Velká Bíteš
 • Úvod
 • Kontaktní informace
 • Mapa stránek
 • 27/09 - 20.04.2009

  odt dokument odf ke stažení 29.59 Kb

  pdf dokument pdf ke stažení 185.79 Kb

  Pozn.

  * - upraveno dle zák. č.101/2000 Sb.

  Č.j. MÚVB/2168/09/KT/Kl-10/2009  U s n e s e n í č. 27/09

  ze zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 20.4.2009 v 1600 hod. v kulturním domě


  Zastupitelstvo města Velká Bíteš


  s c h v a l u j e
  1. ověřovatele zápisu Jaroslava Hofmanna a MUDr. Svatopluka Horka.
  1. členy návrhové komise Mgr. Dalibora Koláře a Ing. Aloise Koukolu, CSc.
  1. program zasedání ZM:

    1. Zahájení
    2. Schválení ověřovatelů zápisu
    3. Schválení členů návrhové komise
    4. Schválení programu zasedání
    5. Rozpočtové opatření č. 1/09, příjmy a financování, výdaje k 31.3.2009
    6. Darování části pozemku parc.č. 358/3 v k.ú. Košíkov
    7. Prodej pozemku parc.č. 358/3 v k.ú. Košíkov
    8. Prodej pozemků parc.č. 2975/3, 2975/20, 2975/21, 2975/22, 2975/23,4528/1 v k.ú.Velká Bíteš pro výstavbu RD
    9. Prodej pozemku parc.č.76 v k.ú.Březka u Velké Bíteše
    10. Prodej pozemků část parc.č.1236, 1235/1, 1237, 1238/1 a 1208 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
    11. Prodej pozemku parc.č. 2003 v k.ú.Velká Bíteš
    12. Prodej pozemku část parc.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
    13. Směna části pozemků parc.č.155/1, 156/2 a výkup části pozemku parc.č. 510 v k.ú. Košíkov
    14. Prodej části pozemků parc.č.155/1 a 156/2 v k.ú. Košíkov
    15. Prodej pozemku parc.č.1839/2 v k.ú. Velká Bíteš
    16. Prodej části pozemku parc.č.1533/1 v k.ú. Velká Bíteš
    17. Prodej pozemku parc.č.1180/48 v k.ú. Velká Bíteš
    18. Prodej části pozemku parc.č.1200/4 v k.ú.Velká Bíteš
    19. Revokace usnesení ZM č. 21/08 bod č.15 ze dne 3.9.2008
    20. Bezúplatné nabytí pozemků části pozemků v k.ú. Velká Bíteš od kraje Vysočina
    21. Prodej garáže a pozemku parc.č.804 v k.ú.Velká Bíteš
    22. Výkup pozemků parc.č.789/1, 791/2, 799/2, 3009/11 a 3009/12 v k.ú.Velká Bíteš
    23. Bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 1342/12, 1342/9, 1342/10 a úplatné nabytí pozemků parc. č. 1342/1, 1342/11 v k.ú. Velká Bíteš z majetku ČR (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)
    24. Výkup pozemku parc.č. 4665 v k.ú. Velká Bíteš
    25. Prodej id.podílu pozemků parc.č. 1469/2 a 1469/5 v k.ú. Březské
    26. Smlouva o poskytnutí finanční dotace příjemci Orli Velká Bíteš, Baseball klub
    27. Zastavovací studie na výstavbu rodinných domů v lokalitě Jihlavská
    28. Aktualizace Akčního plánu města Velká Bíteš
    29. Program regenerace MPZ Velká Bíteš v roce 2009
    30. Volba členů Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu
    31. Nominace členů do DR Lesů města Velká Bíteš a Lesního družstva svazu obcí
    32. Zápisy z jednání FV a VPÚPRRV ZM
    33. Žádost o dar na provoz Polikliniky
    34. Diskuse
    35. Závěr  1. rozpočtové opatření č. 1/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 v předloženém znění.
  1. darování části pozemku parc.č. 358/3 - orná půda v k.ú. Košíkov, ze kterého byl GP č. 237 - 24/2009 oddělen pozemek parc.č. 358/4 v k.ú. Košíkov o výměře 1201 m2 kraji Vysočina pro zřízení střediska Zdravotnické záchranné služby.
  1. jednat se zájemci o prodej částí pozemku parc.č. 358/3 - orná půda v k.ú. Košíkov, kteří nabídli kupní cenu ve výši 620,- Kč/m2 a výše. Současně ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 358/3 - orná půda v k.ú. Košíkov žadatelům:
  • Ing. Svatoslav Outulný, Ocmanice 117, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 62127900, za nabízenou cenu 410,- Kč/m2,
  • JUNIMO, spol. s r.o. se sídlem Údolní 5, 602 00 Brno, IČ: 60750014, za nabízenou cenu 340,- Kč/m2,
  • Josef Zachoval, 595 01 Velká Bíteš, za nabízenou cenu 610,- Kč/m2. *
  1. prodej pozemku parc.č. 2975/22 - orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš žadatelce s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelka. *
  1. prodej pozemku parc.č. 2975/23 - orná půda o výměře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš žadateli s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel. *
  1. zveřejnění záměru města Velká Bíteš prodat pozemky parc.č. 2975/3, 2975/20, 2975/21, 4528/1 v  k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu RD s termínem podání nabídek nejpozději do 15.6.2009 do 12.00 hod.
  1. směnu části pozemku parc.č. 155/1 - ostatní plocha, ost. kom. o výměře cca 9 m2 a dále části pozemku p.č.156/2 - orná půda o výměře cca 21 m2 v  k.ú. Košíkov ve vlastnictví města za část pozemku parc.č. 510 - TTP o výměře cca 30 m2 v k.ú. Košíkov. ZM rovněž schvaluje odkup části parc.č. 510 - TTP o výměře cca 33 m2 v k.ú. Košíkov od majitelky s tím, že náklady spojené s geom. oddělením pozemků a vkladem do KN uhradí obě strany rovným dílem. *
  1. prodej části pozemku parc.č. 155/1 - ostatní plocha, ost. kom. o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc.č. 156/2 - orná půda o výměře cca 42 m2 v  k.ú. Košíkov žadateli s tím, že kupující rovněž uhradí náklady spojené s geom. oddělením pozemků a vkladem do KN. *
  1. prodej pozemku parc.č. 1839/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN. *
  1. prodej části pozemku parc.č. 1533/1- ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady spojené s geom. oddělením pozemku a vkladem do KN. Podmínkou prodeje je začlenění závazku kupujících do kupní smlouvy, že do 60 dnů po výzvě vlastníka veřejné kanalizace s ním uzavřou smlouvu, předmětem které bude jejich povinnost trpět na části prodávaného pozemku existenci této kanalizace pro veřejnou potřebu a dále trpět vstup na část prodávaného pozemku za účelem provozu, údržby a oprav této podzemní sítě. *
  1. prodej pozemku parc.č. 1180/48 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN. *
  1. revokaci svého usnesení č. 21/08 ze dne 3.9.2008 bod č. 15 takto :
   ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 209 stávajícím nájemcům a to :
  1. prodej bytové jednotky č. 209/1 ( 2+1) v 1. NP o celkové podlahové ploše 103,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 103/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 103/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. prodej bytové jednotky č. 209/2 ( 1+1) v 1. NP o celkové podlahové ploše 65,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 65/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 65/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. prodej bytové jednotky č. 209/3 ( 1+1) v 1. NP o celkové podlahové ploše 54,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 54/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 54/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563-ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561-ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. prodej bytové jednotky č. 209/4 ( 1+1) v 1. NP o celkové podlahové ploše 54,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 54/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 54/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563-ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č.561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. prodej bytové jednotky č. 209/5 ( 2+1) ve 2. NP o celkové podlahové ploše 95,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 95/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 95/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č.561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. prodej bytové jednotky č. 209/6 ( 3+1) ve 2. NP o celkové podlahové ploše 109,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 109/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 109/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. prodej bytové jednotky č. 209/7 ( 2+1) ve 2. NP o celkové podlahové ploše 75,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu o velikosti 75/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti 75/555 na zastavěném pozemku - části p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvisejících pozemcích p.č. 563 - ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č.561 - ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú.Velká Bíteš. Uzavření kupní smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova - 2. etapa" tak, jak je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN. *
  1. nabytí částí pozemků v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 3249 m2 uvedených v přiložené tab. č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, do majetku města Velká Bíteš darem od kraje Vysočina.
  1. prodej garáže na pozemku p.č. 804 v k. ú. Velká Bíteš a pozemku parc. č. 804 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v  k.ú. Velká Bíteš žadatelce s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelka. *
  1. odkoupení pozemků, a to:
  • parc.č. 789/1 - zahrada v k.ú. Velká Bíteš o výměře 801 m2
  • parc.č. 791/2 - zahrada v k.ú. Velká Bíteš o výměře 125 m2
  • parc.č. 799/2 - ostatní plocha, man. plocha v k.ú. Velká Bíteš o výměře 34 m2
   a
  • parc.č. 3009/11 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 159 m
  • parc.č. 3009/12 - ostatní plocha, silnice v k.ú. Velká Bíteš o výměře 106 m2. *
  1. bezúplatný převod částí pozemku p.č.1342/1 - ost.plocha, ost.komunikace v k.ú. Velká Bíteš, zaměřených a označených dle GP č.1505-59/2006 jako p.č. 1342/12 o výměře 21 m2, p.č. 1342/9 o výměře 188 m2 a p.č. 1342/10 o výměře 106 m2 ( pozemky pod místní komunikací), a dále ZM schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č.1342/1 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Velká Bíteš, zaměřených a označených dle GP č.1505-59/2006 jako p.č. 1342/1 o výměře 704 m2 a p.č. 1342/11 o výměře 35 m2 (zeleň), z majetku ČR do vlastnictví města Velká Bíteš. Výše úhrady bude schválena při schvalování kupní smlouvy zastupitelstvem města.
  1. odkoupení pozemku parc.č. 4665 - orná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře 11082 m2 . *
  1. poskytnutí dotace příjemci Orli Velká Bíteš, Baseball klub dle předložené smlouvy o poskytnutí dotace.
  1. aktualizaci Akčního plánu města Velká Bíteš v předloženém znění.
  1. akce „Oprava střechy domu Masarykovo náměstí 87", „Oprava střechy dvorní části domu Masarykovo náměstí 85", „Oprava a nátěry oken a vrat ve dvorní části domu Masarykovo náměstí 87" pro financování v rámci Programu regenerace MPZ Velká Bíteš v roce 2009 a přiznává finanční podíl města ve výši 687 480,00 Kč na obnově výše uvedených kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 2009.
  1. podat žádost na kraj Vysočina o dar na provoz polikliniky ve výši 1 mil. Kč.


  n e s c h v a l u j e
  1. prodej pozemku parc.č. 76 - ostatní plocha o výměře 480 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše žadateli. *
  1. prodej částí pozemků v k.ú. Březka u Velké Bíteše:
  • část p.č. 1236 -TTP o výměře cca 2600 m2
  • část p.č. 1235/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 1000 m2
  • část p.č. 1237 - TTP o výměře 3215 m2
  • část p.č. 1238/1 - ost. plocha, jiná plocha o výměře cca 2600 m2
  • část p.č. 1208 - vodní plocha, tok o výměře cca 1000 m2
  skutečná plocha celkem: cca 12500 m2 žadateli. *

  1. prodej pozemku parc.č. 2003 - ostatní plocha, zeleň o výměře 79 m2 v  k.ú. Velká Bíteš žadateli a doporučuje řešit nájemním vztahem. *
  1. prodej části pozemku parc.č. 84/1 - orná půda o výměře cca 1006 m v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše žadatelům. *
  1. prodej garáže na pozemku p.č. 804 v  k. ú. Velká Bíteš a pozemku parc. č. 804 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v  k.ú. Velká Bíteš žadateli. *
  1. prodej garáže na pozemku p.č. 804 v k. ú. Velká Bíteš a pozemku parc. č. 804 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v  k.ú. Velká Bíteš žadateli. *
  1. prodej garáže na pozemku p.č. 804 v k. ú. Velká Bíteš a pozemku parc. č. 804 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v  k.ú. Velká Bíteš žadatelce. *
  1. prodej garáže na pozemku p.č. 804 v k. ú. Velká Bíteš a pozemku parc. č. 804 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v  k.ú. Velká Bíteš žadateli. *
  1. prodej id. spoluvlast. podílu ve výši 83/519 na pozemcích p.č.1469/2 -zahrada o výměře 270 m2 a p.č. 1469/5 - zahrada o výměře 225 m2 v k.ú. Březské a doporučuje řešit nájemním vztahem. *


  v o l í
  1. do funkce člena Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu Jiřího Březinu. *
  1. do funkce člena Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu Ing. Tomáše Kučeru. *


  n a v r h u j e
  1. navrhuje do funkce člena dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí s.r.o. Ondřeje Hlavínka. *
  1. navrhuje do funkce člena dozorčí rady Lesů města Velká Bíteš s.r.o. MVDr. Jaromíra Kotíka. *  b e r e   n a  v ě d o m í
  1. zastavovací studii na výstavbu rodinných domů v lokalitě Jihlavská.

  Mgr. Miroslav Báňa
  starosta města

  JUDr. Alena Malá
  místostarostka města

  Mgr. Dalibor Kolář
  člen návrhové komise

  Ing. Alois Koukola, CSc.
  člen návrhové komise  Partnerská města

  Torrevecchia Pia Hanusovce nad Toplou

  Novinky z města

  Pro odběr novinek z dění ve městě zadejte prosím Váš e-mail.