11/16 - 11.04.2016


 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

 

Č.j. MÚVB/2560/16/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2016

konaného dne 11.04.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Usnesení č. 1/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Pelána a Vojtěcha Pernicu.

 

Usnesení č. 2/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Schválení účetní závěrky města za rok 2015
 4. Schválení závěrečného účtu města za rok 2015
 5. Plnění rozpočtu k 31. 03. 2016
 6. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 7. Dotace z grantových programů
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Projednání návrhů, podnětů a požadavků na zařazení dílčích změn ÚP do zadání Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš
 10. Program regenerace MPR a MPZ na rok 2016
 11. Budoucí věcné břemeno – p.č. 3005/17 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatné nabytí částí pozemku p.č. 3325 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí id. 2/5 části pozemku 3366 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5432, p.č. 5160 v k.ú. Holubí Zhoř
 15. Budoucí úplatné nabytí p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Budoucí směna pozemků p.č. 1508, 1510, 1509/2, 4138 a částí p.č. 4105, 2920/1, 4147 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4680 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 2438/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4597 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3257 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3256 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3255 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4673 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3365 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4674 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3291 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Změna složení osadního výboru Ludvíkov
 28. Zápisy  kontrolního výboru
 29. Diskuze
 30. Závěr

 

Usnesení č. 3/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2015 k rozvahovému dni 31. 12. 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2016

Usnesení č. 4/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2015 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 5/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí  plnění rozpočtu města k 31.03.2016.

 

Usnesení č. 6/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 2/2016.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

Usnesení č. 7/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 390/16  ve výši 480.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 8/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1925/16 ve výši 498.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 9/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 2016 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1905/16 ve výši 500.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 10/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2016 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1890/16 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 11/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2182/16 ve výši 600.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 12/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit  do zadání Změny č. 8 ÚP změny, které doporučila  rada města k jejich zařazení a jsou obsaženy v předložených materiálech v bodech 1-45 včetně rozšíření ploch komunikací v bodě 18 na části parcel č. 33/3, 540, 539, 538, 537 a 536 v k.ú. Košíkov. Dále Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit  do zadání Změny č. 8 ÚP změny uvedené v bodech 10, 11, 12, 36, 39 a 42.

 

Usnesení č. 13/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2016 finanční prostředky ve výši 400tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 14/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným ze služebnosti a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným ze služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby „Inteligentní dynamický zpomalovací semafor na silnic II/602 ve Velké Bíteši“ na části pozemku p.č. 3005/17 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným provozována stavba na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 15/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 1283 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3325 orná půda o výměře cca 10 m2 za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 16/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt id. 2/5 části pozemku p.č. 3366 orná půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 17/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt

a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemků. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 18/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní o úplatném nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 4062/1 orná půda o výměře 1031 k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s podmínkou, že před uzavřením kupní smlouvy dojde k výmazu zástavního práva smluvního a zákazu zcizení nebo zatížení pozemku p.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 19/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě za účelem směny

- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/2) orná půda o výměře 475 m2

- části p.č. 4105 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4105/3) orná půda o výměře 420 m2

- části pozemku p.č. 2920/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m2

- části pozemku p.č. 4147 orná půda o výměře cca 1100 m2

- pozemku p.č. 1508 ostatní plocha, zeleň o výměře 56 m2

- pozemku p.č. 1510 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2

- pozemku p.č. 1509/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2

- pozemku p.č. 4138 orná půda o výměře 4902 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za

- část p.č. 4106 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4106/2) orná půda o výměře 134 m2

- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/4) orná půda o výměře 256 m2

- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/5) vodní plocha, koryto vod. toku umělé o výměře 238 m2

- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/4) orná půda o výměře 765 m2

- část p.č. 4085/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4085/4) orná půda o výměře 665 m2

- část p.č. 4086/9 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/11) ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2

- část p.č. 4086/10 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4086/12) ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2

- část p.č. 4103/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4103/1) orná půda o výměře 376 m2,

- část p.č. 2874/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 2874/4) vodní plocha, tok umělý o výměře 275 m2,

- část p.č. 4087/1 (dle GP č. 2198-76/2015 p.č. 4087/1) orná půda o výměře 1810 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že rozdíl ve výměrách pozemků bude řešen doplatkem městu Velká Bíteš ve výši 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.

K části pozemku p.č. 4147 v k.ú. Velká Bíteš bude bezúplatně zřízeno ve prospěch Města Velká Bíteš budoucí věcné břemeno spočívající v uložení, provozování a údržbě inženýrské sítě na dobu životnosti inženýrské sítě. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 20/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4680 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 4680 orná půda o výměře 9012 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 21/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2438/5 trvalý travní porost o výměře cca 831 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 22/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4597 orná půda o výměře cca 346 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 23/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3257 orná půda o výměře 11 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3257 orná půda o výměře 451 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku. *

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 24/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3256 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 25/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3255 orná půda o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 26/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4673 orná půda o výměře cca 658 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 27/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3365 orná půda o výměře cca 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 28/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4674 orná půda o výměře cca 1731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 29/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3291 orná půda o výměře cca 467 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2017

 

Usnesení č. 30/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí členem osadního výboru v části města Ludvíkov Ing. Miroslavu Řezníčkovou.*

 

Usnesení č. 31/11/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy č. 9/2015 a 10/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš konaných dne 24.02.2016 a 14.03.2016 s tím, že bude vedením města iniciována pracovní schůzka za účelem objasnění hospodaření Informačního centra a Klubu kultury ve složení starosta města, předseda kontrolního výboru, ředitel ICKK. Písemná informace z tohoto jednání bude podána členům zastupitelstva města.

 

 


Ing. Milan Vlček

starosta města

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města


Počet listů: 3