Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

EU sponzori

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš - odborné učebny a bezbariérovost

Integrovaný regionální operační program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003956

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

Hlavním cílem projektu je vybudování odborných učeben pro výuku cizích jazyků (anglického jazyka), matematiky, praktických činností, našeho světa a multifunkční odborné učebny včetně nezbytného zázemí k těmto učebnám. Dílčími cíli projektu jsou dále vybudování bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, úpravy zeleně a venkovního prostranství. V rámci projektu bude celkem vybudováno osm odborných učeben a jedna multifunkční odborná učebna, která bude kromě výuky odborných předmětů sloužit také pro pořádání projektových dnů. Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím stavebních prací spočívajících mimo jiné také v půdní vestavbě, nástavbě a přístavbě, včetně pořízení potřebného vybavení pro studenty a pedagogy do zmíněných učeben včetně jejich zázemí, které odpovídá pokroku a nárokům na výuku příslušných předmětů. Hlavním výsledkem projektu tak bude kvalitnější výuka ve vazbě na klíčovou kompetenci komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné obory na Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci, a to konkrétně jejího školského komplexu situovaného na ulici Tišnovská. Doplňkovými aktivitami projektu, které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také vybudování dvou výtahů včetně stavebních úprav stávajícího WC v bezbariérovou toaletu či výstavbu nového bezbariérového WC, zajištění konektivity naplňující standarty dané přílohou č. 9 specifických pravidel výzvy č. 46 IROP a zvelebení okolí školy (zejména doplnění dalších prvků zeleně), zejména pak školního dvorku, aby mohl být cílovými skupinami projektu vhodněji využíván jednak k odpočinku a jednak k případné venkovní výuce. Počet uživatelů, kteří mohou nové a rekonstruované prostory včetně vybavení dodaného projektem (výstupy projektu) využívat, je 380.

 

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 85 585 568

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):

 tabulka

Dotace schváleny

S žádostmi o dotace jsme byli úspěšní. Podpořeny byly oba projekty, na které jsme požádali o dotaci. V současné době zpracováváme doklady, které potřebujeme k zahájení stavebních prací.

 

Projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – zateplení“

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004295. V květnu 2017 jsme obdrželi registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výše přislíbené dotace činí 3,865 mil. Kč.

Projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“

Registrační číslo MS2014+: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003956. V listopadu 2017 jsme obdrželi informaci, že naše žádost o podporu  ve výši 38,803 mil. Kč byla doporučena k financování. 

Oba projekty dohromady tvoří jednu velkou stavbu, jeden velký projekt „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“, na který máme přislíbenou dotaci v celkové (součtové) výši 42,668 mil. Kč.

 

Nyní dokončujeme výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu. Následovat budou ještě dvě výběrová řízení. Jedno na dodávku vybavení nábytkem a pomůckami, druhé na dodávku IT a AV techniky včetně konektivity.

Aktualizujeme harmonogram realizace projektu:

  1. etapa: 01/2018 – 08/2018, budova do ulice Tišnovská
  2. etapa: 07/2018 – 04/2019, budova do ulice Za Školou a jídelnakuchyní

Překryv obou etap je plánován na období letních prázdnin. V tomto období se musí provést veškeré práce v kuchyni a jídelně, protože leží na rozhraní obou etap. Současně se musí zprovoznit prostory po 1. etapě prací pro školní výuku a uvolnit prostory pro práce  na 2. etapě. Prostory jedné etapy, kde budou probíhat práce, budou vyklizeny a výuka zde probíhat nebude. V prostorách druhé etapy bude probíhat výuka. Obě etapy budou od sebe fyzicky odděleny, aby nedocházelo k rušení výuky.

V průběhu prací budou na stavbě probíhat kontrolní dny, na kterých bude mimo jiné projednávána a hodnocena bezpečnost práce a hygienické podmínky ve vztahu k nepřerušenému provozu školy a školní výuky. 

 

11/2017

Ing. Pavel Bednář

 


 

Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš

S cílem zlepšení podmínek výuky a zvýšení kvality vzdělávání na základní škole ve Velké Bíteši jsme přistoupili k přípravě projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 Velká Bíteš“. Tento projekt je rozdělen na dvě části, na dvě stavby z důvodu možného čerpání dotace ze dvou různých zdrojů Evropské unie.

  1. thumb revitalizaceZSStavba: ZATEPLENÍ - zateplení fasády, výměna oken a dveří, nucené větrání s rekuperací. Zdroj dotace: OPŽP (Operační program životního prostředí)

Žádost o dotaci: podána 20.12.2016

Celkové náklady: 16,323 mil. Kč

Požadovaná výše dotace: 3,867 mil. Kč (24 %)

 

Stavba: ODBORNÉ UČEBNY A BEZBARIÉROVOST – 4x jazyková učebna (angličtina), 2x matematika, přírodovědná učebna, pracovní činnost, multifunkční odborná, kabinety a sklady, 2x výtah, bezbariérové WC.

Zdroj dotace: IROP (Integrovaný regionální operační program)

Žádost o dotaci: podána 13.2.2017

Celkové náklady: 69,263 mil. Kč

Požadovaná výše dotace: 38,803 mil. Kč (56 %)

 

Kromě výše uvedených dvou základních oblastí řeší projekt i celkovou rekonstrukci vnitřních instalací elektriky, slaboproudů, zdravotechniky (voda, odpad, WC), plynoinstalace a topení. Opraveny nebo řešeny budou mimo jiné vnitřní povrchy stěn, stropů a podlah, vnitřní dveře, osvětlení a dispozice WC. Komplexně bude řešena požární bezpečnost a další vybavení a zabezpečení školy.

 

Na projektu pracuje tým, který se skládá ze zástupců investora, základní školy, projektanta a poradenské společnosti. Každý má své pevně dané úkoly a kompetence. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace probíhají konzultační dny, na kterých se řeší veškeré otázky projektu. Postupem času, kdy přejde projekt z fáze příprav do fáze realizace, se pracovní tým rozšíří o další osoby (zhotovitel, TDI, BOZP, atd.).

 

Realizace projektu je, v případě předpokládaného potvrzení a získání dotace z aktuální výzvy č. 46 programu IROP v 09/2017, naplánována do 2 etap.

  1. etapa: 09/2017 – 06/2018, budova do ulice Tišnovská
  2. etapa: 07/2018 – 06/2019, budova do ulice Za Školou a jídelna s kuchyní
Prostory jídelny s kuchyní budou provedeny přednostně v období letních prázdnin 07/2018 – 08/2018. Předpokládáme, že jídelna s kuchyní bude v provozu po celou dobu realizace projektu.
 
 
 
 

04/2017

Ing. Pavel Bednář