Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 07/07 - 06.08.2007

  doc 6.8.07 14/05/2008,10:07 69.00 Kb

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č.101/2000 Sb.  MÚVB/3942/07/KT/Ši-32/2007

  U s n e s e n í č. 07/07

  z mimořádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš, konaného dne 6.8.2007, v 1600 hod, v zasedací síni radnice  Zastupitelstvo města

  s c h v a l u j e

  1. za ověřovatele zápisu Ing. Bronislava Hovadíka a p. Pavla Doubka


  1. za členy návrhové komise pí. Martu Doubkovou a Ing. Aloise Koukolu CSc.


  1. program jednání ZM

  1.  
   1.  
    1.  
     1. Zahájení

     2. Schválení programu jednání

     3. Projednání nabytí a převodu nemovitostí

     4. Diskuse

     5. Závěr


  1. koupi pozemku p.č. 718/1, k.ú. Velká Bíteš za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, především provizi realitní kanceláře, správní poplatek vkladu do KN, daň z převodu a znalecký posudek

   

  1. koupi pozemků p.č. 4220 a 4221, k.ú. Velká Bíteš za kupní cenu 104.700,- Kč a současně schvaluje předložený návrh kupní smlouvy č. 3 002K07/51

   

  1. nabytí pozemku p.č. 2108/2, trvalý travní porost v obci a katastrálním území Velká Bíteš, a to vydražením *

   

  b e r e n a v ě d o m í

  1. vyjádření p. starosty ve věci předložení analýzy nákladovosti a tržeb souvisejících s distribucí městského zpravodaje a to v měsíci září

   

  1. vyjádření p. starosty ve věci umístění informačních tabulí o italském družebním městě Torrevecchia Pia

   

  1. požadavek ZM na předložení analýzy činnosti zajiš?ované společností TS Velká Bíteš s.r.o. při ošetřování veřejné zeleně

   

   

  starosta města Mgr. M. Báňa

  místostarosta města JUDr. Alena Malá

  člen návrhové komise pí Marta Doubková

  člen návrhové komise Ing. Alois Koukola CSc.

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.