14/16 - 07.11.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/8194/16/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2016

konaného dne 07.11.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 19:30 hodin

Usnesení č. 1/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zdubu, MBA a Marii Cahovou.

 

Usnesení č. 2/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 9/2016 na vědomí
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2016 ke schválení
 5. Plnění rozpočtu k 30. 09. 2016
 6. Účetní závěrka města k 30. 09. 2016 na vědomí
 7. Zápis z jednání finančního výboru
 8. Úplatné nabytí id. 2/21 pozemku p.č. 5432 a id. 1/21 p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 249/5 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/14 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/120 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/150 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 13. Úplatný převod souboru pozemků p.č. 2539/158-162 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 14. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 2937/4 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Pozemkové úpravy v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 16. Diskuze
 17. Závěr

 

Usnesení č. 3/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 9/2016 schváleného radou města dne 24.10.2016.

 

Usnesení č. 4/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 10/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.11.2016

 

Usnesení č. 5/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 30.09.2016.

 

Usnesení č. 6/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš města bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká Bíteš sestavené k 30.09.2016.

 

Usnesení č. 7/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 8/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 26.10.2016.

 

Usnesení č. 8/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21

- id. 1/21

b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

- id. 1/21

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 9/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 249/5 zahrada o výměře cca 75 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části tohoto pozemku a že současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části pozemku p.č. 249/2 zahrada v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše za účelem umožnění rekonstrukce a oprav studny umístěné na p.č. 421/4 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše včetně práva vstupu a vjezdu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 10/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést

- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278, byt. dům, na p.č. 800,

- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,

- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6340/71470

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 838.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 11/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/120 orná půda o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/120 orná půda o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 12/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.465 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 13/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje souboru pozemků

- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2

- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2

- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,- Kč/m2, se splatností kupní ceny nejpozději do 30.06.2017, se složením kauce ve výši 250.000,- Kč při podání nabídky kupní ceny a se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí souboru výše uvedených pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry souboru předmětných pozemků, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od společnosti S.O.K. real, a.s., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč,

c) rozhoduje úplatně převést soubor pozemků

- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2

- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2

- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2

- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.460 Kč/m2 do vlastnictví společnosti S.O.K. real, a.s., Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 25345524 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí souboru výše uvedených pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry souboru předmětných pozemků, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.10.2017

 

Usnesení č. 14/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost společnosti Rybářství Kolář, a.s., IČ: 499 677 20, se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná o úplatný převod pozemku p.č. 2937/4 vodní plocha, rybník o výměře 2678 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.12.2016

 

Usnesení č. 15/14/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje předložený soupis nových pozemků vyhotovený v rámci jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Březka u Velké Bíteše.

odpovědnost: vedení města

řešitel: Ing. Tomáš Kučera

termín: 31.10.2017

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

Počet listů: 2