Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 35/10 - 08.02.2010

  odt dokument odf ke stažení 26.11 Kb

  pdf dokument pdf ke stažení 154.97 Kb

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č. 101/2000 Sb.

  Č.j. MÚVB/824/09/KT/Kl-7/2010  SOUHRN USNESENÍ

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 35/10 konaného dne 08.02.2010 v 16:00 hod. v kulturním domě ve Velké Bíteši
  Usnesení č. 2/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Blažka a Ing. Miloše Brychtu.
  Usnesení č. 3/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu zasedání
  4. Závěrečné rozpočtové opatření č. 11/09, příjmy, financování a výdaje k 31.12.2009
  5. Rozpočet města Velká Bíteš na rok 2010
  6. Smlouva o poskytnutí příspěvku SVaK Žďársko na akci „Velká Bíteš - průmyslová zóna
  Košíkov"

  1. Dodatek č.1 ke smlouvě uzavřené dne 13.11.2009 s SVaK Žďársko
  2. Nabytí pozemků p.č. 1021/3, 1014/2 a 982/2 v k.ú. Velká Bíteš
  3. Revokace usnesení č.19/27/09 ze dne 20.4.2009, návrh kupní smlouvy od č. ÚZSVM/BZR/8972/2009 - BZRM
  4. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4528/11, 4528/12, 2975/34, 2975/35, 2975/36 vše v k.ú. Velká Bíteš z majetku firmy AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
  5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 2000/7 a 2001/2, budovy čerpací stanice na ulici Lípová a stavby veřejného vodovodu vše v k.ú. Velká Bíteš, do majetku SVaK Žďársko
  6. Úplatné nabytí pozemku p.č. 1021/2 v k.ú. Velká Bíteš
  7. Prodej bytu č. 209/7 v domě Lánice č.p. 209
  8. Pořízení změny č. 5 územního plánu
  9. Schválení návrhu zadání změny č. 4 územního plánu
  10. Průzkum hřbitovní zdi - informace
  11. Aktualizace Akčního plánu města Velká Bíteš
  12. Zápis č. 20 a 21 z jednání VÚPRRV
  13. Zápis č.19, 20 a 21 z jednání kontrolního výboru
  14. Zápis č.10 z jednání finančního výboru
  15. Diskuze
  16. Závěr  Usnesení č. 4/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje závěrečné rozpočtové opatření č. 11/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 dle předloženého návrhu.

  odpovědnost: finanční odbor

  termín: 08.02.2010
  Usnesení č. 5/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2010 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb.

  odpovědnost: finanční odbor

  termín: 08.02.2010
  Usnesení č. 6/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 1.286.648 Kč Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš - průmyslová zóna Košíkov" v předloženém znění. 

  odpovědnost: starosta

  termín: 28.02.2010
  Usnesení č. 7/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 13.11.2009 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 771.235 Kč na akci „Velká Bíteš - zajištění zásobování pitnou vodou" v předloženém znění. 

  odpovědnost: starosta

  termín: 28.02.2010
  Usnesení č. 8/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš ZM rozhoduje úplatně nabýt pozemky:

  • parc.č. 1021/3 -ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 77 m2
  • parc.č. 1014/2 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 247 m2
  • parc.č. 982/2 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 94 m2
  všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 28.02.2010

  Usnesení č. 9/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš odkládá schválení bodu č. 9 programu na dubnové zasedání ZM.

  odpovědnost: starosta, místostarostka

  termín: 26.04.2010
  Usnesení č. 10/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:

  • parc.č. 4528/12 -ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 9 m2
  • parc.č. 4528/11 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2
  • parc.č. 2975/34 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2
  • parc.č. 2975/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2
  • parc.č. 2975/36 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2
  všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku firmy AGSTAV TŘEBÍČ a.s., se sídlem Třebíč, Hrotovická 1184, PSČ 674 47.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.03.2010
  Usnesení č. 11/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně převést níže uvedené nemovitosti z majetku města Velká Bíteš, a to:

  • pozemek parc.č. 2000/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2
  • část pozemku parc.č. 2001/2 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře cca 28m2
  • budovu čerpací stanice v ul. Lípová bez čp/če na pozemku parc.č. 2000/7
  • stavbu veřejného vodovodu, který byl součástí akce ZTV Návrší I Velká Bíteš (čerpací stanice ul. Lípová a vodovod 1PE110) a který byl zkolaudován rozhodnutím Referátu ŽP OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. ŽPVOD 1481/92-Ma ze dne 7.9.1992 (právní moc 3.10.1992)
  všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš, do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ:43383513 se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou s tím, že náklady spojené s oddělením pozemku a vkladem do KN uhradí obdarovaný.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 31.03.2010
  Usnesení č. 12/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt pozemek:

  - parc.č. 1021/2 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 134 m2

  v obci a v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 15.02.2010
  Usnesení č. 13/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o zveřejnění záměru úplatně převést bytovou jednotku č. 209/7 (2+1) ve 2. NP, Lánice čp. 209, Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 75,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 75/555, spoluvlastnického podílu o velikosti 75/555 na zastavěném pozemku p.č. 562 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a dále spoluvlastnických podílů ve výši id. 75/555 na pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 (dále jen bytová jednotka č. 209/7) za těchto podmínek:

  • nabídková cena bytové jednotky 209/7 bude činit minimálně 500.000 Kč
  • nabídky budou předloženy na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš do 12.00 h dne 26.04.2010 v uzavřené obálce označené „prodej bytu 209/7 - neotvírat"
  • nabídka bude opatřena podpisem(y) zájemce(ů) popř. oprávněného zástupce
  • město Velká Bíteš si vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje nabízené bytové jednotky 209/7.
  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 28.02.2010
  Usnesení č. 14/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš, na základě uplatněných žádostí firmy LABARA s.r.o. se sídlem Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš na dílčí změnu ÚP města Velká Bíteš na pozemcích p.č.146/8, p.č.146/9 a p.č.146/12 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše v lokalitě navazující na výrobní areál Jindřichov a na základě podnětu města Velká Bíteš ke změně ÚP spočívající:

  • ve změně textové části ÚP v bodě č. 3 (urbanistická koncepce) a v bodě č.5 (doprava) v souvislosti s plánovanou změnou v umístění autobusového nádraží
  • ve změně funkčního využití stávající plochy pro dopravu D na pozemcích p.č. 240/1 a 243 v k.ú. Velká Bíteš tak, aby přípustným využitím bylo rovněž využití pro autobusové nádraží
  • ve změně vymezení plochy pro dopravu D na pozemcích p.č. 240/1 a 243 v k.ú. Velká Bíteš pro veřejně prospěšnou stavbu tak, že místo VPS - kapacitní parkoviště bude tato plocha vymezena pro VPS - autobusové nádraží
  • ve změně funkčního využití stávající plochy na pozemcích p.č. 233 a 232 v k.ú. Velká Bíteš na plochu pro dopravu D s přípustným využitím jako parkoviště,
  rozhoduje podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení změny č. 5 územního plánu města Velká Bíteš.

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš ustanovuje starostu Mgr. Miroslava Báňu tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu města Velká Bíteš.

  Zastupitelstvo města Velká Bíteš podmiňuje pořízení změny č. 5 ÚP města Velká Bíteš úhradou poloviny nákladů na její zpracování a na mapové podklady firmou LABARA s.r.o., Jindřichov 20.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 31.08.2010
  Usnesení č. 15/01/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit změnu funkčního využití části pozemku č. 6021 - orná půda v k.ú. Holubí Zhoř do zadání změny č. 4 ÚP.*

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/02/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit změnu funkčního využití na části pozemku parc. KN 285 v k.ú. Košíkov do zadání změny č. 4 ÚP. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010

  hlasování: pro 17, zdrželi se 0, proti 0
  Usnesení č. 15/03/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit do zadání změny č. 4 ÚP návrh města Velká Bíteš na vyřazení části stávající zastavitelné plochy bydlení Bm v  lokalitě Na Babinci o výměře cca 3 ha (na pozemcích p.č. 2539/70, 2539/14, 2539/16, 2541 a 2542/1 v k.ú. Velká Bíteš ) ze zastavitelných ploch.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/04/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje zařadit do zadání změny č. 4 ÚP návrh města Velká Bíteš na vyřazení části stávající zastavitelné plochy bydlení Bb v  lokalitě U Stadionu o výměře cca 1,58 ha (na pozemcích p.č. 4629, 4627, 4628 a 4626 v k.ú. Velká Bíteš ) ze zastavitelných ploch.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/05/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit dílčí změnu, která spočívá v rozšíření stávající plochy bydlení Bm až na hranice pozemků p.č. 3876, 3877, 3878, 3879 a dále v rozšíření této plochy na částech pozemků p.č. 3880, 3881 a 2750 v k.ú. Velká Bíteš včetně vyznačení trasy místní komunikace středem pozemků č. 3876 a 3877, do zadání změny č.4 ÚP. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/06/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit dílčí změnu, navrženou firmou CITY FUN PARK s.r.o. Jihlava, která spočívá ve změně funkčního využití na pozemcích p.č. 5573, 5575, 5644, 5574, 5642, 5641 a 5640 v k.ú. Holubí Zhoř v prostoru u dálnice D1 (směr Praha-Brno) na plochu pro dopravu (D) a pro občanskou vybavenost (Ov), do zadání změny č. 4 ÚP.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/07/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit dílčí změnu, která spočívá ve vyřazení z ÚP navržené komunikace přes pozemek p.č. 2193 v k.ú. Velká Bíteš, do zadání změny č. 4 ÚP. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/08/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit dílčí změnu, která spočívá ve vyřazení z ÚP navržené plochy pro komunikaci přes pozemek p.č. 2194 v k.ú. Velká Bíteš, do zadání změny č. 4 ÚP. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/09/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nezařadit požadavek na zrušení JV části obchvatu města do zadání změny č. 4 ÚP. *

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 15/10/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem obcích návrh zadání změny č. 4 územního plánu města Velká Bíteš s úpravou a doplněním dle předloženého návrhu na základě vyhodnocení stanovisek, připomínek, podnětů a požadavků uplatněných v rámci veřejnoprávního projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu města Velká Bíteš.

  odpovědnost: odbor výstavby a ŽP

  termín: 08.04.2010
  Usnesení č. 17/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí závěrečné vyhodnocení nákladů Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Vlkovská, Tišnovská a Na Valech dle Akčního plánu města Velká Bíteš.
  Usnesení č. 18/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu č. 20/2009 a č. 21/2010.

  odpovědnost: VÚPRRV

  termín: 08.02.2010
  Usnesení č. 19/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 19/2009, 20/2009 a 21/2009.

  odpovědnost: kontrolní výbor

  termín: 08.02.2010  Usnesení č. 20/35/10/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 10/2009.

  odpovědnost: finanční výbor

  termín: 08.02.2010  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města


  JUDr. Alena Malá
  místostarostka města
   


  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.