Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 27/06 - 26.04.2006

  doc 26.4.06 14/05/2008,10:00 47.00 Kb

  U s n e s e n í č. 27/06

  z řádného jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš, konaného dne 26.4.2006, v 1600hod, v přísálí KD

   

  zastupitelstvo města


  s c h v a l u j e


  1. za ověřovatele zápisu MUDr. S. Horka a Ing. M. Šabackého

  1. za členy návrhové komise p. J. Menclera a pí. M. Doubkovou

  1. program dnešního jednání:

  1. Zahájení

  2. Schválení programu jednání

  3. Rozpočtové opatření č. 1/2006

  4. Bezúročná půjčka na opravu bytu

  5. Převedení kompetencí na RM ve věci rozpočtových opatření

  6. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2006

  7. Projednání nabytí a převodu nemovitostí

  8. Různé

  9. Diskuse

  10. Interpelace členů ZM

  11. Schválení textu usnesení

  12. Závěr


  1. rozpočtové opatření č. 1/2006, v předloženém znění

  1. smlouvu o bezúročné půjčce č. 2/2006 v předloženém znění

  1. přesun kompetencí na RM ve věci schvalování rozpočtových opatření během roku v nejnutnějších případech se stanoveným limitem ve výši maximálně 300.000,- Kč na jednotlivý případ. Toto zmocnění se netýká provádění změn příspěvků příspěvkovým organizacím na provoz. Ty zůstávají výhradně v pravomoci ZM.

  Dále schvaluje, že přijaté dotace určené na akce města, pro příspěvkové organizace nebo jiné fyzické nebo právnické osoby mohou být použity okamžitě nebo převedeny neprodleně. Příslušná rozpočtová opatření budou provedena dodatečně na nejbližším zasedání ZM.

  Dále schvaluje převedení kompetence pro schválení závěrečného rozpočtového opatření ke konci roku na RM v plném rozsahu.


  1. obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2006 vymezující závaznou část změny č. 2 ÚP města Velká Bíteš

  1. prodej části pozemku p.č. 1596, zahrada, cca 120 m2, k.ú. Velká Bíteš

  2. prodej části pozemku p.č. 1596, zahrada, cca 182 m2, k.ú. Velká Bíteš

    

  3. prodej části pozemku p.č. 1596, zahrada, cca 209 m2, k.ú. Velká Bíteš

  4. směnu částí obecních pozemků, k.ú. Bezděkov u VB o celkové výměře 292 m2 (část p.č. 289/1- TTP, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 289/4 -TTP o výměře 114 m2, část p.č. 292 - vodní plocha, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 292/2 - vodní plocha o výměře 40 m2, části p.č. 421/1 - ostatní plocha, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako 421/11 - ostatní plocha o výměře 77 m2 a p.č. 421/12- ostatní plocha o výměře 61 m2) za části pozemků, k.ú. Bezděkov u VB o celkové výměře 402 m2 ve vlastnictví žadatelů (části p.č. 297/1 - TTP, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 297/6 -TTP o výměře 101 m2 a p.č. 297/7-TTP o výměře 306 m2)

    

   směnu části obecního pozemku p.č. 421/1- ostatní plocha, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako díl „a" p.č. st. 29-zastavěná plocha o výměře 97 m2, k.ú. Bezděkov u VB za část pozemku p.č. 291 - zahrada, dle GP č. 62-76/2005 ozn. jako p.č. 291/2 - zahrada o výměře 16 m2 ve vlastnictví žadatelů .


  5. smlouvu v předloženém znění, uzavíranou mezi smluvními stranami - městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, jejíž předmětem je „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Velká Bíteš - ulice Kostelní" v celkové hodnotě díla 3.727.019,- Kč, kde je SVK investorem a kde město Velká Bíteš poskytuje dle stanov SVK z rozpočtu města finanční částku rovnající se 30 % celkových nákladů tj. 1.118.106,- Kč

  6. na základě protokolu z otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek veřejné zakázky na akci „Opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele" k plnění fu, která se umístila na 1. místě - fu Stavos Velké Meziříčí za celkovou nabídkovou cenu 1.975.608,- Kč vč. DPH

  7. text usnesení z dnešního jednání ZM


  n e s c h v a l u j e


  1. prodej části pozemku, p.č. 1596, zahrada o výměře cca 391 m2, k.ú. Velká Bíteš


  j m e n u j e


  1. za zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., Březské 46, člena ZM Velká Bíteš, p. J. Šmídka

   

  b e r e n a v ě d o m í

   

  1. informace o průběhu projednávání a schvalování ÚP města Velká Bíteš v předloženém znění. K této věci p. starosta dodává, že ÚP byl zpracován pečlivě a zodpovědně v souladu s platným právem.

  1. informaci starosty ve věci akcí: Rekonstrukce ul. Kostelní a Výstavba velkomeziříčského mostu

  1. poděkování TS Velká Bíteš s.r.o., vyslovené Mgr. D. Macholovou za kvalitní údržbu chodníků a komunikací během zimního období

  1. informaci Mgr. D. Macholové o problémech souvisejících se skateboardovou dráhou, která je umístěna na sídlišti U Stadionu. Mgr. Macholová požaduje přesun tohoto zařízení do jiné, vhodnější lokality města. Stavební úřad předloží na dalším zasedání ZM návrhy řešení.

  1. na základě interpelace pí. M. Doubkové informaci starosty města o konstrukci nájemného z bytových prostor ve Velké Bíteši

   

   

  Podepsáni:

  starosta města Mgr. M. Báňa

  místostarosta města JUDr. Alena Malá

  člen návrhové komise J. Mencler

  člen návrhové komise M. Doubková

  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.