10/16 - 08.02.2016


Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

Č.j. MÚVB/990/16/T/KLI

Souhrn usnesení

ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 10/2016

konaného dne 08.02.2016 v Kulturním domě ve Velké Bíteši od 17:00 hodin

Usnesení č. 1/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslav Báňu, MBA a MUDr. Svatopluka Horka.

 

Usnesení č. 2/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání takto:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 22/2015 schválené radou města
 4. Plnění rozpočtu k 31.12.2015
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2016 ke schválení
 6. Zápis  finančního výboru
 7. Dotace organizacím z rozpočtu města
 8. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobnídopravou v  rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 9. Zápis  kontrolního výboru
 10. Směna částí pozemku p.č. 187 v k.ú. Velká Bíteš - revokace usnesení
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 3019/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí pozemku p.č. 3318 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost o připojení stavebních pozemků na vodovod a kanalizaci v ulici Nová čtvrť
 15. Smlouva o vinkulaci pojistného plnění
 16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 17. Diskuze
 18. Závěr

Usnesení č. 3/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 22/2015, schválené radou města dne 14.12.2015.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.02.2016

 

Usnesení č. 4/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí  plnění rozpočtu města k 31.12.2015.

 

Usnesení č. 5/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 1/2016.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2016

Usnesení č. 6/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 5/2016 ze dne 27.01.2016.

 

Usnesení č. 7/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města na rok 2016  ve výši 23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2016

 

Usnesení č. 8/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.03.2016

 

Usnesení č. 9/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 8/2015 ze dne 25.01.2016.

 

Usnesení č. 10/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje revokovat usnesení č. 13/9/15/ZM ze dne 14.12.2015 a nahradit ho novým usnesením:

ZM rozhoduje

a) směnit části pozemku p.č. 187 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 184 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou díl „f“ o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků s tím, že město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady přeložení plynové přípojky k domu na p.č. 184 v k.ú. Velká Bíteš. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi města Velká Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty související se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) směnit část pozemku p.č. 187 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označenou díl „a“ o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 182 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „c“ o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků hrazeným městem. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě navzájem i vůči starostovi i místostarostovi města Velká Bíteš vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty související se směnou částí pozemků p.č. 187, 184, 182 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí fyzické osoby rovným dílem a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město.*

odpovědnost:odbor majetkový
termín: 30.04.2016

 

Usnesení č. 11/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle jako budoucím povinným spočívající v provozování vedení, provádění stavebních úprav, oprav a provozování optického kabelu na pozemku p.č. 3019/1 ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 30 Kč/bm na dobu neurčitou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2016

 

Usnesení č. 12/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. UZSVM/BZR/291/2016-BZRM, a to k pozemkům parc. č. 1281, parc. č. 1429/1, parc. č. 1695/7, parc. č. 1815, parc. č. 1829/1, parc. č. 2294/33, vše v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady na podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost:odbor majetkový
termín: 31.03.2016

 

Usnesení č. 13/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc.č. 3318 – orná půda o výměře 526 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc.č. 3318 –orná půda o výměře 3917 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.

Současně ZM rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na pozemku parc.č. 3318 – orná půda o výměře 526 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na části pozemku parc.č. 3318 – orná půda o výměře 3917 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.*

odpovědnost:odbor majetkový
termín: 31.03.2016

 

Usnesení č. 14/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí předloženou žádost o připojení stavebních pozemků p.č. 927/1, 927/2 a 927/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš na vodovod a kanalizaci a pověřuje odbor majetkový k dořešení této záležitosti.*

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27.03.2016

Usnesení č. 15/10/16/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění s Komerční bankou, a. s., se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054 v předloženém znění.

odpovědnost: Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o.

termín: 29.02.2016

Usnesení č. 16/10/16/ZM: Zastupitelstvo  města  Velká  Bíteš rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a  budoucím povinným spočívající v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 336/6 trvalý travní porost v k. ú. a obci Velká Bíteš úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 30 Kč/bm na dobu neurčitou.*

odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.03.2016

 

 

 

Ing. Milan Vlček

starosta města

 

 

Ing. Tomáš Kučera

místostarosta města

 

 

 

Počet listů: 2