13/16 - 26.09.2016

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/7149/16/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2016

konaného dne 26.09.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Usnesení č. 1/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Eduarda Rovenského.

Usnesení č. 2/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout námitky Mgr. Dalibora Koláře k zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 13.06.2016.

 

Usnesení č. 3/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Námitky člena Zastupitelstva města Velká Bíteš k zápisu ze zasedání ZM dne 13.06.2016
 3. Schválení programu zasedání
 4. Zrušení termínu konání říjnového zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
 5. Volba osadního výboru Ludvíkov
 6. Rozpočtová opatření č. 5/2016, č. 6/2016, č. 7/2016 na vědomí
 7. Rozpočtové opatření č. 8/2016 ke schválení
 8. Plnění rozpočtu k 31. 08. 2016
 9. Žádost o dotaci z rozpočtu města
 10. Zajištění financování Územního plánu města Velká Bíteš
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Schválení zadání Územního plánu Velká Bíteš
 13. Uznání dluhu na nájemném a dohoda o jeho splácení
 14. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1774/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Bezplatné nabytí pozemků p.č. 128, 3007/13, 3011/33 a silnice III/3791a v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 2/40 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 18. Úplatné nabytí id. 1/21 pozemků p.č. 5160, 5432 a id. 1/60 pozemku p.č. 5474 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4676 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2180/6 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí id. 4/22 pozemku p.č. 1829/2 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/12 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 25. Výstavba technické infrastruktury a prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec
 26. Úplatný převod pozemku p.č. 2539/121 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 27. Revokace směny pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Směna částí pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Zamítnutí žádosti o prodej části pozemku p.č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
 32. Diskuze
 33. Závěr

Usnesení č. 4/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zrušit termín konání řádného říjnového zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 10.10.2016.

 

Usnesení č. 5/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš revokuje usnesení č. 10/2/14/ZM ze dne 08.12.2014 tak, že osadní výbor Ludvíkov bude pětičlenný. Současně volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Libora Žáka a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana, Ing. Petra Dobšoviče, Bc. Ilonu Kalovou a Hanu Miklicovou.*

Usnesení č. 6/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 5/2016 schváleného radou města dne 11.07.2016, č. 6/2016 schváleného radou města dne 25.07.2016 a č. 7/2016 schváleného radou města dne 05.09.2016.

 

Usnesení č. 7/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 8/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.09.2016

 

Usnesení č. 8/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31.08.2016.

 

Usnesení č. 9/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš města rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016  na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6442/16 ve výši 300.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.10.2016

 

Usnesení č. 10/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 6843/16 ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 31.10.2016

 

Usnesení č. 11/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit do rozpočtu města na rok 2017 částku 600 tis. Kč na pořízení Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 31.12.2016

 

Usnesení č. 12/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 7/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 12.09.2016.

 

Usnesení č. 13/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu se zákonem o obcích návrh zadání Územního plánu Velká Bíteš s úpravou a doplněním dle přiloženého vyhodnocení stanovisek, vyjádření, podnětů a připomínek.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 26.11.2016

 

Usnesení č. 14/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu   předloženou dohodu:

UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Jana Švecová

termín: 15.10.2016

 

Usnesení č. 15/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3005/17 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2189-130/2015 a nově označené:

- p.č. 3005/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 326 m2,

- p.č. 3005/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 583 m2,

- p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2,

- p.č. 3005/25 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 104 m2,

- p.č. 3005/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 359 m2,

- p.č. 3005/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 404 m2,

- p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň o výměře 306 m2,

- p.č. 3005/26 ostatní plocha, zeleň o výměře 9 m2,

- p.č. 3005/27 ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2.

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/2068/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 1774/1 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 16/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 2/40 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 1/63 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,

- id. 1/63 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2,

- id. 1/60 pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 17/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4676 orná půda o výměře cca 851 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 ze spoluvlastnictví

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 7478 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 931 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 18/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 , a to

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5,

- id. 1/5

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 19/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2180/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2208- 115/2015 a nově označenou p.č. 2180/63 ovocný sad o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 20/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

- id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,

- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,

- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš

za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 21/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 823.820,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od

ve výši 1.032.000,- Kč,

ve výši 1.216.400,- Kč,

ve výši 1.090.000,- Kč,

ve výši 951.900,- Kč,

c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/12 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6230/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.216.400,- Kč s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od *

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 22/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí informace o postupu příprav výstavby technické a dopravní infrastruktury a schvaluje rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 23/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/121 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené p.č. 2539/121 orná půda o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí tohoto pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu minimálně na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny 2 nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od, nabízená cena 1.201 Kč/m2, při otevření této nabídky bylo zjištěno, že nabídka je podána na pozemek p.č. 2536/121, který není předmětem prodeje a ani v k.ú. Velká Bíteš neexistuje, proto nabídku vyřadilo z dalšího hodnocení,

c) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od, nabízená cena 1.350 Kč/m2,

d) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/121 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/121 o výměře 710 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.350 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí tohoto pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 24/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 30/12/16/ZM ze dne 13.06.2016 a nahradit ho novým usnesením:

ZM rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 731 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.694.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš před podpisem směnné smlouvy. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 25/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „a“ o výměře 519 m2,

- část pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „b“ o výměře 287 m2,

- část pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „c“ o výměře 16 m2,

- část pozemků p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl „d“ o výměře 1023 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš

z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 2.675.200,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš před podpisem směnné smlouvy za pozemek p.č. 3242 orná půda o výměře 175 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 26/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit

- část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/164 orná půda o výměře 919 m2,

- část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou díl „m“ o výměře 507 m2,

- část pozemku p.č. 2539/14 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou díl „n“ o výměře 340 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1314/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1470 m2, jehož součástí je stavba č.p. 259, jiná st., vše v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 680.800,- Kč, který bude uhrazen do 30-ti dnů ode doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 20.09.2017

 

Usnesení č. 27/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 15.11.2016

 

Usnesení č. 28/13/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.10.2016

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

Počet listů: 3