12/16 - 13.06.2016

Č.j. MÚVB/4520/16/T/KLI

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2016

konaného dne 13.06.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 18:00 hodin

Usnesení č. 1/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Aloise Špačka a Jana Vrbu.

Usnesení č. 2/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Informace o výstavbě obchodního centra v lokalitě Vlkovská
 4. Úvěr na vybudování technické a dopravní infrastruktury na Babinci
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2016 na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2016 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu k 31. 05. 2016
 8. Dotace organizacím z rozpočtu města
 9. Zápis z jednání finančního výboru
 10. Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice
 11. Schválení zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 12. Pořízení Změny č. 9 ÚP města Velká Bíteš
 13. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš
 14. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 168 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Zamítnutí žádosti o prodej pozemku p.č. 1235/2 a části p.č. 1235/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 16. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 852/3 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6, 2535/7, 2535/28 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k p.č. 5160, 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 19. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 3326, 3254 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna pozemku p.č. 2539/10 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 278/23 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 22. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4682/1, 4682/2 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Směna pozemku p.č. 2539/119 a části p.č. 2539/122 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí id. 3/5 pozemku p.č. 3366 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Směna části pozemku p.č. 4689 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Úplatný převod části pozemku p.č. 2539/114 v k.ú. Velká Bíteš – otevírání obálek
 29. Úplatné nabytí části pozemku 2253/2 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – p.č. 3018/1 v k.ú. Velká Bíteš – chodník, dešťová kanalizace
 31. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – p.č. 3028/1 v k.ú. Velká Bíteš – dešťová kanalizace
 32. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš
 33. Diskuze
 34. Závěr

Usnesení č. 3/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 30 mil. Kč na profinancování zasíťování pozemků a vybudování infrastruktury v lokalitě „Babinec“ ve Velké Bíteši s Komerční bankou, a. s., se sídlem: Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 4/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 3/2016, schváleného radou města dne 25.04.2016.

 

Usnesení č. 5/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 4/2016.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 6/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 31.05.2016.

 

Usnesení č. 7/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2325/16 ve výši 95.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 8/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2482/16 ve výši 70.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 9/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3245/16 ve výši 250.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 10/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016  na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3490/16 ve výši 320.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 11/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3528/16 ve výši 400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 12/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3352/16 ve výši 140.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Eva Blahová

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 13/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis č. 6/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 23.05.2016.

 

Usnesení č. 14/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje Stanovy Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice v předloženém znění.

odpovědnost: starosta

termín: 30.06.2016

 

Usnesení č. 15/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí změnu, spočívající ve změně využití části pozemku p.č. 4438 - orná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 2000 m2, na zastavitelnou plochu bydlení v rodinných domech, dle požadavku.*

 

Usnesení č. 16/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit do zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí změnu, spočívající ve změně využití pozemku p.č. 3780 - orná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře 6342 m2 v lokalitě Karlov, na zastavitelnou plochu průmyslové výroby a skladů resp. dopravy a skladů, dle požadavku.*

 

Usnesení č. 17/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje, podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem o obcích, zadání Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš s úpravou a doplněním dle předloženého upraveného návrhu zadání.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 15.07.2016

 

Usnesení č. 18/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš, v rámci které bude na základě podnětu města Velká Bíteš řešena dílčí změna ÚP, která spočívá ve změně podmínek využití území pro zastavitelnou plochu pro občanskou vybavenost Ov, která je v platném územním plánu vymezena v lokalitě Za Loukama na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“ ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 31.08.2016

 

Usnesení č. 19/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš z vlastního podnětu.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“ ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

řešitel: Ing. Ladislav Homola

termín: 31.07.2016

 

Usnesení č. 20/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 168 ostatní plocha o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 30.07.2016

 

Usnesení č. 21/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 226 m2 a části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 3600 m2 vše v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.07.2016

 

Usnesení č. 22/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1968/2016-BZRM, a to k pozemku parc. č. 852/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 23/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní porost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 travní porost o výměře 105 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 24/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

-       id. 1/21,

-       id. 1/21,

-       id. 1/42,

-       id. 1/42,

-       id. 1/21,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84,

-       id. 2/42,

-       id. 1/21,

-       id. 2/42,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84

b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to

-       id. 1/21,

-       id. 1/21,

-       id. 1/42,

-       id. 1/42,

-       id. 1/21,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84,

-       id. 2/42,

-       id. 1/21,

-       id. 2/42,

-       id. 1/84,

-       id. 1/84

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 25/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3326 orná půda o výměře cca 427 m2 a část pozemku p.č. 3254 o výměře cca 343 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 26/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/10 orná půda o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1239/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

Usnesení č. 27/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje bytové jednotky č. 278/23 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 761.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 4 nabídky kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od

ve výši 1.152.000,- Kč,

ve výši 950.100,- Kč,

ve výši 909.069,- Kč,

ve výši 1.065.400,- Kč,

c) rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/23 v budově č.p. 278 na p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům, na p.č. 800 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6120/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu1.152.000,- Kč s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,

d) nepřijímá nabídku kupní ceny od *

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 28/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a p.č. 4682/2 orná půda o výměře 2849 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 25,- Kč/m2. Náklady související s výkupem pozemků hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 29/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1269 zahrada o výměře cca 55 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že město na své náklady zajistí a vybuduje nové oplocení včetně podezdívky a nové brány na pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš. Náklady související s výkupem části pozemku p.č. 1269 v k.ú. Velká Bíteš hradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 30/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 721 m2 a část pozemku p.č. 2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2258-21/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.682.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš tak, že před podpisem směnné smlouvy bude uhrazeno 900.000,- Kč a nejpozději do 31.10.2016 bude uhrazeno 782.400,- Kč. V případě, že nebude doplatek v plné výši uhrazen nejpozději do 31.10.2016, může město Velká Bíteš od směnné smlouvy odstoupit.

Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 31/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 3/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 32/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4689 orná půda o výměře cca 199 m2 z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4690 orná půda o výměře cca 199 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 33/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 34/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/114 oddělené geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označené p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,

c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/114 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově označenou p.č. 2539/114 orná půda o výměře 805 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.368,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do svého vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, s tím, že náklady na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí uhradí kupující.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 35/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2253/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2208-115/2015 a nově označenou p.č. 2253/8 orná půda o výměře 58 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Mgr. Jana Pelánová

termín: 31.05.2017

 

Usnesení č. 36/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi Městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování stavby „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Hybešova – Chodník a dešťová kanalizace“ na části pozemku p. č. 3018/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

 

Usnesení č. 37/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Růžová – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3018/1 vodní plocha, koryto vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.

odpovědnost: odbor majetkový

řešitel: Ing. Lenka Kerberová

termín: 31.10.2016

 

Usnesení č. 38/12/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o zřízení Městské policie Velká Bíteš ke dni 01.01.2017.

odpovědnost: tajemnice

termín: 30.06.2016

 

Ing. Milan Vlček                                                                   Ing. Tomáš Kučera

starosta města                                                                    místostarosta města

 

Počet listů: 4