/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/11 pozemku p.č. 1829/2 orná půda o výměře 58 m2 a id. 1/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 13/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.452,01 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 14/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.466 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.11.2017

 

Usnesení č. 15/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1198/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. 1/4,

- id. 1/4,

- id. 1/2,

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1064/16 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to

- id. ¼,

- id. ¼

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.10.2017

 

Usnesení č. 16/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 31.01.2017

 

Usnesení č. 17/15/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje do termínu únorového zasedání zastupitelstva města 2017 zajistit stanovisko ke stávajícímu zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb.

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 2